Přeskočit navigaci

Návrh modelu centrální podpory služeb kariérového poradenství

Scénář budoucího rozvoje řízení a podpory kariérového poradenství z návrhu koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Scénář budoucího rozvoje řízení a podpory kariérového poradenství z návrhu koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Cílem této stránky je představit návrh budoucího rozvoje řízení a podpory kariérového poradenství, který byl představen v publikaci Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Tento scénář považují autoři koncepce za optimální, avšak z důvodu obtížné předvídatelnosti budoucího vývoje ve státní správě jsou zde charakterizované i další tři zástupní scénáře pro případ, že by se navrhovaný model nepodařilo zrealizovat.


Integrovaný systém kariérového poradenství je komplexem navzájem se doplňujících a na sebe navazujících služeb kariérového poradenství. Všechny subjekty tvořící tento systém poskytují služby kariérového poradenství, ty však mohou mít u každého poskytovatele jiný obsah. Návrh podoby obecného modelu centrální podpory se nicméně snaží nastavit procesy informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství bez specifikace jednotlivých organizací. Sleduje dlouhodobou udržitelnost Integrovaného systému kariérového poradenství a míří za horizont projektů podporovaných ESF.


Návrh modelu centrální podpory služeb kariérového poradenství sestává ze čtyř složek: podpory informační, podpory vzdělávací, podpory metodické a osvěty a propagace kariérového poradenství. Součástí centrální podpory by měla být i supervize nad státem zajišťovanými poradenskými službami. Zastřešení modelu by měla tvořit nadresortní rada (např. stávající Národní poradenské fórum – NPF), jejímiž členy jsou zástupci obou resortů i další odborníci za všech sektorů (veřejného, soukromého i neziskového). Centrální podpora poskytovatelům služeb a informací kariérového poradenství maximálně využívá odborné a informační zázemí příslušných centrálních institucí a probíhá koordinovaně s cílem využít nejkvalitnější zdroje a eliminovat duplicity.


Podpora informační

Informační produkty z hlediska svého určení:

*    Informační produkty pro klienty (s případnou testovou složkou)

*    Informační produkty pro samoobslužné využívání klienty

*    Informační produkty vyžadující přítomnost poradce

*    Informační produkty pro podpory poradců

*    Přehledy, analýzy, prognózy zaměřené na vzdělávání, trh práce, demografii aj.

Informační produkty z hlediska svého záběru:

*    Informační produkty regionálního záběru

*    Informační produkty celostátního záběru

*    Informační produkty mezinárodního záběru

Informační produkty z hlediska svého obsahu:

*    Informace o vzdělávací nabídce

*    Informace o nabídce práce

*    Komplexní systémy pro výběr vzdělávání a o vzdělávací soustavě

*    Komplexní systémy pro volbu povolání a o světě práce

*    Testovací a diagnostické produkty

*    Portály sdružující široké spektrum zdrojů pro kariérové poradenství


Podpora vzdělávací

*    Vzdělávání zaměřené na poradenskou činnost jako celek

*    Vzdělávání zaměřené na diagnostiku

*    Vzdělávání zaměřené na specifika jednotlivých skupin klientů

*    Vzdělávání a instruktáže zaměřené na práci s konkrétními informačními produkty

*    Vzdělávání zaměřené na motivaci a vzdělávání žáků pro kariérové rozhodování

*    Vzdělávání zaměřené na podpůrné disciplíny (psychologie, sociologie aj.)

*    Vzdělávání a trénink zaměřené na obecné měkké kompetence (hlavně komunikace)

*    Vzdělávání zaměřené na právní předpisy a souvislosti

Vlastností vzdělávací podpory by měla být její dostupnost (místní, časová, finanční). Poskytována by měla být (podle svého obsahu) ve formě prezenční i distanční (e-learning).


Podpora metodická

*    Metodiky zaměřené na poradenskou činnost jako celek

*    Metodiky, návody a doporučení zaměřené na diagnostiku

*    Metodiky, návody a doporučení zaměřen na specifika jednotlivých skupin klientů

*    Návody a pokyny zaměřené na práci s konkrétními informačními produkty

*    Metodiky zaměřené na motivaci a vzdělávání žáků pro kariérové rozhodování

*    Metodiky, návody a doporučení zaměřené na právní předpisy a souvislosti


Osvěta a propagace kariérového poradenství

*    Zveřejňování významu kariérového poradenství pro optimalizaci trhu práce a kvalitu lidských zdrojů a v důsledcích i pro konkurenceschopnost země

*    Zveřejňování informací o vlajkových lodích kariérového poradenství v ČR (prezentace výsledků a výstupů v této oblasti jak v rámci ČR, tak i v zahraničí)

*    Zveřejňování informací o systémech kariérového poradenství ve vyspělých zemích

*    Lobbing za zvýšení priority kariérového poradenství a zařazení do dílčích legislativních norem

*    Prosazování kariérového poradenství do projektů podporovaných z veřejných prostředků


Publikace Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství poskytuje dále podrobnější grafické zpracování přednastaveného modelu, tři zástupní modely a také vymezení činností jednotlivých subjektů poskytujících služby kariérového poradenství tak, aby společně tvořili efektivní integrovaný systém. Publikace je přístupná ke stažení na následujícím odkazu.Zpět