Přeskočit navigaci

O RVP a ŠVP

Rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP)

Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy

Nedávno proběhla ve středním vzdělávání velká reforma. Na národní úrovni byly vytvořeny tzv. rámcové vzdělávací programy (RVP), které garantují povinný rámec vzdělávání. Školy si pak samy vytvářely své školní vzdělávací programy (ŠVP), které mimo povinného obsahu RVP mohou zahrnovat nějakou přidanou hodnotu, např. zaměření nebo specializaci přípravy podle regionálních potřeb trhu práce a možností školy.

Co to znamená a jaký je v tom rozdíl

Rámcové vzdělávací programy (RVP)

*    jsou pedagogickými dokumenty, které schvaluje a vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

*    stanovují obecně závazné požadavky na vzdělávání pro jednotlivé stupně a obory vzdělání platné pro všechny školy, které je musejí respektovat při zpracování svých školních vzdělávacích programů (ŠVP). Nejde o dřívější učební dokumenty, které přesně určovaly předměty a učivo pro daný obor

*    pro každý obor vzdělání je vydán samostatný RVP

*    stanovují, jaké vzdělávací cíle má škola plnit, čemu se žáci mají v konkrétním oboru učit (tj. obsah vzdělávání – učivo) a jakých výsledků výuky mají dosáhnout – co by měli absolventi umět, být schopni dělat, jak se mají projevovat, jaké mají mít vědomosti, dovednosti, pracovní a jiné návyky a postoje (tzn., jaké mají mít kompetence – způsobilosti)

*    určují, v jakých oblastech se má žák vzdělávat – např. jazykové vzdělávání, přírodovědné, ekonomické, odborné (z těchto oblastí vytvoří škola soubor vyučovacích předmětů) a minimální počet hodin potřebný pro jejich výuku. Vypovídají o tom, kde se absolventi mohou pracovně uplatnit a jaké odborné činnosti mohou vykonávat

*    vymezují formy vzdělávání (denní, večerní, dálkové aj. studium) a také základní materiální, personální a jiné podmínky, za kterých se vzdělávání v daném oboru může uskutečňovat

*    byly zpracovány centrálně – pro odborné vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), pro gymnázia v dřívějším Výzkumném ústavu pedagogickém (nyní sloučeném s NÚV)

*    do jejich tvorby byli zapojeni zástupci škol a sociálních partnerů z řad zaměstnavatelů. Před schválením se k nim vyjadřovali v rámci připomínkového řízení další školy, resortní ministerstva, zástupci zaměstnavatelských sdružení a jiné instituce.


Školní vzdělávací programy (ŠVP)

*    jsou pedagogickými (učebními) dokumenty, podle kterých se uskutečňuje výuka v konkrétních školách

*    zpracovává si je sama škola na základě příslušného RVP, a to pro každý obor vzdělání, který se v dané škole vyučuje

*    při tvorbě ŠVP se zohledňují vzdělávací podmínky školy (zejména osobnost a učební předpoklady žáků), pedagogické záměry školy a zřizovatele, potřeby a vývoj regionálního trhu práce a možnosti získání zaměstnání v oboru, požadavky sociálních partnerů – zaměstnavatelů, popř. i vysokých škol na kompetence absolventů, zájmy žáků a jejich rodičů

*    umožňují pružněji a lépe reagovat na místní podmínky, přizpůsobit vzdělávání praxi a především samotným žákům

*    školní vzdělávací programy schvaluje ředitel školy. Škola má povinnost umožnit každému, aby se mohl se ŠVP seznámit. Naplnění ŠVP a jeho soulad s příslušným RVP zjišťuje a hodnotí Česká školní inspekce

*    název ŠVP si škola určuje sama. Řada škol použila shodné názvy s RVP, jiné raději volily odlišení, aby zdůraznily zaměření přípravy.


Příklad:

dřívější samostatný obor Obkladač byl nyní sloučen s oborem Zedník.

Většina škol, která tento obor vyučovala, použila u svého ŠVP název Obkladač.


Zpět