Přeskočit navigaci

Obory, ve kterých se žáci se ZP vzdělávají

Obory, ve kterých se žáci se zdravotním postižením vzdělávají – podle druhu postižení a oboru

Obory, ve kterých se žáci se zdravotním postižením vzdělávají – podle druhu postižení a oboru

Struktura žáků se zdravotním postižením je z hlediska zastoupení žáků v jednotlivých kategoriích i oborech vzdělání odlišná. Tato stránka uvádí obory, ve kterých se žáci vzdělávají, a to v rozdělení podle druhu zdravotního postižení a oborů (skupin oborů). Uvedené údaje byly převzaty z publikace „Žáci a studenti se ZP ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura“ z roku 2010 a vycházejí z databáze ÚIV založené na Výkazu o střední škole. Uváděni jsou pouze žáci, kteří se vzdělávají ve speciálních třídách nebo žáci individuálně integrovaní, jejichž integrace vyžaduje finanční prostředky. Údaje mohou sloužit i jako inspirace při výběru střední školy.


Struktura žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení a oborů

*     Žáci s mentálním postižením

Tvoří nejpočetnější skupinu z kategorie žáků se zdravotním postižením. Vzdělávají se kromě praktické školy především v učebních oborech kategorie E. V 1. ročnících středního vzdělávání byly ve šk. roce 2009/10 nejvíce zastoupeni v následujících skupinách oborů a oborech:

*     65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

V této skupině jsou žáci se zdravotním postižením v 1. ročnících nacházejí výrazně nejčastěji, celkem zde bylo vzděláváno 1043 žáků s mentálním postižením, z toho převážná většina v oboru 6552E001 Kuchařské práce (972).

*     36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

Zde vstoupilo do 1. ročníků celkem 726 žáků s mentálním postižením. V rámci této skupiny je nejvíce zastoupen obor 3667E001 Zednické práce (378 žáků) a 3657E005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce (185 žáků).

*     78 Obecně odborná příprava (621 žáků).

*     41 Zemědělství a lesnictví (526 žáků).

V této skupině oborů jsou žáci s mentálním postižením vzděláváni nejčastěji v oborech Opravářské práce (4155E002, 195 žáků) a Květinářské práce (4152E008, 138 žáků).

*     29 Potravinářství a potravinářská chemie (343 žáků), kde jsou žáci s tímto druhem postižení zastoupeni nejvýznamněji v oboru 2954E003 Cukrářské práce (231 žáků).

Ke skupinám oborů s relativně méně početným, přesto ale s významným zastoupením žáků s mentálním postižením patří:

*     33 Zpracování dřeva a hudebních nástrojů (210 žáků).

*     23 Strojírenství a strojírenská výroba (254 žáků), především obor 2351E004 Zámečnické práce a údržba (109 žáků).

*     66 Obchod (183 žáků).


*     Žáci s tělesným postižením

tvoří rovněž relativně početnější skupinu. Nejčastěji vstupovali do 1. ročníků v těchto skupinách oborů:

Ø  63 Ekonomika a administrativa (83 žáků), z toho nejvíce 6341M02 Obchodní akademie (33) a 6351J001 Obchodní škola (41 žáků).

Ø  75 Pedagogika, učitelství a sociální práce (22 žáků), zejména 7541M004 Sociální péče - sociálněsprávní činnost (12 žáků).

Ø  79 Gymnázium (22 žáků).

*     Žáci se sluchovým postižením

tvoří relativně málo početnou skupinu. Jejich zastoupení v jednotlivých oborech je přitom ve srovnání s předchozí skupinou rovnoměrnější, do 1. ročníků nastupovali nejčastěji ve skupině oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (26 žáků), dále pak 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (18 žáků), 29 Potravinářství a potravinářská chemie (18 žáků).

*     Žáci se zrakovým postižením

představují početně malou skupinu. Ve šk. roce 2009/10 vstupovali do 1. ročníku nejčastěji ve skupinách oborů 63 Ekonomika a administrativa (12 žáků), z toho konkrétně např. do oboru 6341M02 Obchodní akademie (8 žáků), dále 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (10 žáků). V této skupině byli zastoupeni například v oboru 6541L50469 Společné stravování (4 žáků). Rovněž studovali v 1. ročníku ve skupině oborů 69 Osobní a provozní služby (14 žáci) a na úrovni učebních oborů zejména v oboru Rekondiční a sportovní masér.

*     Žáci s vadami řeči

tvoří velmi malou skupinu a zároveň se vzdělávají v širokém spektru oborů, z tohoto hlediska je obtížné vymezit obory studia typické pro tento druh postižení.

*     Žáci se souběžným postižením více vadami

zahájili ve šk. roce 2009/10 vzdělávání především v následujících skupinách oborů: 78 Obecně odborná příprava (211 žáků) dále pak 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (51 žáků), konkrétně z této skupiny např. 3667E001 Zednické práce (17 žáků). Méně početně jsou zastoupeni i ve skupině 41 Zemědělství a lesnictví (35 žáků), zejména v oboru 4152E011 Zahradnické práce (13 žáků). K dalším skupinám oborů, ve kterých v 1. ročnících studují žáci postižení více vadami, patří 69 Osobní a provozní služby (37 žáků) a 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (26 žáků).

*     Žáci s vývojovými poruchami učení[1]

byli ve šk. r. 2009/10 nově přijímáni do 1. ročníků středních škol nejčastěji ve skupinách oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (104 žáků), 23 Strojírenství a strojírenská výroba (83 žáků), 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (146 žáků).

 


Tabulka: Počty žáků se ZP vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání – podle druhu postižení a skupin oborů (stav k 30.9.2009)[2]

Skup.oboru

Mentální postižení

Sluchové postižení

Zrakové postižení

Vady řeči

Tělesné postižení

Vývojové poruchy

Více vad

Auti-

smus

Celkem

16 Ekologie a ochr. ŽP1


1
2

18 Informatické obory


2

2


4

715

21 Hornictví, hutn. a slév.


11

23 Strojírenství a stroj.výr.

254

23

83

7


349

26 Elektr., telekom. a VT

9

18


1

7

24

13

4

76

28 Tech. chemie a ch. sil

5
2

5

21

1

34

29 Potravinářství a potr.ch.

343

18


3

2

35

11


412

31 Text. výr. a oděvnictví

103


1


1

3

12


120

32 Kožed. a obuv.-plast

2

1

8


11

33 Zprac.dřeva a hud.n.

210

5

2

1

5

27

14

1

265

34 Polygrafie a další

10
4

6

3

1

24

36 Stavebnictví, g. a k.

726

13

104

51

1

886

37 Doprava a spoje1


2

14

39 Spec.a inter.ob.


44

41 Zemědělství a lesn.

526

2

1


6

82

35

3

655

43 Veterinářství a v.p.


53 Zdravotnictví


9
110

63 Ekonomika a adm.


11

12


83

12

7


125

64 Podnikání v ob.


00

65 Gastron., hotel a tur.

1043

21

6

1

4

146

25

3

1249

66 Obchod

183

3


1

13

40

14


254

68 Právní a veřejn.činn.

1

5

1


7

69 Osobní a prov.sl.

399

7

14

2

7

55

37

2

523

72 Public., knihov. a inf.

6

2

1

1

10

75 Pedag., učitel. a soc.p.


7

7


20

13

7


54

78 Obecně odborná př.

621

1

4


8

8

211

21

874

79 Gymnázium


8

9


22

24

2

6

71

82 Umění a užité umění


1

2


1

7

3

1

15

Celkový součet

4434

116

62

9

205

696

483

45

6050

[1] Jedná se pouze o žáky, kteří se vzdělávají ve speciálních třídách nebo žáky individuálně integrované, jejichž integrace vyžaduje finanční prostředky.

[2] Uváděni jsou pouze žáci, kteří se vzdělávají ve speciálních třídách a žáci, jejichž integrace vyžaduje finanční prostředky.


Zpět