Přeskočit navigaci

Spokojenost absolventů se ZP se zvolenou SŠ a oborem

Spokojenost absolventů se zdravotním postižením se zvolenou střední školou, oborem a formou integrace

Spokojenost absolventů se zdravotním postižením se zvolenou střední školou, oborem a formou integrace

 Údaje uvedené na této stránce vycházejí ze šetření budoucích absolventů středních škol, kteří mají zdravotní postižení, realizováno bylo v r. 2009. Sběr dat proběhl jak na školách zřízených pro žáky se zdravotním postižením, tak i na běžných školách, které integrují žáky individuálně nebo skupinově. Počet respondentů byl cca 1300.

*     Spokojenost žáků se zvolenou kategorií vzdělání

*     Přibližně polovina absolventů středních škol – 53 % (z toho 31 % rozhodně ano a 22 % spíše ano), kteří mají nějaký druh postižení, by si zvolila stejnou kategorii vzdělání (učební obor, SOŠ, gymnázium). Spokojenější jsou se zvolenou kategorií vzdělání (podobně jako u běžné populace) žáci studující maturitní úroveň vzdělání.


*     Spokojenost absolventů s vybraným oborem

Spokojenost absolventů se zdravotním postižením s vybraným oborem není příliš vysoká, pouze 47 % z nich (v případě, že by mohli volit znovu) by si zvolilo stejný obor vzdělání.

Ve srovnání s vyučenými i absolventy maturitních oborů z běžné populace, kde je podíl spokojených kolem dvou třetin, je spokojenost absolventů se zdravotním postižením s vybraným studijním oborem nižší. To naznačuje větší problémy a omezení žáků se zdravotním postižením při výběru vhodného oboru a potřebu kariérového poradenství.       

                                     

*     Spokojenost s formou integrace

Žáci se zdravotním postižením mohou studovat:

-      na běžných školách (individuální integrace)

-      ve speciálních třídách běžných škol

-      ve speciálních školách pro žáky se zdravotním postižením


Po zkušenostech se studiem by si z dotázaných absolventů středních škol se zdravotním postižením vybralo 28 % studium na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 65 % by zvolilo běžnou školu, 7 % uvedlo nerozhodnou odpověď. Z hlediska zájmu o studium na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami najdeme výrazné rozdíly podle druhu zdravotního postižení.

*     Školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami by si po zkušenostech se studiem zvolili nejčastěji žáci:

*     postižení více vadami (více než polovina z nich, 56 %)

*     se zrakovým postižením (více než polovina z nich, 54 %)

*     s tělesným postižením (42 %)

*     se sluchovým postižením (42 %)

*     s lehčím mentálním postižením (přibližně čtvrtina, 27 %)

*     Změnili by absolventi se zdravotním postižením na základě svých zkušeností během studia formu integrace?

*     Z absolventů, kteří studovali na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, by více než 40 % zvolilo opět tuto školu, necelá polovina (48 %) by dala přednost individuální integraci na běžné škole a 10 % si není odpovědí jisto.

*     Z absolventů, kteří studovali ve speciální třídě běžné školy, by si školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zvolila asi třetina (34 %).

*     Ze žáků, kteří byli individuálně integrováni na běžných školách, by si převážná většina zvolila opět tento typ školy (97 %).

*     Spokojenost žáků se ZP s přijetím v kolektivu třídy

*     Většina žáků se zdravotním postižením hodnotila postavení ve třídě a v kolektivu příznivě – 91 % uvedlo, že jsou spokojení a mají kamarády (z toho 61 % rozhodně ano, 30 % spíše ano)

*     Z negativních jevů se vyskytly následující problémy:

*     26 % žáků se ZP se setkalo s nevhodnými poznámkami (z toho 12 % rozhodně ano)

*     19 % s ponižováním nebo schválnostmi (9 % rozhodně ano)

*     16 % mělo konflikty ve třídě (6 % rozhodně ano)

*     17 % se cítí být na okraji třídy (5 % rozhodně ano)


Spokojenost žáků se zdravotním postižením ve třídě a ve škole se příliš nelišila podle způsobu integrace, byla tedy obdobná u žáků integrovaných individuálně i u žáků ve speciálních školách.


Zpět