Přeskočit navigaci

Materiály z e-learningu pro kariérové poradce

Tento písemný materiál vznikl úpravou a aktualizací tematických okruhů e‑learningového vzdělávání eKariéra (2006-2008) a eKariéra+ (2011-2013).

Byl vytvořen na základě požadavků účastníků e-learningu na možnost využití informačního obsahu jednotlivých modulů širším okruhem uživatelů, a to i bez nutnosti účastnit se e-learningového studia.

Materiály mohou využívat učitelé a výchovní a kariéroví poradci jako pomůcku v poradenské práci nebo při výuce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Materiál neprošel jazykovou korekturou.


*    Úvod do kariérového poradenství

*    Kariérová dráha a kariérové rozhodování

*    Požadavky světa práce a kariérové poradenství

*    Širší společenské souvislosti kariérového poradenství


*    ISA a možnosti jeho využití ve výuce a v kariérovém poradenství

*    Podpora kariérového rozhodování a vzdělávání ve výuce

*    Orientace ve vzdělávací soustavě

*    Volba střední školy žáků se zdravotním postižením

*    Nástroje a opatření ve vzdělávání osob se zdravotním a jiným znevýhodněním

*    Praktické aspekty vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem


*    Vstup na trh práce

*    Orientace ve světě práce

*    Adaptace absolventa na přechod ze školy do zaměstnání

*    Spokojenost absolventů středních škol se studiem a zaměstnáním

*    Uplatnění absolventů na trhu práce - pohled zaměstnavatelů

*    Nezaměstnanost


*    Dokumenty Europassu zviditelní získané zkušenosti, znalosti a dovednosti

*    Národní soustava kvalifikací v kariérovém poradenství

*    Kompetenční model služeb zaměstnanosti

*    Kariérový management v průběhu pracovního života

*    Můj životní styl, práce s ním a sebeřízení

*    Stres a antistresové poradenství

*    Řešení krizových situací a konfliktů metodou mediace, facilitace a konzultace


ekariera+


Zpět