Přeskočit navigaci

Problémy při výběru SŠ u žáků se ZP

Problémy při výběru střední školy u žáků se zdravotním postižením

Problémy při výběru střední školy u žáků se zdravotním postižením

Výběr oboru a školy je obtížným úkolem i pro žáky běžné populace. U žáků se zdravotním postižením je jejich situace při výběru oboru specifická, v úvahu je třeba brát nejen případné zdravotní omezení žáka při studiu, ale i při následném uplatnění na trhu práce.

Nejčastěji žáci se zdravotním postižením uvádějí obtíže s výběrem oboru, o který by měli zájem (35 %) a oboru, po kterém je poptávka na trhu práce (24 %). K výraznějším problémům patří obtížné dojíždění do školy (23 %), nalezení oboru, který by mohl žák s postižením studovat (16 %) a později v něm s ohledem na omezení dané postižením i pracovat (18 %). Ke specifickým problémům, se kterými se žáci se zdravotním postižením při výběru střední školy a oboru setkávají, patří: potřeba bezbariérového přístupu (7 %), nezájem školy přijmout žáka se zdravotním postižením (5 %), dostupnost speciálních pomůcek (5 %) a obtíže se získáním osobního asistenta (5 %).

Problémy žáků se zdravotním postižením při volbě střední školy a oboru – podle druhu postižení

Problémy, se kterými se žáci se zdravotním postižením potýkají, se liší podle druhu postižení.

Najít vhodný obor studia, tedy obor, který by mohli vzhledem ke zdravotnímu postižení studovat, bylo nejtěžší pro žáky:

*     s tělesným postižením

*     s více vadami

*     se zrakovým postižením.

Najít obor, ve kterém by následně mohli pracovat, bylo nejobtížnější pro žáky:

*     s tělesným postižením

*     s více vadami

*     se sluchovým postižením

V následující tabulce jsou uvedeny obtíže, se kterými se žáci s postižením při výběru střední školy setkali, podrobněji, a to v rozdělení podle základních druhů postižení. Vyplývá z ní například, že problém se získáním osobního asistenta měli nejčastěji žáci s tělesným a sluchovým postižením, dostupnost speciálních pomůcek byla největším problémem pro zrakově postižené. Nezájem škol o přijetí žáka s postižením uváděli nejčastěji žáci s tělesným postižením, stejně jako problémy s bezbariérovým přístupem.

Procento žáků s daným postižením, kteří uvedli kladnou odpověď (rozhodně ano + spíše ano) na otázku, zda se setkali s uvedeným problémem při hledání střední školy a oboru


Sluchové

Zrakové

Tělesné

Mentální

Více vad

Problém se získáním osobního asistenta

13%

8%

11%

3%

8%

Problém s dostupností speciálních pomůcek

6%

11%

6%

5%

9%

Nezájem školy přijmout žáka s postižením

9%

11%

13%

3%

8%

Chybějící bezbariérový přístup

10%

6%

17%

6%

7%

Bylo obtížné najít obor, který bych

vzhledem k postižení mohl studovat

26%

29%

34%

13%

33%

Bylo obtížné najít obor, ve kterém bych mohl pracovat

40%

30%

45%

10%

42%

Špatná dopravní dostupnost

24%

20%

24%

26%

27%

Bylo obtížné najít obor, o který by zaměstnavatelé měli zájem

35%

29%

32%

22%

41%

Bylo obtížné najít obor, který by mě bavil

39%

37%

45%

36%

33%Zpět