Přeskočit navigaci

Faktory ovlivňující volbu SŠ žáků se ZP

Faktory ovlivňující volbu střední školy žáků se zdravotním postižením

Faktory ovlivňující volbu střední školy žáků se zdravotním postižením

Volbu střední školy u žáků se zdravotním postižením je specifická, je třeba vzít v úvahu více řadu omezujících faktorů. V tomto textu uvádíme důvody, které ovlivnily volbu střední školy u žáků se zdravotním postižením, tak jak je vnímali sami žáci se zdravotním postižením v rámci šetření „Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem“.

*     Nejčastěji uváděné důvody, které ovlivnily výběr školy, jsou u žáků se ZP stejné jako u běžné populace:

*     Zájem o obor (77 %)

*     Možnost budoucího pracovního uplatnění (61 %)

*     Další důvody už ovlivnily žáky se zdravotním postižením ve větší míře než je u žáků běžné populace.

*     Dopravní dostupnost (60 %)

*     Blízkost školy (48 %)

*     Horší prospěch (42 %)

*     Doba studia (34 %)

*     Zdravotní stav (18 % - 66 % podle druhu zdravotního postižení)

*     Finanční situace rodiny (28 %)

Dopravní dostupnost (60 %) a blízkost školy (48 %) patří k faktorům, které žáci se zdravotním postižením musí brát v úvahu častěji než žáci běžné populace. To je dáno nejen samotnými obtížemi při dojíždění, např. v případě žáků s tělesným postižením, ale často i nižší nabídkou vhodných studijních příležitostí v okolí bydliště (např. v důsledku omezené volby oboru, menší sítě škol pro žáky se zdravotním postižením nebo potřeby bezbariérového přístupu).

Vzhledem k tomu, že vysoký podíl ve sledované skupině žáků se zdravotním postižením tvoří žáci s mentálním postižením, je poměrně často uváděným důvodem omezujícím volbu střední školy horší prospěch (42 %).

Zdravotní stav představuje významný limitující faktor při výběru středního vzdělání. Toto omezení může být buď absolutní, kdy druh nebo míra postižení žáka může studium některých oborů nebo vykonávání profese vylučovat, případně relativní, kdy závisí na možnostech kompenzace postižení, například dostupnosti speciálních pomůcek, bezbariérovém přístupu, poskytnutí osobního asistenta a dalších. Svoji roli v tomto směru mohou sehrát i změny v trendu v přístupu k žákům se zdravotním postižením, například větší ochota škol k integraci těchto žáků. Zdravotní stav byl faktorem, který hrál významnou roli zejména u žáků s tělesným postižením (66 %) a žáků s více vadami (57 %), žáků se zrakovým postižením (51 %) a sluchovým (45 %).


Tabulka: Důvody ovlivňující volbu střední školy – podle druhu zdravotního postižení (v % odpovědí, s možností výběru více odpovědí současně, statisticky významné hodnoty jsou označeny tučně)


Druh zdravotního postižení

Důvody volby SŠ

Sluchové

Zrakové

Tělesné

Lehčí mentální

Více vad

Nespecifikováno

Celkem – bez rozlišení

Zájem o obor

84,3

75,3

69,4

75,4

76,5

77,9

76,3

Možnost pracovního uplatnění

62,5

53,8

53,8

62,7

55,6

63,9

61,2

Dopravní dostupnost

62,3

56,3

59,3

61,6

63,4

51,6

59,6

Blízkost školy

42,0

43,9

47,2

46,3

57,5

48,1

47,3

Horší prospěch 

17,6

37,5

25,8

49,3

45,0

41,0

41,3

Kratší příprava

26,9

29,1

26,3

36,3

42,3

33,0

33,6

Zdravotní stav

45,5

51,2

65,8

18,0

57,1

16,6

28,6

Finanční situace

36,5

26,9

23,9

30,7

30,5

26,2

28,5

Zpět