Přeskočit navigaci

Potenciál absolventů škol z hlediska míry osvojení důležitých klíčových kompetencí

Míra osvojení klíčových kompetencí, které jsou zaměstnavateli považovány za nejdůležitější

Míra osvojení klíčových kompetencí, které jsou zaměstnavateli považovány za nejdůležitější

Osvojení klíčových kompetencí, které jsou zaměstnavateli na trhu práce zdůrazňovány a požadovány, je velmi důležité pro možnost úspěšného uplatnění absolventů škol při hledání svého zaměstnání a startu své profesní kariéry. Hodnocení důležitosti a míry osvojení klíčových kompetencí absolventy škol tvoří stěžejní a významnou část výzkumného šetření, které se zabývá uplatnitelností absolventů škol při vstupu na trh práce z pohledu zaměstnavatelů, realizovaného na přelomu let 2012/2013. Toto šetření se dále zabývalo preferencí absolventů škol při nabírání nové pracovní síly ve firmách a podnicích, zkušenostmi zaměstnavatelů s dostupností a kvalitou pracovní síly a mimo jiné také možnosti a formy spolupráce zaměstnavatelů se školami.

Klíčové a profesní kompetence

Znalosti a dovednosti, kterými disponují uchazeči o zaměstnání a pracovníci na trhu práce, lze rozdělit do dvou základních skupin:

*    Profesní kompetence – jsou znalosti a dovednosti, které jsou přímo uplatnitelné při vykonávání profese a činností v ní obsažených. Možnost vykonávání těchto pracovních činností je tak podmíněna jejich osvojením.

*    Klíčové (přenositelné) kompetence – jsou ve srovnání s profesními kompetencemi univerzálnějšího charakteru. Jejich osvojení je nezbytné nejen pro úspěšné uplatnění na trhu práce, ale také v běžném životě. Jejich osvojení zvyšuje flexibilitu pracovní síly v tom smyslu, že jejich nositelé jsou schopni vykonávat různé odborné činnosti a mohou snáze měnit různé profese v rámci profesní dráhy.


Míra preference klíčových a profesních kvalifikací se zpravidla odvíjí od konkrétní nabízené pracovní pozice a nároků zaměstnavatele na pracovní sílu při hledání nových zaměstnanců. Na základě výsledků šetření zaměstnavatelů v souvislosti s uplatnitelností absolventů škol na trhu práce z roku 2013 však lze říci, že zaměstnavatelé obecně preferují vyváženost profesních a klíčových kompetencí. To platí především pro zaměstnavatele z terciárního a kvartérního sektoru. Zaměstnavatelé v sekundárním sektoru preferují o něco více profesní kompetence, což je silně ovlivněno akcentací praxe a vyšším zastoupením pracovníků s výučním listem.


Důležitost a míra osvojení klíčových kompetencí

Zaměstnavatelé v souvislosti s hodnocením klíčových kompetencí posuzovali jejich důležitost pro pracovní uplatnění a také míru jejich osvojení absolventy škol, kteří na trh práce vstupují a ucházejí se zde o zaměstnání. Syntézou těchto dvou pohledů (tedy hodnocení důležitosti klíčových kompetencí a míry jejich osvojení) lze určit oblasti, které by se mohly z hlediska uplatnění absolventů škol jevit jako rizikové a zároveň odhalit jejich potenciál z hlediska míry osvojení těch kompetencí, které jsou zaměstnavateli považovány za důležité.

Zaměstnavatelé mohli hodnotit důležitost a míru osvojení klíčových kompetencí u absolventů učebních oborů, maturantů a vysokoškoláků. Důležitost a míra osvojení klíčových kompetencí v rámci těchto stupňů dosaženého vzdělání jsou znázorněny v následujících třech grafech. Pro snazší interpretaci výsledků je třeba podotknout, že v rámci přiložených grafů je míra důležitosti klíčových kompetencí znázorněna na svislé ose (osa y). Na vodorovné ose je vynesena míra osvojení klíčových kompetencí absolventy škol v průběhu jejich studia (osa x). Tedy, čím vyšší je pozice zobrazené kompetence na ose y, tím je tato kompetence důležitější. Pokud jsou navíc kompetence zobrazeny v pravé části grafu (graf je na základě průměrných hodnot obou sledovaných parametrů rozdělen do čtyř oblastí), znamená to, že jejich míra osvojení je zaměstnavateli hodnocena pozitivně. Pro analýzu bylo vybráno pět kompetencí, které zaměstnavatelé v rámci jednotlivých stupňů vzdělání vyhodnotili jako nejdůležitější.

Podívejme se na hodnocení důležitosti a míry klíčových kompetencí u absolventů učebních oborů. Z hlediska míry osvojení zobrazených klíčových kompetencí je nejlépe hodnocena adaptabilita a flexibilita. Tato kompetence je však v případě absolventů učebních oborů zaměstnavateli hodnocena jako nejméně důležitá. V případě kompetencí, které jsou považovány zaměstnavateli za nejdůležitější (čtení a porozumění pracovním instrukcím, ochota učit se, rozvíjení vlastní odpovědnosti), je naopak míra osvojení považována za nedostačující. Absolventi učebních oborů jsou zaměstnavateli hodnoceni pozitivně z hlediska schopnosti pracovat v týmu. Tato klíčová kompetence je zaměstnavateli posuzována jako důležitá a zároveň jako dostatečně osvojená.

Obr. 1: Důležitost kompetencí a míra jejich osvojení u vyučených
V případě absolventů maturitních oborů je při kombinaci hodnocení důležitosti a míry osvojení klíčových kompetencí situace poněkud příznivější. Z grafu je dobře patrné, že absolventi maturitních oborů jsou podle názoru zaměstnavatelů dostatečně připraveni v rámci těch klíčových kompetencí, které jsou hodnoceny jako nejdůležitější – konkrétně jde o čtení a porozumění pracovním instrukcím a o ochotu učit se. Určité mezery však zaměstnavatelé spatřují v rozvíjení vlastní odpovědnosti. Absolventi jsou dle názoru zaměstnavatelů také hůře připraveni z hlediska schopnosti řešit problém a komunikačních dovedností.

Obr. 2: Důležitost kompetencí a míra jejich osvojení u maturantů

Určité mezery v osvojování a rozvíjení klíčových kompetencí zaměstnavatelé vnímají také u absolventů vysokých škol. Ti jsou podle zaměstnavatelů dobře připraveni z hlediska komunikačních dovedností, čtení a porozumění pracovním instrukcím. Míra osvojení klíčových kompetencí souvisejících se schopností řešit problém a rozvíjením vlastní odpovědnosti je však dle názoru zaměstnavatelů nedostatečná, přestože jsou tyto dvě klíčové kompetence zaměstnavateli považovány za zcela klíčové.

Obr. 3: Důležitost kompetencí a míra jejich osvojení u vysokoškoláků

Absolventi škol jsou podle zaměstnavatelů často nedostatečně připraveni především z hlediska těch kompetencí, které jsou považovány za důležité. To se týká zejména absolventů učebních oborů, kde je míra osvojení klíčových kompetencí obecně vnímána jako nedostačující. Jedním z možných řešení je podpora spolupráce mezi zaměstnavateli a školami, zejména v rámci odborného výcviku.


Zpět