Přeskočit navigaci

Spokojenost absolventů škol v zaměstnání

Spokojenost absolventů středních a vyšších odborných škol v zaměstnání

Součástí kariérového rozhodování by měla být - kromě zvážení zájmů žáka a jeho studijních předpokladů - i představa o budoucím uplatnění na trhu práce. Jedním z pohledů, které poskytují zpětnou vazbu o uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce, je spokojenost absolventů s různými aspekty zaměstnání, jako jsou platové nebo pracovní podmínky, spokojenost s pracovní pozicí a podobně.

Poznámka: Údaje uvedené v textu byly zjištěny na základě dotazování absolventů středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (r. 2012) a absolventů vyšších odborných škol (2014), vždy s odstupem 3 let od ukončení dané kategorie vzdělání.


Absolventi učebních oborů

Většina absolventů učebních oborů - přibližně tři čtvrtiny - jsou podle svého vyjádření v období 3 let od ukončení studia ve svém zaměstnání spokojeni.


S čím jsou vyučení absolventi v zaměstnání spokojeni?

Nejvíce spokojeni jsou vyučení absolventi:

*    s kolektivem spolupracovníků (84 %)

Dále jsou spokojeni s:

*    perspektivností firmy (77 % spokojených)

*    pracovní pozicí (73 %)

*    zajímavostí práce (73 % spokojených)

*    pracovními podmínkami (70 %)

Nižší je jejich spokojenost s:

*    platovými podmínkami (jen 52 % spokojených)

*    s řízením a vedením firmy (61 %)

Tabulka: Hodnocení spokojenosti vyučených absolventů v zaměstnání – vybrané skupiny oborů (názor 3 roky od ukončení studia)

Tabulka: Podrobné srovnání spokojenosti vyučených v jednotlivých oblastech práce podle skupin oborů (v %kladných odpovědí, rozhodně spokojen + spíše spokojen)

* V řádku jsou uvedeny odpovědi všech respondentů dané kategorie, tedy i méně zastoupené skupiny oborů.


Absolventi SOŠ (po třech letech od maturity)

Většina absolventů maturitních oborů - přibližně 71 % - je podle svého vyjádření v období 3 let od ukončení studia ve svém zaměstnání spokojeni.


S čím jsou absolventi maturitních oborů v zaměstnání spokojeni?

Nejvíce spokojeni jsou absolventi středních odborných škol s maturitou s:

*    kolektivem spolupracovníků (86 %)

*    pracovními podmínkami (78 % spokojených)

*    perspektivností firmy (79 % spokojených)

Nižší je jejich spokojenost s:

*    zajímavostí práce (74 % spokojených)

*    jistotou pracovního místa (71 %)

*    využitím kvalifikace (70 %)

*    platovými podmínkami (61 %)

Tabulka: Hodnocení spokojenosti absolventů maturitních oborů v zaměstnání – vybrané skupiny oborů (názor 3 roky od ukončení studia)

Tabulka: Podrobné srovnání spokojenosti absolventů SOŠ v jednotlivých oblastech práce – vybrané skupiny oborů (v % kladných odpovědí, rozhodně spokojen + spíše spokojen)

* V řádku jsou uvedeny odpovědi všech respondentů dané kategorie, tedy i méně zastoupené skupiny oborů.

Pozn. V odpovědích jsou zahrnuti pouze absolventi, kteří uvedli, že v současnosti pracují na smlouvu na dobu určitou, neurčitou, dlouhodobě na DPP nebo DPČ a jako OSVČ (bez brigád).


Absolventi vyšších odborných škol

V celkovém pohledu jsou absolventi VOŠ v zaměstnání převážně spokojeni – 86 % se vyjádřilo kladně (přitom 36 % je rozhodně spokojeno a 51 % spíše spokojeno).


S čím jsou absolventi VOŠ v zaměstnání nejvíce spokojeni?

Největší spokojenost vyjadřují:

*    s kolektivem spolupracovníků (90 %)

*    zajímavostí práce (89 %)

*    pracovní pozicí (88 %)

*    pracovními podmínkami (88 %)

*    perspektivou firmy (85 %)

Dále jsou většinou spokojeni s:

*    s využitím kvalifikace (80 %)

*     jistotou zaměstnání (78 %)

*    způsobem vedení a řízení firmy (69 %)

Nejnižší je spokojenost:

*    s platovými podmínkami (64 %)

Tabulka: Hodnocení spokojenosti absolventů VOŠ v zaměstnání – vybrané skupiny oborů (názor 3 roky od ukončení studia)

Tabulka: Spokojenost absolventů VOŠ v současném zaměstnání (3 roky od ukončení studia na VOŠ) – vybrané skupiny oborů (v % kladných odpovědí, rozhodně spokojen + spíše spokojen)

* V řádku jsou uvedeny odpovědi všech respondentů dané kategorie, tedy i méně zastoupené skupiny oborů.

Pozn. V odpovědích nejsou zahrnuti absolventi pracující pouze na krátkodobé brigády.


Zpět