Přeskočit navigaci

Rozlišení vzdělávacích cest, oborů a stupňů vzdělání

Rozlišení vzdělávacích cest, oborů a stupňů vzdělání

Základní věcí je výběr vzdělávací cesty, tzn., jestli plánuješ maturitu nebo vyučení. Ať zvolíš cokoli, bude to správné rozhodnutí, protože je tvoje. Pro život je totiž nejdůležitější naučit se ve škole co nejvíc, umět to ale i „prodat“ a taky už během studia získat něco pracovních zkušeností. Na pracovním trhu jsou vítáni aktivní lidé, kteří se práce nebojí, přinesou nové pohledy a rychle se učí novým věcem.

Zvol si pro sebe tu nejlepší cestu

Každý obor je nositelem konkrétní kvalifikace (kromě gymnázií a lyceí, které jsou přípravou pro studium na vyšších odborných a vysokých školách) a také tzv. stupně vzdělání. V pracovních serverech najdeš například poptávku po vyučených kuchařích, ale také po kuchařích s maturitou.

Nejprve si dobře promysli svůj plán do budoucna a podle toho pak zvol jasnou vzdělávací cestu s konkrétním oborem.


Stupně vzdělání a rozlišení oborů podle kódu

Jednotlivé stupně snadno vyčteš z identifikačního kódu každého oboru.

Rozluštění kódu oboru


Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) rozlišuje tyto stupně vzdělání:


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obory s maturitní zkouškou jsou podle svého obsahu a zaměření členěny do několika kategorií, které označuje písmeno v jejich kódu. Existuje tedy více cest, jak získáš maturitu:


*    v oborech gymnázií – přípravy pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání:

do 4letého programu se nastupuje po ukončení 9. ročníku základní školy,

do 6letého po 7. ročníku základní školy,

do 8letého po 5. ročníku základní školy.

       

Příklady rozlišení kódů, které se řídí nejen písmenem, ale i délkou přípravy: 

4letý obor 79-41-K/41 Gymnázium, 8letý obor 79-41-K/81 Gymnázium


*    v 4letých oborech s profesním zaměřením, po jejichž absolvování můžeš pokračovat ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Příklady oborů: 75-41-M/01 Sociální činnost, 26-41-M/01 Elektrotechnika


*    v 4letých oborech s odborným výcvikem, které připravují pro náročná dělnická povolání. Významnou součástí výuky je odborný výcvik (obory vznikly z dřívějších 3letých učebních oborů).  I po tomto studiu můžeš pokračovat ve vzdělávání vyššího typu.  

Příklady oborů: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 69-41-L/01 Kosmetické služby


Střední vzdělání s výučním listem

Vyučení lze dosáhnout v oborech dvou kategorií a s různou délkou studia:


*    v tradičních 3letých oborech, po jejichž absolvování můžeš pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu.

Příklady: 66-51-H/01 Prodavač, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel


*    v 2 a 3letých oborech s nižšími studijními nároky, které připravují pro jednoduché činnosti v dělnických povoláních a ve službách. Mohou je tak studovat např. žáci a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ti, kteří ukončili základní školu v nižším než 9. ročníku.

Příklady 3letých oborů: 23-51-E/01 Strojírenské práce, 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Příklady 2letých oborů: 29-51-E/02 Potravinářské práce, 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba


Střední vzdělání

Tento stupeň vzdělání ti neposkytne výuční list ani maturitní certifikát a získáš jej v oborech dvou kategorií:


*    v 2letých oborech, které jsou možností např. pro žáky bez studijních aspirací. Ukončují se závěrečnou zkouškou a výstupním certifikátem je závěrečné vysvědčení.

Příklady oborů: 53-41-J/01 Zubní instrumentářka, 75-41-J/01 Pečovatelské služby


*    v 1 a 2letých oborech praktických škol určených především pro žáky a žákyně s těžšími formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní a zaměřuje se na jednoduché pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování základních dovedností pro život. Výstupem je závěrečné vysvědčení.

Příklad oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá


Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Vzdělávání v konzervatořích umožňuje dva možné výstupy a stupně vzdělání:


*    střední vzdělání s maturitní zkouškou - vzdělávání je možné ukončit vykonáním maturitní zkoušky po 4. ročníku a v oboru Tanec po 8. ročníku, nebo po maturitě pokračovat dále,

*    vyšší odborné vzdělání v konzervatoři - absolvováním celého studia. Závěrečným výstupem je vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, absolventi používají za jménem označení DiS. (= diplomovaný specialista).


Klíčovou podmínkou k přijetí je výrazný a prokázaný talent uchazeče. Nabízejí se:

*    6leté umělecké obory pro uchazeče a uchazečky po skončení 7. ročníku základní školy

*    8letý obor Tanec, do kterého vstupují talentovaní po 5. ročníku základní školy.


Příklady: 6letý obor 82-44-P/01 Hudba, 8letý obor 82-46-P/01 TanecZpět