Přeskočit navigaci

Důležitost kompetencí podle pracovních agentur

Kompetence požadované zaměstnavateli podle pracovníků personálních agentur

Kompetence požadované zaměstnavateli podle personálních agentur

Takzvanými klíčovými kompetencemi se rozumí takové znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou přenositelné mezi jednotlivými profesemi a umožňují větší pružnost (flexibilitu) a přizpůsobivost (adaptabilitu) pracovníků na trhu práce a napomáhají také uplatnění v běžném životě.

Z rozhovorů s pracovníky personálních agentur vyplývá, že to, které vlastnosti, schopnosti a dovednosti jsou nejvíce žádané, závisí především na konkrétní pracovní pozici. Přesto je možné vytipovat kompetence, které jsou podle vyjádření personálních agentur vyžadovány u uchazečů o zaměstnání v největší míře.

Zároveň se ale poměrně často objevuje názor, že potřebné jsou všechny uvedené klíčové kompetence.

Zajímavým postřehem je skutečnost, že některé z kompetencí nejsou v požadavcích zaměstnavatelů výslovně uvedeny, ale automaticky se předpokládá, že jimi bude vhodný kandidát vybaven (např. práce s výpočetní technikou). Jedná se především o určité vyšší pozice, kde se vybavenost uchazeče určitými schopnostmi pokládá za samozřejmou a uváděné požadavky se týkají spíše speciálnějších či specifičtějších nároků, znalostí a dovedností.

Nejžádanější kompetence

Mezi kompetence, které se podle vyjádření pracovníků personálních agentur vyskytují mezi požadavky zaměstnavatelů nejčastěji, jednoznačně patří zběhlost v cizích jazycích, komunikační schopnosti a adaptabilita a flexibilita. Značný význam je rovněž přikládán zběhlosti v používání výpočetní techniky a ochotě učit se.

*    Zběhlost v cizích jazycích - patří mezi nejžádanější kompetence jak v případě vysokoškoláků, tak středoškoláků. Souvisí to nejenom s tím, že služeb personálních agentur využívá množství zahraničních firem, ale také se současnými trendy a četnými kontakty českých firem se zahraničím. Důležitá je přitom hlavně aktivní znalost a schopnosti se v cizím jazyce dorozumět.

*    Komunikační schopnosti - jsou další kompetencí, která je řazena na nejvyšší patra žebříčku důležitosti. Jde o velice široký pojem, který zahrnuje nejenom ústní a písemný projev (resp. vyjadřovací schopnosti), ale je velice úzce provázaný i se schopností prezentace a sebeprezentace, se schopností obhájit svůj názor, se zásadami slušného chování a mezilidskými vztahy.

*    Adaptabilita a flexibilita - pro zaměstnavatele je důležité, aby noví zaměstnanci byli schopni přizpůsobovat se novému prostředí a pracovním podmínkám, pružně reagovat na měnící se potřeby firmy a dané pozice, případně byli ochotni přizpůsobit se firemním hodnotám.

*    Zběhlost v používání výpočetní techniky – z pohledu agentur je žádána hlavně po středoškolácích i vysokoškolácích. Jde ale o dovednost, která často ani není výslovně požadována, jelikož se automaticky předpokládá, že jí uchazeč bude disponovat. V některých případech je vyžadována znalost základního kancelářského balíku, v jiných se objevují požadavky na ovládání specializovaného softwaru, záleží především na charakteru dané pozice.

*    Ochota učit se – pro zaměstnavatele je důležité, aby pracovníci byli otevřeni novým poznatkům, byli ochotni rozšiřovat si vědomosti a prohlubovat svou kvalifikaci. Zejména v podmínkách neustálého vývoje je nesmírně důležité, aby pracovníci byli schopni se těmto změnám přizpůsobovat a co nejrychleji si doplňovat potřebné znalosti a dovednosti.

*    Týmová práce - požadována je hlavně od vyučených a středoškoláků s maturitou; u vysokoškolských pozic se předpokládá, že mají více individuální charakter a často u nich bývá důležitější například schopnost nést zodpovědnost.

Další informace k této problematice

Zpět