Přeskočit navigaci

Charakteristiky a perspektivy odvětví ekonomiky v ČR a v EU

Vývoj jednotlivých odvětví ekonomiky v ČR a v EU a jejich perspektivy v ČR v roce 2025

Zde získáte informace ke 26 skupinám odvětví a to o vývoji zaměstnanosti a její struktuře v České republice a pro srovnání také v Evropské unii.


Popisované charakteristiky jsou rozděleny do osmi podkapitol. Nejprve je stručně vymezeno odvětví a jsou uvedeny makroekonomické údaje (přidaná hodnota, produktivita práce a celková produkce). Další informace se pak vztahují ke změnám počtu zaměstnaných osob v odvětví, a k vývoji profesní a kvalifikační struktury zaměstnanosti, a to včetně projekce budoucího vývoje do roku 2025. V závěru nechybí informace o vzdělanostní a věkové struktuře zaměstnaných osob.

Pojmy použité v textech jsou vysvětleny na této stránce pod uvedeným seznamem.


Primární sektor

*    Zemědělství, lesnictví a rybolov

*    Těžební průmysl

Sekundární sektor

*    Potravinářský a tabákový průmysl

*    Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

*    Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl

*    Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl

*    Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků

*    Výroba kovů a kovodělných výrobků

*    Výroba elektrických a optických přístrojů

*    Výroba strojů a zařízení

*    Výroba dopravních prostředků

*    Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený

*    Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

*    Stavebnictví

Terciární sektor

*    Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

*    Doprava, skladování a poštovní činnosti

*    Ubytování, stravování a pohostinství

Kvartérní sektor - tržní

*    Vydavatelské a mediální činnosti

*    Telekomunikační a informační technologie a činnosti

*    Peněžnictví a pojišťovnictví

*    Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí

*    Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti

Kvartérní sektor - veřejný

*    Veřejná správa a obrana

*    Vzdělávání

*    Zdravotní a sociální péče

*    Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti

___________________________________________________________________________________________________

Vysvětlení pojmů, které jsou použity v textech popisujících odvětví:

Přidaná hodnota – Přidaná hodnota odvětví je v penězích vyjádřená hodnota, kterou odvětví přidá svou činností k hodnotě nakupovaných meziproduktů (zejména materiálu, surovin a služeb).

Produktivita práce – Produktivita práce udává, jaký objem produkce připadá na jednoho pracovníka.

Podíl vůči celku – Tento ukazatel demonstruje, jak rozdílné jsou hodnoty daného odvětví na celkové ekonomice. Např. podíl produktivity práce vůči celku, který je menší než 100 %, znamená, že v odvětví je nižší produktivita práce, než v celé ekonomice.

Profesní skupiny – Pojmem profesní skupina se rozumí osoby vykonávající stejnou profesi. Pro toto členění je používána klasifikace ISCO-08.

Podíl profesní skupiny v odvětví – Vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných osob v dané profesní skupině k celkovému počtu osob zaměstnaných v daném odvětví.

Vzdělanostní skupina – Pojmem vzdělanostní skupina se rozumí osoby se stejnou kombinací úrovně a oboru vzdělání.

Profesní koncentrace odvětví – Ukazuje, nakolik je dané odvětví profesně homogenní, nebo naopak heterogenní. Koncentrace je vysoká, pokud má v odvětví jedno nebo jen několik málo profesí výrazně dominantní postavení vůči ostatním profesím.

Kvalifikační požadavky pracovního místa – Umělý ukazatel, který v sobě kombinuje kvalifikační požadavky daného pracovního místa a kvalifikaci pracovníků, kteří na něm pracují. Je to číslo v intervalu 1–8 v závislosti na struktuře osob uvnitř analyzované skupiny, přičemž stupněm 1 je ohodnocena velmi jednoduchá práce pod stálým vedením a bez požadavků na kvalifikaci a stupeň 8 označuje vysoce komplikovanou práci s velkou zodpovědností, vyžadující vysoce odborné vzdělání.

Průměrná délka vzdělávání (PVD) – Průměrná délka vzdělávání udává, kolik let v průměru trvalo vzdělávání osob zaměstnaných v daném odvětví.

Podíl PDV odvětví na celkové PDV – Tento ukazatel určuje podíl průměrné délky vzdělávání v odvětví k průměrné délce vzdělávání v celé ekonomice dané země.


Zpět