Přeskočit navigaci

Vývoj počtu absolventů SŠ a VOŠ

Vývoj počtu absolventů středních a vyšších škol podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání

Vývoj počtu absolventů středních a vyšších škol podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o vývoji počtů absolventů jednak v jednotlivých kategoriích vzdělání, jednak ve skupinách oborů vzdělání středních i vyšších odborných škol v posledních čtyřech letech.


V roce 2016 ukončilo svoji přípravu v denní formě studia ve středních a vyšších školách v České republice celkem 77 879 absolventů (dále ještě 583 v kateg. C a 312 v konzervatořích).

Počty absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání byly následující:

*    střední vzdělání s výučním listem (H, E) – 21 346,

*    střední vzdělání (bez maturity a výučního listu – J) – 49,

*    gymnaziální vzdělání (K) – 20 221,

*    střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (M) – 27 421,

*    střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (L/0) – 3 149,

*    nástavbové vzdělání (L/5) – 1 554,

*    vyšší odborné vzdělání (N) – 4 139.


V grafu jsou znázorněny počty absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání, kteří ukončili vzdělávání v letech 2008 až 2016, hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Přehled o počtech absolventů středních a vyšších škol v denním studiu


Počty absolventů středních a vyšších škol v denním studiu


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Střední vzdělání s výučním listem - H, E

33 547

31 082

27 588

27 972

27 310

24 994

23 564

22 929

21 346

Střední vzdělání (bez MZ a výučení) - J

63

57

46

59

41

54

72

78

49

Gymnaziální vzdělání - K

24 284

24 499

24 198

23 862

23 888

22 686

21 138

20 533

20 221

Střední odborné vzdělání s MZ - M

45 298

44 980

43 372

40 679

39 825

39 033

32 697

29 798

27 421

Střední OV s MZ a odb. výcvikem - L/0

7 367

7 161

7 241

5 607

5 524

5 070

4 206

3 707

3 149

Celkem z oborů po ZŠ

110 559

107 779

102 445

98 179

96 588

91 837

81 677

77 045

72 186
2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

Nástavbové vzdělání - L/5

7 369

7 266

6 253

4 422

3 727

3 238

2 703

1 975

1 554

Vyšší odborné vzdělání – N (bez konz.)

5 774

5 186

4 663

4 657

4 926

4 819

4 319

4 471

4 139


Ve vývoji počtu absolventů se projevuje jak výrazný pokles počtu lidí v populačním ročníku, tak vliv maturitní zkoušky. Snížení počtu absolventů v maturitních oborech je totiž významně ovlivněno novou formou maturitní zkoušky, kde jejich vysoká neúspěšnost snižuje hlavně počty absolventů nástaveb. Stabilnější zůstává pouze počet absolventů gymnázií a vyššího odborného vzdělávání.

1. Oborová struktura vyučených absolventů (kategorie H a E)

Absolventi s výučním listem představovali před rokem 2000 největší skupinu absolventů, od té doby dochází k poklesu jejich počtu, což vedlo ke ztrátě vedoucí pozice.

Největší počty a tedy i podíly vyučených absolventů jsou ve skupinách oborů

*    Strojírenství a strojírenská výroba (4 738 absolventů),

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (3 592 absolventů) a

*    Zemědělství a lesnictví (2 190 absolventů)

přitom proti minulému roku počet vyučených ve strojírenských oborech klesl o 278, v gastronomických skupinách poklesl o 558 a v zemědělských oborech se nezměnil.

Ve skupině Stavebnictví, geodézie a kartografie ukončilo přípravu 2 006 absolventů, asi 1 750 ve skupinách Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 1650 ve skupině Osobní a provozní služby. Ve všech těchto skupinách počet absolventů poklesl, nejvíce u oborů osobních služeb.

Skupinami s více než jedním tisícem absolventů jsou dále Potravinářství a potravinářská chemie (přes 1 500 absolventů – s nárůstem 80 absolventů) a Obchod (1 150 absolventů). Skupina Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (necelých 950 absolventů) patří také mezi středně velké.

S velkým odstupem – téměř 700 absolventů – začínají skupiny s malými počty frekventantů, nejčetnější z nich jsou Zdravotnictví (270 absolventů), Pedagogika, učitelství a sociální péče (239 absolventů – všichni v oboru Pečovatelské služby), Umění a užité umění (220), Polygrafie (108 absolventů) a Speciální a interdisciplinární obory (101).

V rozmezí od 100 do 8 se pohybují počty absolventů oborů Technická chemie a chemie silikátů, Textilní výroba a oděvnictví, Doprava a spoje, Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství a Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.

Střední vzdělání s výučním listem – přehled o počtech absolventů


2. Oborová struktura absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie vzdělání L/0)

Těchto maturantů, kteří získali maturitu a zároveň absolvovali odborný výcvik a jsou tedy připraveni pro výkon náročných dělnických povolání, není mnoho, jejich podíl byl však stabilní, což se v roce 2011 výrazně změnilo negativním vlivem nové maturitní zkoušky.

Největší počet jich absolvuje v oborech skupin

*    Strojírenství (767 absolventů) a

*    Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (629 absolventů).

V této kategorii přípravy jednoznačně převládají technické obory vzdělání, což souvisí s potřebou kvalitnějšího vzdělání v náročných dělnických povoláních těchto skupin. Pro uplatnění v elektrotechnických i strojírenských profesích je maturita potřebná vzhledem k náročnosti těchto profesí. Absolventi se musí v zaměstnání sebevzdělávat nebo absolvovat různé kurzy. Počet absolventů zde klesá, pouze skupina strojírenských oborů vykazuje nárůst o 94 absolventů.

Další početnou skupinou jsou Speciální a interdisciplinární obory (482 absolventů), kde je zařazen velmi atraktivní obor Autotronik, který láká trvale žáky. Mezi středně početné skupiny patří i skupiny oborů Osobní a provozní služby (394 absolventů) a Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (264 absolventů), které počtem absolventů předstihly skupinu Gastronomie (248 absolventů).

Ve skupině Obchod je poměrně vysoký počet absolventů (155) dán spíše tím, že neexistuje odpovídající příprava v maturitních oborech bez odborného výcviku, potřeba absolventů však klesá a s tím i jejich počty. Nad 100 absolventů má ještě skupina Umění a užité umění (131 absolventů).

Ostatní skupiny oborů vykazují počty absolventů menší než 100 (viz graf).

Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem – přehled o počtech absolventů


3. Oborová struktura absolventů maturitních oborů (bez odborného výcviku – kategorie vzdělání M)

Oborová struktura absolventů těchto maturitních oborů je nejčlenitější.

Nejvyšší počty absolventů jsou v oborech skupin

*    Ekonomika a administrativa (5 295 absolventů) s poklesem o 466 absolventů,

*    Obecně odborná příprava – Lycea (3 333 absolventů) s poklesem o 473 absolventů

*    Informatické obory (2 488 absolventů),

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (2 233 absolventů),

*    Zdravotnictví (1 863 absolventů).


Mezi 2 000 a 1 000 absolventů dále mají skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost (1 635), Pedagogika, učitelství a sociální péče (1 575), Umění a užité umění (1 548), Strojírenství a strojírenská výroba (1 440), Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (1 370) a Stavebnictví, geodézie a kartografie (1 435). S výjimkou strojírenských oborů došlo ve všech těchto skupinách k poklesu počtu absolventů.

Vyšší počty absolventů v klasických maturitních oborech mají ještě skupiny Zemědělství a lesnictví (863 absolventů), Doprava (602), Veterinářství a veterinární prevence (393), Technická chemie a chemie silikátů (319) a Ekologie a ochrana životního prostředí (237).

U dalších skupin jsou počty mezi 135 a 100 absolventů, sem patří skupiny Potravinářství a potravinářská chemie, Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie a Speciální a interdisciplinární technické obory.

Pod 100 absolventů je ve skupinách Publicistika, knihovnictví a informatika, Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Textilní výroba a oděvnictví, Osobní a provozní služby, Obchod, Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (3 absolventi) a Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (1 absolvent).

V tomto roce jsou ještě v počtech absolventů zřetelné změny související se zavedením nové soustavy oborů vzdělání. Převedení oborů skupiny Podnikání v oborech, odvětví do skupiny Ekonomika a administrativa vedlo k nárůstu počtu absolventů v roce 2013. Vznik nové skupiny Informatické obory způsobil výrazné snížení počtu absolventů ve skupině Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou – přehled o počtech absolventů


4. Oborová struktura absolventů nástavbových oborů (kategorie vzdělání L/5)

Tito absolventi získali maturitní vzdělání tak, že po vyučení pokračovali v nástavbovém studiu. Jsou tedy připraveni pro výkon náročných dělnických a službových povolání. Téměř dvě třetiny ze všech absolventů této kategorie vzdělání ukončila svou přípravu v oborech skupiny Podnikání v oborech, odvětví. I když byla tato příprava považována za poněkud problematickou, nemají tito absolventi výrazné potíže při hledání zaměstnání a získali určité vědomosti, které jim usnadní zahájení podnikání. Důvodem vysokého počtu žáků ve skupině Podnikání v oborech, odvětví, a tedy i absolventů, je většinou skutečnost, že pro malé počty absolventů v jednotlivých odborných učebních oborech se nedaří zajistit dostatečné počty žáků pro výuku v nástavbových oborech navazujících profesně na vyučení.

Největší počty absolventů ukončují studium v oborech skupin

*    Podnikání v oborech, odvětví (934 absolventů),

*    Strojírenství a strojírenská výroba (149 absolventů),

*    Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (118 absolventů) a

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (117 absolventů).

V ostatních skupinách jsou počty absolventů nižší než 50, v některých již absolventi v tomto roce nejsou.

Výrazné snížení a omezení počtů absolventů je důsledkem zavedení nové maturitní zkoušky, která svým pojetím není pro profesní přípravu vhodná, a absolventi této kategorie vzdělání ji nezvládají.

Nástavbové vzdělání – přehled o počtech absolventů


5. Oborová struktura absolventů oborů VOŠ (kategorie vzdělání N)

V oborové struktuře absolventů VOŠ je zřejmá odlišnost od ostatních kategorií vzdělání; výrazně jsou zastoupeny netechnické obory, zatímco v technických jsou počty absolventů a tedy i žáků nízké. Je to dáno několika příčinami. Jednak zájem žáků směřuje více do oborů zaměřených ekonomicky, jednak pro zdravotnické profese je absolvovaní vyššího odborného vzdělání nutností. Další příčinou je skutečnost, že ke studiu technických oborů na vysokých školách je mnohem jednodušší přístup než k humanitním či ekonomickým oborům.

Největší počty absolventů ukončují studium v oborech skupin

*    Zdravotnictví (1 099 absolventů),

*    Pedagogika, učitelství a sociální péče (811 absolventů),

*    Ekonomika a administrativa (469 absolventů). 

V dalších skupinách oborů jsou počty absolventů nižší: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (322 absolventů), Gastronomie, hotelnictví a turismus (274 absolventů) a Umění a užité umění (248 absolventů).  

Pod 200, ale nad 50 absolventů mají skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (193 absolventů), Podnikání v oborech, odvětví (146 absolventů), Publicistika, knihovnictví a informatika (107 absolventů), Zemědělství a lesnictví (93 absolventů), Speciální a interdisciplinární obory (85 absolventů), Strojírenství a strojírenská výroba (83 absolventů) a Doprava a spoje (61 absolventů).

Vyšší odborné vzdělání – přehled o počtech absolventůZpět