Přeskočit navigaci

Faktory úspěšnosti uchazečů o zaměstnání

Z rozhovorů s pracovníky personálních agentur vyplývá, že příčiny úspěšnosti a neúspěšnosti uchazečů jsou do značné míry individuální, jsou úzce svázány s konkrétní pozicí (např. obchodník musí dobře mluvit, dokázat zaujmout, přesvědčit) a ve výsledku hraje roli především komplexní hodnocení uchazeče. Je třeba si uvědomit, že samotná kvalifikace či vlastnosti uchazeče samy o sobě nepostačují, vždy jsou hodnoceny ve vzájemné kombinaci.

Na základě vyjádření personálních agentur lze definovat tři hlavní pilíře, na kterých je výběr pracovníků založen:

1) Absolvované vzdělání

*    Absolvované vzdělání často představuje základní kritérium výběru pracovníka pro obsazení konkrétní pracovní pozice; v některých případech může zároveň hrát určitou roli pověst absolutoria dané školy, ovšem vliv tohoto faktoru bývá velice omezený.

*    Není ale výjimkou, že otázka vzdělání ustupuje do pozadí a důležitější jsou pro zaměstnavatele spíše konkrétní schopnosti a dovednosti či jiné charakteristiky daného kandidáta.

2) Odborné znalosti a dovednosti

*    Odborné znalosti a dovednosti v kombinaci s absolvovanou praxí představují jedno z hlavních kritérií při výběru vhodného pracovníka. To, jak významnou pozici zaujímají v celkovém hodnocení způsobilosti uchazeče, záleží především na předem stanovených požadavcích. Rozhodující je, zda dané pracovní místo vyžaduje konkrétní odborné znalosti a dovednosti, případně dostatek zkušeností v oboru, nebo zda jsou důležitější spíše jiné kompetence. Přitom platí, že případné odborné nedostatky lze do určité míry nahradit motivací, ochotou učit se, zájmem o daný obor apod.

*    Rozhodující mohou být také jazykové znalosti, které mohou vést i k preferenci daného kandidáta před zkušenějším pracovníkem.

*    U dělnických profesí je kladen největší důraz na bezúhonnost, pracovitost a manuální zručnost kandidátů.

3) Osobnostní charakteristiky

Někdy i rozhodující roli hrají v přijímacím řízení osobnostní charakteristiky v širokém slova smyslu (tzn. zahrnující i jednotlivé klíčové kompetence).

*    Kromě hodnocení dosaženého vzdělání a odbornosti je nanejvýš důležitý i celkový dojem, kterým uchazeč zapůsobí při přijímacím pohovoru.

*    Záleží také na celkovém vystupování a projevu, na schopnosti sebeprezentace, uchazeči by se měli umět tzv. „prodat“. Výhodu má navíc kandidát, který je otevřený, přirozený, projevuje zdravou míru asertivity a zdravé sebevědomí. Na významu tak nabývají i komunikační schopnosti. To, jakým způsobem se člověk prezentuje, příp. jak dokáže reagovat na určité situace před komisí, může významně přispět k úspěchu či neúspěchu kandidáta.

*    Uchazeč by také měl projevovat dostatečný zájem a motivaci pracovat právě na dané pozici u konkrétního zaměstnavatele. Důležité je nepodcenit přípravu na pohovor a snažit se zjistit si o dané firmě co nejvíce informací. Uchazeč by měl být aktivní, vyptávat se, případně i projevovat ochotu učit se novým věcem či si doplnit chybějící znalosti.

*    Pozitivně je hodnoceno rovněž pracovní nasazení, zodpovědnost a samostatnost, resp. schopnost samostatně řešit zadaný úkol.

*    Nesmíme opominout zmínit ani takovou zdánlivou samozřejmost, jakou je dochvilnost či vhodné oblečení, upravený zevnějšek, vypnutý mobilní telefon.

*    V neposlední řadě je důležité, jak si uchazeč porozumí s budoucím nadřízeným, resp. pracovníkem, který vede přijímací pohovor, do určité míry tak rozhodují i vzájemné sympatie.


Zpět