Přeskočit navigaci

Jak do nástavby při zaměstnání

Jak do nástavby při zaměstnání  

I jako dospělý, a možná už rodič, můžete rozšířit své vzdělání. Střední školy nabízejí zájemcům s výučním listem i jiné formy vzdělávání než je denní režim.

Nepodceňujte přípravu před vstupem do maturitního studia, nejde totiž o to, jak se na školu dostat, ale jak ji úspěšně dokončit. Nově je zavedena do všech maturitních oborů, včetně nástaveb, jednotná přijímací zkouška, která prověří vaše znalosti.

Manual worker

Kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2017

O formě (jak budou přijímačky probíhat a co se po vás bude chtít) a o hodnocení výsledků uchazečů (co a jak se bude hodnotit) rozhoduje ředitel střední školy. Stanovená kritéria a jejich bodové hodnocení jsou zveřejněna nejpozději do konce ledna na školním webu.


*    Povinná jednotná přijímací zkouška

Od školního roku 2016/2017 je součástí přijímacího řízení do nástavbových oborů jednotná přijímací zkouška. Písemné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Zkouška je povinná a týká se všech forem vzdělávání, tzn. i studia při zaměstnání. V prvním kole tedy absolvujete minimálně jednotnou zkoušku (výjimkou jsou nástavbové obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82, na které se tato novinka nevztahuje).

Jednotné testy připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jsou povinným kritériem přijímaček a podílí se na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Jestliže využijete možnosti podat si dvě přihlášky a vykonáte tak zkoušku dvakrát, vždy se bude počítat váš lepší výsledek.

*    Školní přijímací zkouška

Kromě povinné jednotné zkoušky může (ale nemusí) ředitel školy vyhlásit jako další kritérium školní zkoušku. V takovém případě probíhají přijímačky ve dvou dnech (jednotná a školní část).

Pro první kolo školní zkoušky jsou určeny dva volitelné termíny pro její vykonání, Jeden z nich si vyberte a zapište do přihlášky.

Školní zkouška se může skládat např. ze znalostí cizího jazyka, nebo odborných předmětů podle zaměření studia. Očekává se úroveň znalostí z učiliště. Zkouška může být i ústní.


*    Další kritéria

Dalším kritériem pro přijetí mohou být studijní výsledky z učiliště. Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována, např. celkový prospěch za více období nebo jen z vybraných předmětů, stejně tak je různé i hodnocení.


Přihlášku podejte do 1. března

*    Termín pro podání platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele.

*    V prvním kole přijímacího řízení si můžete podat dvě přihlášky (do dvou škol a do dvou oborů) v jakékoli škole v ČR. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. Musíte však dodržet návaznost nástavbového oboru na vyučení.

Kam na nástavbu


*    Tiskopis přihlášky získáte ve střední škole (písemnou nebo elektronickou podobu).

*    Do přihlášky napište zvolený termín pro školní zkoušku. Pořadí škol uvedené v přihlášce nerozhoduje. Jinak je to ale u jednotné zkoušky, kde jsou termíny dané a pořadí škol je rozhodující – první termín platí pro obor/školu uvedenou na první pozici.

*    Obvykle se požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Lékař jej vpisuje přímo do přihlášky nebo je uveden jako příloha k přihlášce v ověřené kopii, kterou pořídíte např. na poště.

Zdravotní požadavky pro studium


*    Přihlášku pečlivě vyplňte a doručte v písemné podobě (nelze elektronicky) řediteli střední školy prokazatelným způsobem, tzn. doporučeně poštou nebo osobně s potvrzením o převzetí. Nezapomeňte přiložit požadované doklady, obvykle jde o ověřenou kopii výučního listu a posudek lékaře.


Doporučení:

Před podáním přihlášky se ještě na školním webu nebo telefonicky přímo ve škole ujistěte, jestli škola skutečně obor otevírá.


První kolo přijímacího řízení: 12. – 28. dubna

Období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy studia, tj. pro denní studium i pro jiné formy (dálkovou, distanční i večerní).

V tomto období musí proběhnout jak jednotná zkouška, tak případně i školní.

Termíny pro vykonání jednotné zkoušky jsou stanoveny na 12. dubna a 19. dubna 2017.

Náhradní termíny určeny na 11. a 12. května.

Pozvánku ke zkoušce s pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.


Přijetí a nepřijetí ke studiuZpět