Přeskočit navigaci

Jak firmy hledají nové pracovníky

Pro absolventy škol, kteří přicházejí na trh práce, je kromě jiného důležité vědět, jakými způsoby vyhledávají firmy nové pracovníky. Tato informace umožní absolventům lépe se zorientovat na pracovním trhu a přizpůsobit svůj postup při hledání vhodného pracovního uplatnění strategii potenciálních zaměstnavatelů.

Z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů působících v průmyslu a stavebnictví (sekundéru), v sektoru služeb (terciéru), v oblasti informací, financí a vzdělávání (kvartéru) i v zemědělské sféře plyne, že nejčastějšími způsoby vyhledávání nových pracovníků jsou:

*    výběr z těch zájemců o práci, kteří se firmám hlásí sami,

*    osobní doporučení/kontakt, výběr z řad osob z vytvořené databáze (zahrnující např. externisty, osoby, které v dané firmě absolvovaly stáž či odbornou praxi) nebo na základě referencí a doporučení od jiných firem, známých a externistů,

*    na základě doporučení stávajících zaměstnanců.

Nejefektivnějším způsobem hledání zaměstnání se jeví vlastní aktivita, tedy zajímat se a poptávat sám a hledat možnosti doporučení přes svoje známé. Tento fakt do jisté míry způsobuje i vysoká nezaměstnanost, není neobvyklým jevem, že na vypsané volné pracovní místo se hlásí desítky zájemců.

Graf: Nejčastější způsoby vyhledávání nových zaměstnanců

Zaměstnavatelé poměrně často využívají i možnost vyhledávání nového zaměstnance:

*    pomocí internetu,

*    prostřednictvím úřadů práce (častější zejména v sektoru průmyslu a stavebnictví a také v zemědělství),

*    výběrem z řad vlastních zaměstnanců,

*    inzerce v tisku.

Tabulka: Významnější způsoby vyhledávání nových zaměstnanců podle sektorů

Pozn. Uvedené hodnoty vyjadřují, kolik procent dotázaných firem často a občas využívá jednotlivé způsoby vyhledávání (možnosti byly: často, občas, výjimečně a vůbec ne).

Další způsoby vyhledávání pracovníků (ojedinělé, spíše specifické):

*    vyhledávání přímo na školách,

*    výběrová řízení (jde zejména o veřejná výběrová řízení, která jsou daná zákonem, ale i konkurzy apod.) – více využívá možnost u zaměstnavatelů kvartérního sektoru, který zahrnuje i státní správu,

*    prostřednictvím personálních agentur,

*    internet – vlastní webové stránky či pracovní servery,

*    veletrhy práce.


Zpět