Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů - skupiny oborů vzdělání

Nezaměstnanost absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání

Nezaměstnanost absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání

Míra nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů zůstalo bez zaměstnání a přihlásilo se do evidence na úřadech práce.

Na těchto stránkách je sledována míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů, tedy těch, kteří ukončili své studium v předchozím roce. (Hodnoty míry nezaměstnanosti za rok 2016 vycházejí z počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů vykázaného jednotlivými úřady práce k 30. dubnu 2016 a počtu absolventů, kteří ukončili studium v roce 2015.)

V roce 2013 došlo v nezaměstnanosti absolventů škol k poměrně výraznému zhoršení situace v důsledku druhé vlny ekonomické recese, od té doby už můžeme pozorovat jednoznačné zlepšování situace. Pokles v míře nezaměstnanosti má zřejmě dlouhodobý charakter a souvisí s hospodářským oživením.

V poklesu míry nezaměstnanosti absolventů škol se odráží výrazně se zlepšující ekonomická situace a příznivější podmínky na pracovním trhu. V uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu hraje svou roli stále nižší počet žáků v populačním ročníku a také zavedení státní maturitní zkoušky. Za absolventa je považována osoba, která řádně ukončila své studium; v evidenci nezaměstnaných absolventů je tedy méně absolventů se špatnými studijními výsledky, kteří by se i obtížněji uplatňovali na pracovním trhu.


Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR v letech 2012–2016 (dubnové hodnoty)

Kategorie vzdělání

2016

2015

2014

2013

2012

Nižší střední vzdělání s výučním listem – E

16,0%

21,7%

26,0%

35,6%

29,2%

Střední vzdělání s výučním listem – H

9,1%

12,6%

16,5%

26,2%

15,1%

Střední odborné s MZ a odbor. výcvikem – L/0

10,6%

13,2%

14,2%

19,3%

12,4%

Nástavbové vzdělání – L/5

10,6%

15,2%

18,5%

29,6%

17,6%

Střední odborné s MZ – M

7,5%

9,6%

11,6%

14,8%

9,0%

Gymnaziální vzdělání – K

3,1%

3,8%

4,4%

4,1%

3,1%

Vyšší odborné vzdělání – N

5,2%

7,5%

10,2%

11,9%

7,9%

Na následujících stránkách naleznete údaje o nezaměstnanosti absolventů v členění podle skupin oborů v jednotlivých kategoriích vzdělání. Poklepáním na některou z dále uvedených kategorií se přesunete přímo na příslušný nadpis.

*     Střední vzdělání s výučním listem – kategorie vzdělání H

*     Nižší střední vzdělání s výučním listem – kategorie vzdělání E

*     Střední odborné vzdělání s maturitou a odborným výcvikem – kategorie L/0

*     Nástavbové vzdělání – kategorie L/5

*     Střední odborné vzdělání s maturitou – kategorie M

*     Vyšší odborné vzdělání – kategorie N


Nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie H) v dubnu 2016 činila 9,1 %. Ve srovnání s dubnem 2015 došlo v této kategorii vzdělání k meziročnímu poklesu o 3,5 p. b. V dubnu 2016 bylo evidováno celkem 1 835 nezaměstnaných absolventů.

Nejnižších hodnot míry nezaměstnanosti absolventů kategorie H v dubnu 2016 dosahují a relativně snadnější uplatnění na trhu práce naleznou absolventi skupin oborů vzdělání:

*       32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů – 0,0 %,

*       28 Technická chemie a chemie silikátů – 4,3 %,

*       53 Zdravotnictví – 4,8 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 4,9 %.

U skupiny Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů jde o velmi malý počet absolventů (pouze 2).

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie H byly v dubnu 2016 zaznamenány ve skupinách oborů:

*       69 Osobní a provozní služby – 13,5 %,

*       66 Obchod – 12,6 %,

*       39 Speciální a interdisciplinární technické obory – 12,4 %,

*       82 Umění a užité umění – 11,3 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 11,3 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s výučním listem, duben 2014, 2015 a 2016, skupiny oborů kategorie H

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2015 v dané kategorii vzdělání více než 1 000 absolventů.


K nejvýraznějším poklesům v míře nezaměstnanosti dochází především u skupin oborů 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (o 11,4 p. b.) a dále 28 Technická chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví (v obou případech o 8,4 p. b.).

Výrazný meziroční pokles v míře nezaměstnanosti vykazují i skupiny oborů 31 Textilní výroba a oděvnictví (o 7,1 p. b.) a 37 Doprava a spoje (o 5,2 p. b.).

Nárůst míry nezaměstnanosti byl zaznamenán u skupin oborů 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (o 3,5 p. b.) a 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (o 1,9 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů nižšího středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání E)

Míra nezaměstnanosti absolventů nižšího středního vzdělání s výučním listem (kategorie E) v dubnu 2016 činila 16,0 %. Ve srovnání s předchozím rokem nicméně došlo v této kategorii vzdělání k meziročnímu poklesu o 5,7 p. b. V dubnu 2016 bylo v této kategorii evidováno 427 nezaměstnaných absolventů.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2016 zaznamenány ve skupinách oborů:

*       28 Technická chemie a chemie silikátů – 5,0 %,

*       33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – 12,5 %,

*       41 Zemědělství a lesnictví – 14,5 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2016 zaznamenány ve skupinách oborů vzdělání:

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 30,0 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 26,9 %,

*       31 Textilní výroba a oděvnictví – 21,4 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: nižší střední odborné vzdělání s výučním listem, duben 2014, 2015 a 2016, skupiny oborů kategorie E

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2015 v dané kategorii vzdělání více než 200 absolventů.

** Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2015 v dané kategorii vzdělání více než 400 absolventů.


Nejvýraznější pokles v míře nezaměstnanosti je zaznamenán u skupin oborů 69 Osobní a provozní služby (o 15,6 p. b.), 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (o 8,7 p. b.) a 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (o 7,7 p. b.).

V meziročním srovnání se výrazně zhoršila situace u skupiny oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (nárůst o 10,0 p. b.). K nárůstu míry nezaměstnanosti došlo ještě u skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (o 1,1 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie vzdělání L/0)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie L/0) v dubnu 2016 činila 10,6 %. Celkově u této kategorie vzdělání došlo meziročně k poklesu o 2,6 p. b. Počet nezaměstnaných absolventů činil v dubnu 2016 celkově 394 osob.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/0 v dubnu 2016 byly zaznamenány ve skupinách:

*       23 Strojírenství a strojírenská výroba – 5,8 %,

*       21 Hornictví, hutnictví a slévárenství – 6,3 %,

*       41 Zemědělství a lesnictví – 7,7 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/0 v dubnu 2016 byly zaznamenány ve skupinách:

*       31 Textilní výroba a oděvnictví – 20,0 %,

*       69 Osobní a provozní služby – 16,3 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 13,9 %.

K nejvýraznějším poklesům v míře nezaměstnanosti absolventů dochází ve skupinách oborů 66 Obchod (o 6,7 p. b.), 69 Osobní a provozní služby (o 5,3 p. b.) a 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (o 3,0 p. b.).

Nárůst v míře nezaměstnanosti nastal ve skupinách oborů 31 Textilní výroba a oděvnictví (o 3,3 p. b.), 41 Zemědělství a lesnictví (o 3,2 p. b.) a 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (o 2,5 p. b.). Poslední dvě skupiny přitom mají velmi nízké hodnoty míry nezaměstnanosti.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitou a odborným výcvikem, duben 2014, 2015 a 2016, skupiny oborů kategorie L/0

*Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 300 absolventů.


Nezaměstnanost absolventů nástavbového vzdělání (kategorie vzdělání L/5)

Míra nezaměstnanosti absolventů nástavbového vzdělání (kategorie L/5) v dubnu 2016 činila 10,6 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo v této kategorii k meziročnímu poklesu o 4,6 p. b. V dubnu 2016 bylo evidováno 210 absolventů nástavbového vzdělání v evidenci úřadů práce.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/5 v dubnu 2016 byly zaznamenány ve skupinách oborů:

*       53 Zdravotnictví – 0,0 %,

*       39 Speciální a interdisciplinární technické obory – 2,2 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 3,3 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/5 v dubnu 2016 můžeme pozorovat ve skupinách oborů:

*       33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – 44,4 %,

*       82 Umění a užité umění – 26,7 %,

*       37 Doprava a spoje – 25,0 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitou – nástavbové vzdělání, duben 2013, 2014 a 2016, skupiny oborů kategorie L/5

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 300 absolventů.


Nejvýraznější pokles v míře nezaměstnanosti je zjevný u skupin oborů 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost (o 27,5 p. b.), 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (o 24,0 p. b.) a 41 Zemědělství a lesnictví (o 16,6 p. b.).

K nejvýraznějšímu nárůstu míry nezaměstnanosti došlo u skupin oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (o 22,2 p. b.), 82 Umění a užité umění (o 16,2 p. b.) a 69 Osobní a provozní služby (o 10,0 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie vzdělání M)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M) v dubnu 2016 činila 7,5 %. V rámci této kategorie vzdělání došlo k meziročnímu poklesu o 2,1 p. b. V dubnu 2016 bylo mezi absolventy středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou evidováno 2 254 nezaměstnaných absolventů. V souvislosti s nezaměstnaností v rámci této kategorie vzdělání je třeba upozornit na skutečnost, že značná část absolventů pokračuje v dalším vzdělávání a míru nezaměstnanosti také ovlivňuje zavedení státní maturitní zkoušky, kde vlivem neúspěšnosti nepřecházejí na trh práce nejméně připravení absolventi.

Nejnižší nezaměstnanost čerstvých absolventů kategorie M byla v dubnu 2016 zjištěna u skupin oborů:

*       32 Kožedělná a obuv. výroba a zpracování plastů – 0,0 % (vzhledem k nízkému počtu absolventů (5) jde o poněkud náhodný jev),

*       66 Obchod – 0,0 %,

*       28 Technická chemie a chemie silikátů – 4,4 %,

*       53 Zdravotnictví – 4,5 %,

*       69 Osobní a provozní služby – 4,8 %.

Skupinami s poměrně nízkou mírou nezaměstnanosti a vysokým počtem absolventů jsou:

*       23 Strojírenství a strojírenská výroba – 5,7 %,

*       78 Obecně odborná příprava (lycea) – 5,7 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie M v dubnu 2016 vykazují:

*       16 Ekologie a ochrana životního prostředí – 10,5 %,

*       29 Potravinářství a potravinářská chemie – 9,7 %,

*       72 Publicistika, knihovnictví a informatika – 9,4 %,

*       43 Veterinářství a veterinární prevence – 9,4 %,

*       82 Umění a užité umění – 9,4 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, duben 2014, 2015 a 2016, skupiny oborů kategorie M

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2015 v dané kategorii vzdělání více než 1 200 absolventů.


K nejvýraznějšímu poklesu míry nezaměstnanosti absolventů kategorie M došlo ve skupinách oborů 31 Textilní výroba a oděvnictví (o 14,3 p. b.), 66 Obchod (o 7,5 p. b.) a 29 Potravinářství a potravinářská chemie, (o 7,2 p. b.).

V rámci středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M) došlo pouze v jednom případě k meziročnímu nárůstu míry nezaměstnanosti absolventů. Týká se to skupiny oborů 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (o 8,0 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie vzdělání N)

Míra nezaměstnanosti absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie N) v dubnu 2016 činila 5,2 %. V rámci této kategorie vzdělání došlo k meziročnímu poklesu o 2,3 p. b. V dubnu 2016 bylo zaregistrováno 234 nezaměstnaných absolventů vyššího odborného vzdělání.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie N v dubnu 2016 byly zaznamenány ve skupinách:

*       37 Doprava a spoje – 0,0 %,

*       75 Pedagogika, učitelství a sociální péče – 2,4 %,

*       53 Zdravotnictví – 2,8 %,

*       33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – 3,6 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie N byly v dubnu 2016 zjištěny v rámci skupin oborů vzdělání:

*       61 Filozofie, teologie – 33,3 %,

*       82 Umění a užité umění – 14,2 %,

*       16 Ekologie a ochrana životního prostředí – 13,3 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: vyšší odborné vzdělání, duben 2014, 2015 a 2016, skupiny oborů kategorie N

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 200 absolventů.


K nejvýraznějšímu poklesu míry nezaměstnanosti došlo v rámci skupin oborů 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (o 7,5 p. b.), 64 Podnikání v oborech, v odvětvích (o 7,0 p. b.) a 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (o 6,1 p. b.).

Nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti je naopak zaznamenán v rámci skupin 61 Filozofie, teologie (o 13,3 p. b.), 16 Ekologie a ochrana životního prostředí (o 4,6 p. b.) a 82 Umění a užité umění (o 3,2 p. b.).Zpět