Přeskočit navigaci

Neshoda vzdělání a zaměstnání

Míra neshody absolvovaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání

HRUBÁ NESHODA VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ - vyjadřuje kolik % pracovníků vzdělaných v určité skupině oborů vykonává zaměstnání, které vůbec nesouvisí s jejich vzděláním

V tabulce dole si zvolte kategorii vzdělání a skupinu oborů. Pro ně se objeví hodnoty hrubé neshody v tabulce i v grafu. Jsou uvedeny hodnoty pro věkovou skupinu 20 až 29 let a pro všechny ekonomicky aktivní obyvatele (EAO).

V tabulce je uvedeno i celkové hodnocení situace ve shodě vzdělání a zaměstnání. Hodnotí se číslem od 1 do 4 (čím nižší, tím lépe). Dále uvedené hodnoty hrubé neshody ukazují podíl pouze těch nejhorších případů nevyužívání vzdělání.

Výběr kategorie vzdělání a skupiny oborů:

 
Vyberte si kategorii vzdělání
Zvolená kategorie vzdělání: - nevybráno -
Vyberte si skupinu oboru
Zvolená skupina oborů: - nevybráno -

Graf:

 

Tabulka:

 
Hrubá neshoda: Kdo Hodnocení Hrubá neshoda
Střední odborné vzdělání (SS) 20-29 2,5 37,8%
EAO 2,4 34,3%

Hodnocením shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání absolventů středního odborného vzdělávání se zjišťuje využití kvalifikace absolventů z hlediska vykonávaného zaměstnání.

Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním byla použita čtyřstupňová škála“
A – úplná shoda – absolvent byl pro uvedenou činnost (práci) přímo připravován;
B – částečná shoda – uplatnění absolventa v dané činnosti je značně logické;
C – dílčí neshoda – uplatnění absolventa v dané činnosti lze alespoň vzdáleně akceptovat;
D – hrubá neshoda – uplatnění absolventa v dané činnosti (práci) je v protikladu s jeho přípravou, absolvent vůbec nevyužívá své kvalifikace (např. absolvent strojař pracuje jako barman nebo kuchař apod.).

Hodnoty hrubé neshody jsou vysoké:
u všech pracovníků – 37 % u vyučených a 31 % u maturantů,
u mladých ve věku 20-29 let – 35 % u vyučených a 40 % u maturantů.
Vysoké hodnoty hrubé neshody mohou poukazovat na nesoulad mezi strukturou i počty absolventů a strukturou potřeb trhu práce. Na druhé straně ukazují na adaptabilitu a flexibilitu absolventů, kteří z důvodů nespokojenosti s pracovními a platovými podmínkami pracují v jiných profesích, než pro které se připravovali.

Vyučení
Nejnižší hodnoty hrubé neshody, což svědčí o dobrém uplatnění absolventů ve svém oboru, má skupina strojírenských oborů – 21 % všech EAO, ještě méně u mladých ve věku 20-29 let, jenom 13 %. Na poměrně dobré možnosti uplatnění absolventů strojírenských oborů ve svém oboru poukazují i jejich poměrně vysoké hodnoty úplné shody a nižší míru nezaměstnanosti. Nízké hodnoty hrubé neshody mají také skupiny oborů Osobní a provozní služby (20 % EAO) a Stavebnictví, geodézie a kartografie (32 % EAO). Nejhoršího výsledku z hlediska hodnocení hrubé neshody (tj. nejvyšších hodnot) dosáhla skupina oborů Umění a užité umění – 70 % EAO, u absolventů ve věkové kategorii 20-29 let je tento podíl nižší, jenom 58 % (velké rozdíly mohou vznikat i nepřesnostmi, které vyplývají z malého vzorku hodnocených osob). Ze skupin oborů s větším počtem absolventů je na tom nejhůře skupina textilní a kožedělné výroby - 61 % EAO. Jedná se o skupinu oborů vzdělání připravující absolventy pro odvětví, které v 90. letech prodělalo značnou krizí a pouze části firem se podařilo transformovat a obstát v tvrdém konkurenčním prostředí na trhu. Výrazně také klesá počet absolventů těchto oborů, klesá zájem o vyučení v těchto oborech a také počet pracovních příležitostí na trhu práce. Vysokou míru hrubé neshody má i skupina oborů Potravinářství (54 % EAO) a Obchod – až 51 % EAO, u absolventů je situace také velice nepříznivá.

Maturanti
Hrubá neshoda u 20-29letých absolventů se středním vzděláním s maturitou dosahuje 31 %. Což jinak řečeno znamená, že 31 % lidí s maturitním vzděláním nachází uplatnění v zaměstnáních, která vůbec neodpovídají jejich dosaženému vzdělání. Nejpříznivější situace (nejnižší hodnota hrubé neshody) ze sledovaných skupin oborů je ve skupině Zdravotnictví (12 %). Zdravotnické obory patří mezi obory s nejvyššími podíly úplné shody, což vyplývá i ze specifického charakteru jejich vykonávané činnosti. Poměrně dobrá situace z hlediska hodnocení hrubé neshody je i ve skupinách oborů strojírenských (29 %), ekonomických (30 %) a také elektrotechnických (31 %), pedagogických (34 %) a stavebních (35 %). Čtvrtinový podíl absolventů patřících do kategorie hrubé neshody je příznivý zejména pro skupinu strojírenských oborů, u které je ale velice nízký podíl absolventů v úplné shodě. Nejvyšší hodnoty hrubé neshody jsou ve skupině oborů Umění a užité umění (58 %) a ve skupině Textilní a kožedělná výroba (49 %). Nejvyšší hodnoty nalezneme u hornických oborů, a to z dlouhodobého hlediska, ale jedná se o málo četnou skupinu oborů, hodnocení je tedy obtížné.

 

Další informace k této problematice

Zpět