Přeskočit navigaci

Hlásím se do maturitního oboru

Hlásím se do maturitního oboru

Od školního roku 2016/2017 se mění organizace i průběh přijímacího řízení ve středních školách. Hlavní změnou je zavedení povinné jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání.


Jednotná přijímací zkouška povinně

*    Pokud se hlásíš do maturitního oboru, budeš muset vykonat jednotnou zkoušku formou písemných testů.

*    Testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky. Nepřipravuje je škola, ale Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a budou i centrálně vyhodnocovány.

*    Chceš zkusit maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 nebo umělecký obor v konzervatoři? Pak se tě jednotná zkouška netýká.

*    Hlásíš se na Gymnázium se sportovní přípravou? I když se také řadí do oborů s talentovkami, jednotnou zkouškou musíš projít. U nás se dozvíš, co a kdy tě čeká.

*    Výhoda jednotných zkoušek: když využiješ možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy vykonáš dvakrát, do hodnocení se ti vždy započítá lepší výsledek.


Školní přijímací zkouška

*    Kromě povinné jednotné přijímací zkoušky může škola organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, např. z dalších předmětů. V takovém případě bys vykonával/a zkoušky ve dvou dnech, lépe řečeno možná i ve čtyřech, když se přihlásíš do dvou škol.

*    Podrobné informace, jak je to u tvého oboru, najdeš v sekci Kam na školu.


První kolo přijímacího řízení

Ve stanoveném období pro první kolo projdeš jak jednotnou, tak případně i školní přijímací zkouškou.

Výjimkou jsou obory sportovních gymnázií, kdy talentovky proběhnou dříve, ale jednotná zkouška se koná v dubnu.

Dva pevné termíny pro jednotnou zkoušku stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Termíny pro její vykonání se řídí pořadím škol/oborů uvedených v přihlášce, tzn., ve škole, kterou uvedeš v přihlášce na prvním místě, budeš konat jednotnou zkoušku v prvním termínu. Druhý termín platí pro školu/obor ve druhém pořadí. 

Jinak je to se školní zkouškou. Pokud ji ředitel školy vyhlásí, určí dva volitelné termíny. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.


období přijímacích zkoušek

dva termíny

pro jednotnou zkoušku

platné pro

2. ledna – 15. února 2017

12. 4. a 19. 4.

obory gymnázií se sportovní přípravou

12. – 28. dubna 2017

18. 4. a 20. 4.

6 a 8leté obory gymnázií

12. – 28. dubna 2017

12. 4. a 19. 4.

4leté obory (gymnázia a odborných škol)


Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky: 11. 5. a 12. 5. 2017

Platí pro všechny obory.


Kritéria přijímacího řízení – vyhlášení a hodnocení

O kritériích, tedy, co všechno se od uchazečů bude požadovat, jestli se bude konat školní přijímací zkouška a z čeho, a jak se budou jednotlivá kritéria hodnotit, rozhoduje ředitel střední školy.

S kritérii a způsobem bodového hodnocení se seznámíš na webových stránkách konkrétních škol, a to nejpozději:


*    do 31. října 2016 pro obory s talentovou zkouškou a umělecké obory v konzervatořích,

*    do 31. ledna 2017 pro ostatní obory.


Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována (např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, výsledky školní zkoušky, úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.), stejně tak mohou být různě bodově hodnocena.

Výjimkou je hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Její výsledek se bude na celkovém hodnocení podílet nejméně 60 % a u oborů gymnázií se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Když se přihlásíš do dvou maturitních oborů a jednotnou zkoušku tak vykonáš dvakrát, vždy se ti započítá ten lepší výsledek.


Jak to u zkoušek dopadlo 

Jakmile ředitel školy získá centrálně vyhodnocené výsledky jednotných testů, nejpozději do 2 pracovních dnů ukončí celkové hodnocení uchazečů a neprodleně jej oznámí.

Výsledky (přijetí nebo nepřijetí ke studiu) se sdělují různými způsoby:

*    Písemné oznámení dostaneš pouze při nepřijetí. Ještě je ale ve hře tvůj druhý výběr. Kdyby nevyšel ani ten, zkusíš to ve druhém kole přijímaček.

Napoprvé to nevyšlo, co dál


*    Rozhodnutí o přijetí nečekej písemně. Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnoticí kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě a na školním webu po dobu nejméně 15 dnů.

Jestliže uspěješ v obou školách, je na tobě, kterou si vybereš. 


Přijetí a povinný zápis ke studiu   


Svůj zájem o studium potvrdíš tak, že řediteli střední školy odevzdáš zápisový lístek. Jde o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Když lístek nepředáš, vzdáváš se svého práva přijetí, např. nastupuješ do druhé školy a lístek jsi odevzdal/a tam. Podání zápisového lístku se týká pouze denní formy vzdělávání.


Jeden tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole nejpozději do 15. března.

Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.


Zpět