Přeskočit navigaci

Absolventi SŠ hlásící se ke studiu na VOŠ a VŠ

Podíly absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách

Podíly absolventů středních škol hlásících se ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách

Po ukončení střední školy se absolventi rozhodují, zda budou pokračovat ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné škole, či zda začnou hledat zaměstnání a vstoupí na trh práce.

Absolventi gymnázií, kteří mají za sebou všeobecné vzdělávání připravující je na další studium, se prakticky všichni hlásí ke studiu na vysoké škole a zároveň se k přijímacímu řízení i dostaví (v případě vysokoškolského studia se jedná o prakticky všechny absolventy a 4 % z nich se navíc dostaví i ke studiu na vyšší odborné škole). Absolventi se dostaví v průměru k více jak třem přijímacím řízením a projevují zájem o prakticky všechny obory vysokých škol.

Velký podíl přihlášených je rovněž mezi absolventy lyceí, jejichž studium je charakterizováno také jako obecně odborné a obsahuje poměrně rozsáhlou všeobecnou složku. Těch se dostaví k přijímacímu řízení bezprostředně po maturitě celkem 94 % (93 % ke studiu na vysoké školy a 10 % ke studiu na vyšší odborné školy). Pokud projevují uchazeči z řad absolventů lyceí zájem o studium na vyšší odborné škole, obvykle podávají zároveň přihlášku i k vysokoškolskému studiu. Uchazeči se dostaví v průměru k téměř třem přijímacím řízením a hlásí se zejména ke studiu oborů, které jsou příbuzné se zaměřením lycea, které na střední škole absolvovali, a dále mají zájem o studium ekonomie.

Pokud Vám nesouhlasí součty absolventů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení ke studiu na vyšší odborné škole a vysoké škole, je to tím, že každý uchazeč je vykazován v celkovém součtu jenom jednou. Pokud se dostaví k přijímacímu řízení na VŠ a VOŠ, musí být započítán v obou kategoriích. Proto nelze oba údaje sčítat. To platí i o dalších údajích.

Z předchozího vyplývá, že absolventi středoškolského všeobecně zaměřeného vzdělávání mají prakticky všichni zájem pokračovat po maturitní zkoušce ve studiu na vysokých školách. Absolventi mají širokou škálu znalostí z mnoha oblastí, díky tomu si mohou vybírat z mnoha různých oborů.

Také absolventi odborných středních škol kategorie M mají velký zájem pokračovat ve vzdělávání, k přijímacímu řízení ke studiu se jich dostaví více než tři čtvrtiny. Oproti absolventům gymnázií a lyceí se jich o něco více dostaví k přijímacímu řízení ke studiu na vyšších odborných školách. K přijímacímu řízení na vysoké škole se dostaví 72 % absolventů oborů odborných středních škol kategorie M a 13 % absolventů se dostaví k přijímacímu řízení ke studiu na vyšších odborných školách. Téměř desetina absolventů oborů kategorie M se dostaví k přijímacímu řízení jak na vysoké, tak zároveň na vyšší odborné školy, v průměru se tak dostaví k 2,1 přijímacím řízení. Uchazeči z řad absolventů oborů odborných středních škol kategorie M často projevují zájem o studium oborů příbuzným těm, které vystudovali na střední škole, případně mají zájem o studium ekonomických oborů.

Absolventi maturitních oborů kategorie L0 jsou více prakticky zaměřeni než absolventi gymnázií, lyceí a oborů odborných středních škol kategorie M. Tyto obory jsou sice koncipovány zejména pro přípravu absolventů na trh práce, ale i jejich absolventi mohou pokračovat ve studiu. O další studium projevují zájem téměř dvě pětiny z nich (39 % absolventů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení); 35 % z nich má zájem o studium na vysoké škole a 7 % o studium na vyšší odborné škole (3 % tedy projevují zájem jak o studium na vysoké, tak zároveň o studium na vyšší odborné škole). Uchazeči se dostaví v průměru k 1,6 přijímacím řízením a mají zájem zejména o studium oborů příbuzných těm, které absolvovali na střední škole, případně se hlásí ke studiu ekonomických oborů.

Další skupinou jsou absolventi nástavbového studia. Ti již získali výuční list a následně složili maturitní zkoušku. Ani oni nemají další vzdělávací dráhu uzavřenou. O studium na vyšších odborných a vysokých školách má zájem téměř polovina (46 %), 37 % o studium na vysokých školách a 11 % o studium na vyšších odborných školách. V průměru se dostaví k 1,4 přijímacím řízením a mají zájem zejména o studium oborů příbuzných těm, které absolvovali na střední škole.

Zájem o studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole vyjádřený dostavením se k jednomu nebo více přijímacím řízením ještě však neznamená úspěch při přijímání, i když vyšší počet podaných přihlášek pochopitelně zvyšuje šanci na přijetí ke studiu. Úspěšnost absolventů jednotlivých typů oborů středních škol při přijímacím řízení ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké školy se pohybuje mezi 90 až 73 procenty, podrobnější informace můžete získat na dále uvedených odkazech.


Zpět