Přeskočit navigaci

Přechod absolventů středních odborných škol do terciárního vzdělávání – zkušenosti a problémy

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – zkušenosti a problémy (názory absolventů 6 let od ukončení střední školy)

Přechod absolventů středních odborných škol do terciárního vzdělávání – zkušenosti a problémy


V textu se věnujeme přechodu absolventů středních odborných škol do terciárního vzdělávání, důvodům, proč absolventi na VŠ, případně VOŠ, pokračovali v jiném oborovém zaměření, a problémům, se kterými se případně potýkali.

Poznámka: Údaje byly zjištěny na základě průzkumu absolventů maturitních oborů, kteří ukončili studium ve šk. roce 2008/9, které probíhalo v roce 2015, tedy s odstupem 6 let od ukončení střední školy. Vzhledem k menšímu vzorku respondentů těžiště šetření spočívalo v analýze otevřených odpovědí a procentuální výsledky je nutné vnímat jako orientační. Pro ilustraci jsou v textu uváděny vybrané odpovědi respondentů.


*    Pokračování ve studiu v jiném oborovém zaměření

Přechod do terciárního vzdělávání znamená pro část absolventů středních škol příležitost změnit oborové zaměření, ať už z důvodu ztráty zájmu o obor, nebo snahy získat lepší pracovní uplatnění. V rámci sledovaného vzorku pokračovalo ve studiu ve stejném nebo obdobném oboru přibližně 34 % absolventů maturitních oborů, 20 % studovalo příbuzný obor a 23 % jiný obor. Jen asi 22 % absolventů v rámci vzorku se o žádné studium nepokusilo.


Jaké jsou důvody pokračování v jiném oboru na VŠ, resp. VOŠ?

*    Nezájem o obor (41 %)

Nejčastějším důvodem, proč absolventi maturitních oborů pokračovali po ukončení střední školy v terciárním vzdělávání ve studiu jiného oboru, byl nezájem o obor, respektive ztráta zájmu o obor (41 %). Důvodem byla zpravidla skutečnost, že student v průběhu střední školy zjistil, že se oboru nechce věnovat, ať už z důvodu nedostatku informací o oboru, nebo osobnostního rozvoje a změny zájmů. V některých případech je nezájem žáků o obor výsledkem nevhodné kariérové volby nebo situace, kdy si žáci vybrali obor jako náhradní řešení, např. z důvodu nízkých šancí nebo nepřijetí na jiný obor na střední škole.

·      Vždy jsem se chtěla věnovat historii a jazykům, cestovní ruch jsem brala pouze jako alternativu.

·      Největší problém je účetnictví, které mě fakt nebavilo. Ekonomika není obor, ve kterém bych chtěla pracovat.

·      Chtěl jsem ve svém povolání více potkávat a pracovat s lidmi. Proto by pro mě stavební vysoká škola neměla smysl.

·      Obor ze střední mě vůbec nezaujal, dala jsem se na jinou sféru.

·      Můj zájem se přetočil jinam.

*    Lepší uplatnění na trhu práce (18 %)

Druhým nejfrekventovanějším důvodem změny oborového zaměření na VŠ, resp. VOŠ, oproti studiu na střední škole bylo lepší uplatnění nového oboru na trhu práce. V této souvislosti absolventi uváděli především snahu rozšířit si kvalifikaci o další obor vzdělání a získat širší možnost pracovního uplatnění.

·      V MŠ/družině apod. lze pracovat i jen se středoškolským vzděláním, pokud bych ten stejný obor měla i na VŠ, bylo by to "zbytečné", proto jsem zvolila příbuzný obor, který rozšiřuje možnosti uplatnění.

·      Chtěla jsem si rozšířit pracovní uplatnění v oboru o další zaměření.

*    Kvalitnější výuka a lepší možnosti pokračovat v magisterském studiu (5 %)

Přibližně 5 % žáků studovalo na VŠ nebo VOŠ jiné oborové zaměření než na střední škole z důvodu kvalitnější výuky a širších studijních možností.

·      Kvalitnější výuka příbuzného oboru, renomovaná škola na rozdíl od alternativ v té době, možnost pokračování v magisterském studiu…

*    Nepřijetí na obor (14 %) nebo neúspěch při studiu (9 %)

Naopak souhrnně necelá čtvrtina žáků měla zájem o pokračování v terciárním vzdělávání ve svém oboru, z nich přibližně 14 % nepokračovalo z důvodu nepřijetí na obor a 9 % studium nezvládlo.

·      Prvně jsem chtěla studovat management, ale z důvodu přeplněnosti oboru jsem byla nucena změnit obor.

·      Nezvládal jsem původně zvolený obor, tak jsem si vybral ten, kde bude jednodušší matematika.

·      Důvody byly za prvé – nepřijetí ke studiu na jiné škole, za druhé mělo to být "přechodové" studium, za třetí – kamarádka, za čtvrté jsem chtěla zkusit něco nového, nepoznaného – jiný obor.

*    Finanční důvody (4 %)

V menší míře se vyskytly finanční důvody.

*     Pracovní důvody (9 %)

Část absolventů si vybrala jiný obor například z důvodu možnosti jej skloubit se současnou pracovní aktivitou.

·      Nový obor studia na VŠ jsem zvolila v oboru práce.

*    Problémy při přechodu ze střední školy do nástavbového studia nebo VŠ, resp. VOŠ

Nadpoloviční většina absolventů maturitních oborů se při vstupu na VŠ nebo VOŠ nepotýkala s většími problémy, část z nich naopak chválila úroveň odborných znalostí, které jim oproti absolventům gymnázií usnadnily zvládnutí odborných předmětů. V případě obtíží při studiu VŠ nebo VOŠ žákům nejčastěji chyběly hlubší základy matematiky, cizího jazyka a všeobecný rozhled.

*    Přechod na VŠ/VOŠ bez obtíží (56 %)

Více než polovina dotázaných uvedla, že jejich přechod na VŠ proběhl bez problémů a znalosti a dovednosti si nemuseli ve větší míře doplňovat.

·      Naopak, mé vědomosti a znalosti mi byly neocenitelným potenciálem a náskokem proti ostatním.

·      V odborných předmětech jsem neměl na vysoké škole problém. Gymnazisté měli daleko lepší soft skills, ale téměř žádné hard skills. Lidé s maturitou pravý opak.

·      Střední technická škola mne připravila na ekonomický obor lépe než ostatní studenty. Naučila mne perfektně matematiku, práce s PC, všeobecný přehled atd.  

Někteří z těchto absolventů uváděli, že se nesetkali s problémy, protože nároky VŠ studia byly nízké, nebo že VŠ nevyžadovala žádné předchozí znalosti.

·      Úroveň vzdělání na VŠ byla nanejvýš středoškolská – celé tři roky jsem si mohla odpustit a přijít až ke státním zkouškám.

·      S problémy jsem se nesetkal. Veškeré vzdělávání, které jsem po střední škole absolvoval, nikterak nepočítalo s jakýmkoli základem dřívějším, tudíž jsme vše probírali od úplných počátků. Dá se říci, že bez střední školy ve stejném oboru bych na VŠ obstál naprosto totožně jako po jejím absolvování.

*    Chybějící znalosti matematiky (13 %)

      Přibližně 13 % absolventů maturitních odborných škol uvedlo, že si museli doplnit znalosti matematiky, případně fyziky.

·      Prakticky ve všech technických oborech jsem byl na úrovni průměrného gymnazisty, zatímco v teoretických znalostech (matematika, fyzika, kalkulus, lineární algebra … byla na VŠ úroveň o poznání těžší. Zejména v matematice jsem zaostával.

·      Jediný problém byla vyšší úroveň matematiky než na SŠ (pro absolventy gymnázia bez problému).

·      Ze střední školy mi chyběly základy matematiky, která byla na obchodní akademii jeden ze slabších vyučovaných předmětů.

·      Problém s nedostatečnými teoretickými znalostmi fyzikálních principů.

*    Nedostatečná znalost cizího jazyka (10 %)

Přibližně 10 % absolventů mělo problém s dostatečnou úrovní cizího jazyka.

·      Nízká úroveň cizího jazyka a pedagogiky ze střední školy.

·      Problém byl spíše v nároku na cizí jazyky, kde výhodu měli studenti z gymnázií a jazykových škol. Moje střední škola mi bohužel nepředala dostatek vědomostí v této problematice.

*    Nedostatečná úroveň teoretických a všeobecných znalostí (8 %)

Přibližně 8 % absolventů uvedlo, že jim chyběly především teoretické znalosti nebo všeobecný přehled, především v humanitní oblasti.

·      SŠ byla více zaměřena na praxi a praktické provádění činnosti. VŠ spíše na teorii, která často neodpovídala praxi.

·      Ano, chyběly mi teoretické znalosti kritického myšlení, všeobecného přehledu a logického myšlení k vykonání přijímacích zkoušek na VŠ.

·      Nedostatečná příprava na humanitní obory, jazyky, literaturu, dějiny umění.

*    Nedostatky v odborných předmětech (5 %)

·      Škola požadovala v oblasti informatiky mnohem podrobnější znalosti, než jaké jsem na SŠ získala.

Část absolventů uváděla, že nedostatečné odborné znalosti souvisely s tím, že na VŠ studovali obor, který s původním vzděláním na střední škole nesouvisel.

·      Neměla jsem základy pedagogiky, jelikož jsem nestudovala střední školu zaměřenou na pedagogiku.

·      Setkala jsem se s problémy, ale je to dáno tím, že můj obor na VŠ nijak nesouvisí s oborem, který jsem studovala na střední škole …

*    Neúspěch absolventů při studiu na VŠ a jeho důvody

Absolventi uváděli tři základní důvody nedokončení studia. Nejčastějším důvodem bylo nezvládnutí studia, dále pracovní a finanční důvody a za třetí ztráta zájmu o obor, který nenaplnil představy studentů.


*    Nezvládnutí studia (53 % odpovědí)

·      Neúspěšné absolvování předmětu statistika. Nesplnění počtu kreditů pro postup do dalšího semestru.

·      Nedokončil jsem první školu, na kterou jsem se přihlásil. Byla to moje vina – nevěnoval jsem se matematice dostatečně a proto jsem na ČVUT nestíhal. Ale na další škole už jsem se do toho pustil a zvládl jsem vše s přehledem.

·      Špatná připravenost ke studiu.

·      Důvody byly spíše osobního charakteru, ale mezi ten hlavní patřilo kupodivu nepřidělení místa na kolejích. To vedlo následně k tomu, že veškeré nejasnosti v učivu jsem nemohl konzultovat s ostatními studenty v čase, který bych pro to potřeboval.

*    Finanční důvody (13 % odpovědí)

·      Netrpělivost a finance

·      Potřebovala jsem peníze, šla jsem do práce, studuji dálkově.

·      Zaměstnavatel v období krize zkrachoval a nechtěla jsem, aby mamka trpěla. Taťka pracoval jako OSVČ, kde měl také problémy. A co si budeme nalhávat, škola není zadarmo (dojíždění, strava, učební pomůcky, ubytování, kapesné), proto jsem nemohla dopustit, abych je "ždímala" z posledních peněz. Nejsem sobec.

*    Pracovní důvody (27 % odpovědí)

·      Raději jsem šel pracovat.

·      Pracovní doba se nedala skloubit s množstvím absence, kterou by mi na škole odpustili.

*    Nezájem o obor (7 % odpovědí)

·      Nezájem o daný obor na dané vysoké škole – špatná úroveň vzdělávání, nekompetentní vyučující, celý první rok jsem vystačila s vědomostmi ze střední školy a nijak jsem se nemusela učit.

Poznámka: Údaje byly převzaty z publikace Přechod absolventů středních škol na trh práce – III. etapa – šetření 2015, dostupné na http://www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-135&NazevSeo=Prechod-absolventu-strednich-skol-na-trh-prace-

Konkrétní statistické údaje o přechodu absolventů do terciárního vzdělávání jsou dostupné na dalších stránkách IS Infoabsolvent: 

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-02/Absolventi-SS-hlasici-se-ke-studiu-na-VOS-a-VS/1

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-03/Uspesnost-pri-prijimacim-rizeni-na-VS-a-VOS/1

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-04/Uspesnost-pri-prijimacim-rizeni-na-VS-a-VOS-/1

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-01/Prechod-absolventu-na-VOS-a-VS-podle-oboru/1

http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/5-4-05/Predcasne-odchody-absolventu-SS-ze-studia-na-VS/1Zpět