Přeskočit navigaci

Jaké kompetence u absolventů očekávají zaměstnavatelé v průmyslu a ve stavebnictví

Uváděné údaje vycházejí z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů z průmyslového sektoru (sekundéru) v roce 2012.

Klíčové dovednosti, nebo odbornost?

Kompetence (schopnosti a dovednosti), kterými jsou absolventi a zaměstnanci v různé míře vybaveni, lze rozdělit na profesní a klíčové.

*    Profesní kompetence - jsou úzce svázány s konkrétní odborností a jejich zvládnutí umožňuje, případně usnadňuje výkon určitých profesí či povolání.

*    Klíčové (přenositelné) kompetence - představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací (např. schopnost týmové práce, schopnost řešit problém, umění jednat s lidmi atd.).

Současná tendence v odborné profesní přípravě spěje od úzké oborové specializace k získání širšího profesního základu. S tím roste i důraz kladený na klíčové kompetence. I když si to zaměstnavatelé uvědomují, ve výsledcích šetření se projevuje vliv oborového zaměření firem. Nejvíce z nich považují za důležité zastoupení obou, tj. profesních i klíčových dovedností.

I nadále ovšem velká část zaměstnavatelů preferuje více profesní vědomosti a dovednosti, neboť je považují za nezbytné pro výkon řady povolání v průmyslu a stavebnictví (např. v případě strojírenských, stavebních a chemických techniků, energetiků, elektrotechniků, elektromechaniků).

Kompetence, které zaměstnavatelé považují za důležité

Podrobné informace o tom, jak zaměstnavatelé hodnotí důležitost vybraných klíčových kompetencí, naleznete na stránce Důležitost kompetencí pro zaměstnavatele v jednotlivých sektorech národního hospodářství.

Nároky zaměstnavatelů souvisí s dosaženým vzděláním pracovníků, tzn. že s rostoucí úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompetencím větší význam. Jako nejdůležitější znalosti, dovednosti a schopnosti označili:

*    čtení a porozumění pracovním instrukcím

*    schopnost nést zodpovědnost

*    ochotu učit se

*    schopnost řešit problém

Nejméně důležité znalosti, dovednosti a schopnosti vidí zaměstnavatelé v:

*    zběhlosti v cizích jazycích

*    schopnosti vést

*    schopnosti prezentace a vyjádření svého názoru

Obrázek: Hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí zaměstnavateli

*    Nejnižší požadavky na vybavenost klíčovými dovednostmi mají zaměstnavatelé na pracovníky se středním vzděláním s výučním listem. Vyplývá to už ze samotného charakteru pozic, které tito pracovníci nejčastěji zastávají (manuální a odborné dělnické profese či provozní pracovníci).

Vyžadovány jsou tak především čtení a porozumění pracovním instrukcím, ochota učit se a schopnost týmové práce, ale také ochota nést zodpovědnost, adaptabilita a flexibilita či schopnost řešit problém. Naopak za nejméně důležité kompetence pokládají zaměstnavatelé u vyučených zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

*    Na pracovníky se středním odborným vzděláním s maturitou jsou kladeny vyšší nároky. Souvisí to s charakterem pracovních pozic, které bývají obsazovány těmito pracovníky. Jde o pozice, které jsou spojeny s požadavky na větší samostatnost, zodpovědnost, schopnost se rozhodovat a řešit problém.

Zaměstnavatelé kladou největší důraz na čtení a porozumění pracovním instrukcím, schopnost řešit problém, ochotu učit se a schopnost nést zodpovědnost. Dále i na zběhlost v používání výpočetní techniky a schopnost rozhodovat se. Za nejméně důležité kompetence je na základě vyjádření zaměstnavatelů možné označit zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

*    Nejvyšší úroveň vybavenosti klíčovými kompetencemi očekávají zaměstnavatelé od pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Všechny klíčové kompetence hodnotí v případě vysokoškoláků jako zcela nezbytné nebo důležité.

Nejvíce jsou zdůrazňovány schopnost nést zodpovědnost, schopnost řešit problém, čtení a porozumění pracovním instrukcím a komunikační schopnosti. Dále také schopnost rozhodovat se a ochota učit se. Za relativně nejméně důležité kompetence označili zaměstnavatelé zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

Kompetence, jejichž význam vzroste

Kompetence, u kterých zaměstnavatelé předpokládají, že jejich význam v dalších letech ještě vzroste:

*    zběhlost v cizích jazycích

*    schopnost řešit problém

*    ochota se učit

*    schopnost nést zodpovědnost

*    schopnost řešit stresové situace

*    komunikační schopnosti

Živnostníci bez zaměstnanců mají specifické postavení na trhu práce a jejich názory (odpovědi) vyplývají z jejich zkušeností a potřeb. Předpokládají tedy nárůst významu schopnosti řešit problém, rozhodovat se a umění jednat s lidmi.

Malé firmy (1–24 zaměstnanců) předpovídají růst významu zběhlosti v cizích jazycích, ochoty učit se a schopnosti řešit problém.

Středně velké firmy (25–249 zaměstnanců) také uvádějí zběhlost v cizích jazycích, ochotu učit se, schopnost řešit stresové situace, řešit problém a nést zodpovědnost.

Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) očekávají růst významu zběhlosti v cizích jazycích, komunikační schopnosti, schopnosti řešit problém a stresové situace.


Zpět