Přeskočit navigaci

Vývoj nabídky pracovních inzerátů

Rozdíly v inzertní nabídce zaměstnání v letech 2005, 2007, 2010 a 2012

Rozdíly v inzertní nabídce zaměstnání v letech 2005, 2007, 2010 a 2012

Šetření inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu bylo v rámci projektu VIP Kariéra naplánováno jako opakující se v dvouleté periodicitě. Toto rozhodnutí se ukázalo v konečném důsledku jako prozíravé, neboť časové srovnání nám poskytuje zajímavý doplňující pohled k situaci na trhu práce.

Hlavní poznatky vyplývající ze srovnání jednotlivých šetření:

1) Rozdílný počet inzerátů

*    V roce 2005 bylo za 2 týdny sledování inzertní nabídky zaměstnání získáno 12 452 inzerátů.

*    V roce 2007 bylo za stejný počet dní ve stejném kalendářním období zaznamenáno 25 879 inzerátů.

*    V roce 2010 bylo opět za dva týdny sledování zachyceno 14 584 inzerátů.

*    V roce 2012 bylo v průběhu stejného časového období získáno 11 067 inzerátů.

Můžeme předpokládat, že za razantním zvýšením počtu inzerátů v roce 2007 bylo ekonomicky příznivé období a relativní nedostatek pracovních sil, který zaměstnavatelé pociťovali. V roce 2010, v období ekonomické krize, se situace v oblasti inzerce opět vrátila k hodnotám z roku 2005, který nebyl tak příznivý jako rok 2007. Nicméně tendence ubývání inzertní nabídky opět pokračuje v roku 2012.

 2) Změny v rozložení inzerce

Ze srovnání jednotlivých šetření vyplývá, že se značně mění rozložení inzerce.

*    V roce 2005 bylo v denním tisku uveřejněno 74 % všech inzerátů a 26 % na internetu.

*    V roce 2007 připadalo na inzerci v denním tisku 60 % inzerátů a na internetu 40 %.

*    V roce 2010 bylo v denním tisku uveřejněno 40 % inzerátů a na internetu 60 %.

*    V roce 2012 došlo opět k poklesu četnosti inzerátů v denním tisku, kde se podíl ustálil na 39 % procentech všech inzerátů.

Je zřejmé, že se internet těší stále větší oblibě.

3) Změny ve struktuře profesní poptávky 

Ačkoliv ve všech šetřeních platí, že k nejhledanějším profesím patří vedoucí pracovníci, manažeři, obchodní zástupci a technici, jsou mezi jednotlivými roky značné rozdíly v profesích, které patří mezi nejhledanější.

*    V roce 2005 byly vyhledávány velmi kvalifikované profese a profese z administrativy.

*    V roce 2007 výrazně stoupl zájem o pracovníky v dělnických profesích.

*    V roce 2010 došlo k určitému návratu k výsledkům roku 2005, kdy se pozornost opět soustředila na vysoce odborné profese a dále na profese z oblasti služeb.

*    V roce 2012 se pak zájem zaměstnavatelů soustředil především na pracovníky z oblasti služeb a na pracovníky technických a dalších odborných profesí.

4) Změny nároků zaměstnavatelů

Jednotlivá šetření se od sebe odlišovala mírou náročnosti zaměstnavatelů vůči vzdělání potenciálních zaměstnanců.

*    V roce 2007 došlo zejména v rámci inzerce v denním tisku ke snížení nároků zaměstnavatelů, a to především u výše a oboru vzdělání.

*    V roce 2012 a 2010 se nároky zaměstnavatelů zejména ohledně výše vzdělání zvýšily, a to jak nad úroveň roku 2007, tak roku 2005.

*    Taktéž došlo ke změně priorit typů dosaženého vzdělání. V denním tisku bylo v roce 2005 preferováno dosažení minimálně maturitního vzdělání, v roce 2007 vysokoškolského vzdělání, v roce 2010 šlo o vyučení a v roce 2012 o středoškolské vzdělání.

*    Kromě úrovně dosaženého vzdělání se změna v nárocích zaměstnavatelů ještě výrazně projevila u požadavku na praxi. V roce 2005 byla praxe preferována nejvíce, a to zejména u inzerátů zveřejněných v denním tisku. V roce 2007 došlo ke snížení podílu inzerátů uvádějících, že pro získání zaměstnání je nutná praxe v oboru. V roce 2010 trend poklesu požadavku na praxi v inzerci v denním tisku pokračoval, ovšem v roce 2012 byl opět vyšší. Je tedy zřejmé, že nároky na praxi klesají nebo stoupají dle současného stavu v ekonomice. V inzerci na internetu byl u této položky vývoj odlišný, neboť požadavek na praxi byl nejvýraznější v roce 2010. Díky celkovému zaměření inzerce na internetu na odbornost je praxe u uchazečů o práci brána téměř automaticky.

*    Podobný trend je možné vypozorovat u jazykové vybavenosti, kdy v inzerci v denním tisku požadavky v roce 2010 a 2012 výrazně poklesly, avšak na internetu vzrostly. To je zcela v intencích hledaných profesí, kdy na internetu převažují profese, u kterých je jazyková schopnost součástí pracovního vybavení.

Rozdíly v požadavcích na úroveň vzdělání v inzertní nabídce zaměstnání v denním tisku a na internetu v letech 2005, 2007, 2010 a 2012
Zpět