Přeskočit navigaci

Co se děje na VOŠ

Co se děje na vyšších odborných školách

Máte toho letos před sebou hodně – závěr studia, maturita a rozhodování, co dál. Na výběr je více cest. Můžete vstoupit na pracovní trh, podat si přihlášku na vysokou školu, jít do ročního jazykového kurzu, ale také rozšířit svou kvalifikaci (nebo ji získat) vyšším odborným studiem. Jeho charakteristickým rysem je praktické a aplikační pojetí studia

*    Vyšší odborné školy vznikly v roce 1996 jako nový typ škol, poskytují nevysokoškolské terciární vzdělávání v mnoha odvětvích.

*    Ke studiu se může přihlásit každý držitel maturitního vysvědčení z kteréhokoli typu střední školy.

*    Během odborné přípravy se seznámíte s problematikou v širším rozměru a v mezioborových vazbách, učíte se aplikovat teoretické poznatky do praxe, pracujete samostatně i v týmu. Zdokonalíte se minimálně v jednom cizím jazyce a v práci s informačními technologiemi, budete vedeni k vytváření vlastních úsudků a samostatnému řešení problémů, kritickému myšlení, věcné argumentaci, prezentování aj.


Zajímá vás konkrétní nabídka? Podívejte se na exkluzivní přehled o studiu

Organizace, průběh a ukončování studia

*    Školní rok – skládá se ze zimního a letního období jako na vysoké škole.

*    Teoretická příprava – probíhá ve studijních skupinách formou přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí. Metody výuky podněcují k samostatnosti a potřebě vyhledávat informace a vytvářejí prostředí pro diskuzi. Součástí studia jsou seminární práce a účast v praktických projektech.

*    Samostatná práce studentů – je podpořena nižším počtem vyučovacích hodin – zhruba 26 hodin týdně.

*    Odborná praxe – tvoří významný podíl studia, praxe jsou dlouhodobé, až půlroční, a probíhají v tuzemských podnicích, firmách a institucích. V reálných podmínkách budete aplikovat a zdokonalovat své znalosti a dovednosti, hlouběji proniknete do problematiky, můžete řešit konkrétní úkoly a také navázat užší kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Mnoho škol spolupracuje se zahraničními školami a studenti absolvují stáže i v zahraničí. Poznatky z odborné praxe lze využít při zpracování závěrečné práce.

*    Hodnocení – studenti jsou během školního roku hodnoceni průběžně, také formou zápočtů, a na konci každého období skládají předepsané zkoušky s vymezením zkouškového období. Dokladem o vzdělávání na vyšší odborné škole je výkaz o studiu, do něhož se výsledky hodnocení zaznamenávají.

*    Ukončení studia – vyšší odborné vzdělávání ukončuje absolutorium, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka a obhajoba absolventské práce. Dosáhnete vyššího odborného vzdělání, které je doloženo vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy s oprávněním užívat za svým jménem označení DiS. – diplomovaný specialista.

*    Školné – na pokrytí celkových nákladů studia je vybíráno školné. Hradí se ve dvou ročních splátkách, vždy za příslušné období. Výši školného na veřejných školách stanovuje prováděcí předpis Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (od 2500 do 5000 Kč za školní rok). Soukromé školy do své kalkulace zahrnují materiální a technickou podporu a roční školné se pohybuje mezi 11 až 50 tisíci. Bezplatné studium poskytují resortní školy ministerstva vnitra, je však určeno výhradně pro vlastní pracovníky.

*    Slevy ze školného – některé školy poskytují studijní a sociální slevy, veřejné školy mohou školné snížit až o 50 % z celkové částky.


Zpět