Přeskočit navigaci

Jaké kompetence u absolventů očekávají zaměstnavatelé v sektoru informací, financí a vzdělávání

Uváděné údaje vycházejí z výsledků dotazníkového šetření zaměstnavatelů ze sektoru informací, financí a vzdělávání (kvartér – Informační a komunikační činnosti, Peněžnictví a pojišťovnictví; Činnosti v oblasti nemovitostí, Profesní, vědecké a technické činnosti, Administrativní a podpůrné činnosti, Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení, Vzdělávání, Zdravotní a sociální péče, Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, Ostatní činnosti) v roce 2012.

Klíčové dovednosti, nebo odbornost?

Kompetence (schopnosti a dovednosti), kterými jsou absolventi a zaměstnanci v různé míře vybaveni, lze rozdělit na profesní a klíčové.

*    Profesní kompetence - jsou úzce svázány s konkrétní odborností a jejich zvládnutí umožňuje, případně usnadňuje výkon určitých profesí či povolání.

*    Klíčové (přenositelné) kompetence - představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací (např. schopnost týmové práce, schopnost řešit problém, umění jednat s lidmi atd.).

Současná tendence v odborné profesní přípravě spěje od úzké oborové specializace k získání širšího profesního základu. Zaměstnavatelé si uvědomují důležitost klíčových dovedností, které považují za srovnatelné s profesními. Nejvíce z nich při přijímaní nových pracovníků upřednostňují vyváženost profesních i klíčových dovedností.

Vzhledem k široké rozmanitosti profesí sektoru služeb lze předpokládat, že se zde vyskytují profese, u kterých se klade větší důraz na vybavenost klíčovými kompetencemi (např. v případě obchodních zástupců lze očekávat větší důraz na komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi jako nástavbu na znalost produktu) nebo profesními kompetencemi (např. u zdravotních sester, nebo účetních lze předpokládat větší důraz na profesní kompetence)

Kompetence, které zaměstnavatelé považují za důležité

Podrobné informace o tom, jak zaměstnavatelé hodnotí důležitost vybraných klíčových kompetencí, naleznete na stránce Důležitost kompetencí pro zaměstnavatele v jednotlivých sektorech národního hospodářství.

Nároky zaměstnavatelů souvisí s dosaženým vzděláním pracovníků, tzn. že s rostoucí úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompetencím větší význam. Jako nejdůležitější znalosti, dovednosti a schopnosti označili:

*    čtení a porozumění pracovním instrukcím

*    ochotu učit se

*    nést zodpovědnost

*    schopnost řešit problém

Nejméně důležité znalosti, dovednosti a schopnosti vidí zaměstnavatelé v:

*    zběhlosti v cizích jazycích

*    schopnosti vést

*    práci s čísly při pracovním uplatnění

Obrázek: Hodnocení důležitosti jednotlivých kompetencí zaměstnavateli

*    Nejnižší požadavky na vybavenost klíčovými dovednostmi mají zaměstnavatelé na pracovníky se středním vzděláním s výučním listem. Vyplývá to už ze samotného charakteru pozic, které tito pracovníci nejčastěji zastávají, a z toho vyplývajících potřebných kompetencí.

Vyžadovány jsou tak především ochota učit se, schopnost nést zodpovědnost a schopnost týmové práce, ale také, čtení a porozumění pracovním instrukcím, schopnost řešit problém či adaptabilita a flexibilita. Naopak za nejméně důležité kompetence pokládají zaměstnavatelé u vyučených zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

*    Na pracovníky se středním odborným vzděláním s maturitou jsou kladeny vyšší nároky. Souvisí to s charakterem pracovních pozic, které bývají obsazovány těmito pracovníky. Jde o pozice, které jsou spojeny s požadavky na větší samostatnost, zodpovědnost, schopnost se rozhodovat a řešit problém.

Zaměstnavatelé kladou největší důraz na ochotu učit se, schopnost nést zodpovědnost, čtení a porozumění pracovním instrukcím a umění jednat s lidmi. Dále i na komunikační schopnosti (ústní i písemný projev) a schopnost řešit problém. Za nejméně důležité kompetence je na základě vyjádření zaměstnavatelů možné označit zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

*    Nejvyšší úroveň vybavenosti klíčovými kompetencemi očekávají zaměstnavatelé od pracovníků s vysokoškolským vzděláním. Všechny klíčové kompetence hodnotí v případě vysokoškoláků jako zcela nezbytné nebo důležité.

Nejvíce jsou zdůrazňovány schopnost nést zodpovědnost, komunikační schopnosti schopnost řešit problém a schopnost rozhodovat se. Dále také umění jednat s lidmi a ochota učit se. Za relativně nejméně důležité kompetence označili zaměstnavatelé zběhlost v cizích jazycích a schopnost vést.

Kompetence, jejichž význam vzroste

Kompetence, u kterých zaměstnavatelé předpokládají, že jejich význam v dalších letech ještě vzroste:

*    zběhlost v cizích jazycích

*    schopnost řešit problém

*    komunikační schopnosti (ústní i písemný projev)

*    nést zodpovědnost

*    schopnost řešit stresové situace

*    schopnost rozhodovat se

Živnostníci bez zaměstnanců mají specifické postavení na trhu práce a jejich názory (odpovědi) vyplývají z vlastních zkušeností a potřeb. Předpokládají nárůst významu zběhlosti v cizích jazycích, nést odpovědnost a schopnosti rozhodovat se.

Malé firmy (1–24 zaměstnanců) předpovídají růst významu zběhlosti v cizích jazycích, dobrých komunikačních schopností a schopnosti řešit problém.

Středně velké firmy (25–249 zaměstnanců) také uvádějí zběhlost v cizích jazycích, schopnost řešit problém, dále komunikační schopnosti a schopnost řešit stresové situace.

Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) očekávají růst významu zběhlosti v cizích jazycích, schopnosti řešit problém i schopnosti řešit stresové situace.


Zpět