Přeskočit navigaci

Rady pro volbu střední školy žáků se ZP

Rady pro volbu vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením

Rady pro volbu vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením

Výběr vhodné střední školy u žáků se zdravotním postižením je podstatně složitější než u intaktní populace žáků. K běžným faktorům, které žáci musí vzít při svém rozhodování v úvahu, přistupuje celá řada dalších omezení souvisejících zejména s mírou a charakterem zdravotního postižení.


Vzdělanostní volba žáků se zdravotním postižením má určitá specifika:

*     Volba školy a oboru je pro žáky se zdravotním postižením komplikovanější. To je dáno nižší nabídkou možností studia s ohledem na charakter i míru postižení, kdy je třeba vzít v úvahu vhodnost oboru a podmínky studia (např. možnost bezbariérového přístupu, dostupnost pomůcek,…) i kvalifikační a další požadavky budoucí profese.

*     Vzhledem k obtížnějšímu uplatnění absolventů se ZP na trhu práce je třeba volbě oboru věnovat zvýšenou pozornost, preferovat volbu takového oboru, po kterém je na trhu práce poptávka a vybírat spíše „realisticky.“ Souběh zdravotního postižení a nevhodně zvoleného oboru může šance absolventa na uplatnění na trhu práce výrazně snížit.

*     Vzdělávání žáků se ZP přináší ve srovnání s běžnou populací specifické přínosy, zejména možnost větší integrace mezi vrstevníky a později i do společnosti. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je tedy třeba vnímat z širšího hlediska, nejen jako přípravu pro vhodné povolání a vstup na trh práce, ale i jako nástroj osobního rozvoje žáka, podpory samostatnosti, soběstačnosti a individuální nezávislosti.

*     U žáků se ZP je třeba zaměřit vzdělávání na maximální využití jejich osobního potenciálu. Pro žáky s tělesným postižením je vhodné využít potenciál pro duševní práci, u mentálního postižení je třeba se naopak zaměřit na jejich manuální nebo tvůrčí dovednosti, u smyslově postižených na zbývající smysly. Získání odborné kvalifikace a dosažení co nejvyššího vzdělání, které odpovídá možnostem žáků, je podstatnou podmínkou budoucí ekonomické soběstačnosti a nezávislosti absolventů se ZP na sociálních dávkách. Dalšími podstatnými aspekty úspěchu je aktivní přístup, iniciativa, soběstačnost a podnikavost.

Základní oblasti, které je třeba při volbě školy u žáků se ZP vzít v úvahu:

*     Vhodnost studia vzhledem k charakteru postižení, kterou je třeba posoudit z celé řady hledisek. V úvahu je třeba vzít především:

*     Nároky studijního oboru a případné kontraindikace z hlediska zdravotního stavu.

*     Podmínky studia na škole (vybavení školy, bezbariérový přístup, dostupnost speciálních pomůcek, možnost získání asistenta, vzdálenost školy, dojíždění,…).

*     Možnost vykonávání profese a získání odpovídajícího pracovního zařazení vzhledem k charakteru postižení.

*     Prognózu zdravotního stavu a možnost věnovat se vystudovanému oboru i v budoucnu.

*     Psychologické charakteristiky žáka; v této souvislosti je třeba zvážit:

*     Schopnosti a dovednosti žáka

*     Školní výsledky

*     Osobnostní charakteristiky

*     Vzdělanostní aspirace

*     Zájmové preference

*     Vztah žáka k jednotlivým profesím

*     Charakter povolání. Při výběru oboru je třeba zvážit nejen možnost žáka se ZP absolvovat vzdělání v daném oboru, ale později v něm skutečně pracovat. Je třeba vzít v úvahu zejména:

*     Charakteristiky pracovního prostředí (hlučnost, prašnost, chemické látky,…).

*     Druh pracovních činností a jejich nároky (požadavky na fyzickou zdatnost a mobilitu, nároky na způsob a formu komunikace, nároky na rychlost a přesnost práce, flexibilitu, odolnost vůči stresu apod.).

*     Způsob organizace práce (nutnost cestovat, směnný provoz, práce večer, možnost pracovních úlev, zkrácení pracovní doby, práce z domova, apod.).

Pro získání podrobných informací a vytvoření konkrétní představy o nárocích profese je vhodný i přímý kontakt žáků s potenciálními zaměstnavateli.

*     Uplatnění oboru na trhu práce. Při volbě oboru u žáků se ZP je třeba důsledněji zvážit zájem zaměstnavatelů o absolventy daného oboru, zejména vzít v úvahu konkrétní možnosti pracovního uplatnění v místě bydliště (zda se v blízkosti nachází firma, která by mohla absolventa se ZP zaměstnat), dále možnost dopravy do zaměstnání. Absolvování oboru, který je na trhu práce výrazněji nedostatkový, případně oboru, ve kterém by absolvent mohl samostatně podnikat, může představovat při vstupu na trh práce významnou výhodu.Zpět