Přeskočit navigaci

Požadavky na vzdělání v pracovních inzerátech

Požadavky na vzdělání v inzertní nabídce zaměstnání

Požadavky na vzdělání v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu poukazují na očekávání, která mají zaměstnavatelé vůči jednotlivým profesím, přičemž požadavky na vzdělání jsou spojeny především s kvalifikovanými profesemi. Současně se v inzerátech potvrdil celoevropský trend, kdy získání maturity je předpokladem pro dobré uplatnění na trhu práce, neboť u mnoha profesí bylo požadováno vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, avšak k prolínání požadavků na maturitní nebo nematuritní vzdělání dochází jen ojediněle. Z toho vyplývá, že získání maturity otevírá více možností pracovního uplatnění a umožňuje širší výběr zaměstnání.  

Stupeň vzdělání

Stupeň vzdělání byl celkově specifikován v 72,2 % inzerátů, přičemž v inzerci v denním tisku byla výše vzdělání specifikována ve 46,5 % inzerátů, v inzerci na internetu v 77,8 % inzerátů. Nejčastěji bylo požadované vzdělání uvedeno u profesí vyžadujících vyšší kvalifikaci i vzdělání.

Nejčastěji požadovaným typem vzdělání bylo minimálně maturitní vzdělání (tedy absolvování střední školy nebo vysoké školy).

Požadavky na vysokoškolské vzdělání se relativně nejčastěji vyskytovaly u vysokoškolských pedagogů lékařů, právníků, sociálních pracovníků, technických inženýrů, vědců a dalších vysoce odborných pracovníků včetně učitelů.  

Požadavek na minimálně maturitní vzdělání (čili střední nebo vysokou školu) spojovali zaměstnavatelé nejčastěji s profesemi vedoucích pracovníků malých organizací, účetních a odborných administrativních pracovníků, uměleckých pracovníků, novinářů a redaktorů, laborantů a techniků v oblasti zemědělství a biologie a techniků IT.

Požadavek na středoškolské vzdělání s maturitou byl uveden především ve spojitosti s pracovními příležitostmi pro nižší odborné pracovníky (celní a daňoví pracovníci, zdravotní sestry, optici, zubní technici), recepční a telefonisty, sekretářky, ale také pro kvalifikované dělníky zejména v elektrotechnice. Pro výkon těchto vesměs kvalifikovaných povolání je většinou nutné mít maturitní vzdělání.

Je nutné si uvědomit, že neuvedení požadovaného stupně dosaženého vzdělání ještě neznamená, že jej zaměstnavatel nevyžaduje – s největší pravděpodobností ho předpokládá zcela automaticky, a to zejména u vysoce kvalifikovaných profesí.

Požadavek na stupeň vzdělání u hlavních klasifikačních tříd KZAM v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu v roce 2012

Dopočet do 100 % spadá do kategorie „neuvedeno".

Obor vzdělání

Se stupněm vzdělání úzce souvisí i obor vzdělání. Obor vzdělání byl celkově uveden v 34,3 % inzerátů. Jsou zde však velmi výrazné rozdíly mezi inzercí v denním tisku a na internetu. Zatímco v inzerci na internetu byl požadavek na obor vzdělání uveden ve 46,6 % inzerátů, v inzerci v denním tisku šlo pouze o 14,6 % inzerátů. Tento výrazný rozdíl je důsledkem odlišného zaměření inzerce na internetu a v denním tisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pokud byl formulován požadavek na obor vzdělání, šlo nejčastěji o vzdělání v technických oborech, a to buď v obecné rovině, nebo i blíže specifikované – vzdělání v oborech strojírenských, elektrotechnických a elektronických včetně IT oborů a stavebních oborů. Druhou nejčastěji požadovanou skupinou oborů byly obory ekonomického, lékařského a farmaceutického zaměření. Ze šetření vyplynulo, že mezi požadovanou profesí a oborem vzdělání je přímá souvislost: platí, že čím vyšší kvalifikace je s hledanou profesí spojena, tím častěji je uveden i požadovaný obor vzdělání.


Zpět