Přeskočit navigaci

Nástroje zvýšení zaměstnanosti absolventů se ZP

Názory zaměstnavatelů na nástroje zvýšení zaměstnanosti absolventů se zdravotním postižením

Absolventi se zdravotním postižením patří ke skupinám, které se na trhu práce uplatňují obtížně. Z hlediska možnosti zlepšit jejich situaci je potřeba se seznámit i s názorem běžných zaměstnavatelů na nástroje a možnosti, jak zvýšit jejich zaměstnatelnost. Údaje uvedené v této kapitole byly získány z dotazníkového šetření zaměstnavatelů realizovaného NÚV v roce 2011.


Hlavní nástroje, které by podle názoru zaměstnavatelů mohly posílit zájem o zaměstnávání absolventů se ZP a posílit jejich pozici na trhu práce:

*     Ekonomická motivace, která by podle názoru většiny potenciálních zaměstnavatelů (89 %), měla největší dopad.

*     Zvýšení informovanosti o absolventech se ZP, zejména

*     Informace o tom, jakou práci jsou schopni absolventi se ZP vykonávat, na jakých pozicích se mohou uplatnit (88 %).

*     Informace o nárocích absolventů se ZP na případné úpravy na pracovišti, pomůckách apod. (83 %).

*     Zvýšení úrovně znalostí a dovedností absolventů se ZP.

Významnou oblast zlepšení konkurenceschopnosti absolventů se ZP na trhu práce vidí zaměstnavatelé i v oblasti školského systému. Přibližně 87 % z nich se domnívá, že je potřebné zvýšit úroveň znalostí a dovedností absolventů se ZP. I zde se znovu ukazuje, že na individuální úrovni ve vztahu k poradenství je nutná podpora volby takového vzdělání, které maximálně využije potenciál žáka se ZP a bude rozvíjet ty oblasti, které nejsou postižením negativně ovlivněny. Na úrovni škol je třeba klást důraz zejména na rozvoj kompetencí, které zaměstnavatelé v oblasti vzdělávání žáků se ZP považují za potřebné.

*     Rozvoj spolupráce škol, které vzdělávají žáky se ZP a zaměstnavatelů.

Zvýšení spolupráce je třeba jak z hlediska větší informovanosti zaměstnavatelů o absolventech se ZP a širšího kontaktu s nimi, tak i reflexi potřeb trhu práce školám.

*     Informační servis pro usnadnění vyhledávání vhodných absolventů se ZP a právní infomační podpora, například:

*     Webové stránky zaměřené na zaměstnávání absolventů se ZP (78 %).

*     Poskytování informačního servisu firmám, které mají zájem absolventy, resp. OZP zaměstnat (77 %).Obrázek: Nástroje zvýšení zaměstnávání absolventů se ZP (v % odpovědí)

Nástroje zvýšení zaměstnanosti absolventů se ZP – podle velikosti firem 

Z pohledu velikosti se zaměstnavatelé v názorech na účinnost nástrojů, které by mohly výrazněji zvýšit šance absolventů na získání zaměstnání, do jisté míry liší. Rozdíly byly zjištěny na jedné straně u nejmenších firem do deseti zaměstnanců a na druhé pak u velkých firem nad 250 zaměstnanců.

*     Menší firmy se častěji domnívají, že by vstupu absolventů se ZP na trh práce pomohly webové stránky zaměřené na zprostředkování nabídky zaměstnání pro absolventy se ZP, resp. OZP. Dále pak vidí možnosti zlepšení ve zvýšení dostupnosti informací o specifických omezeních absolventů se ZP a potřebách pomůcek. Relativně vyšší je i podíl malých firem, které by uvítaly možnost poradenství pro zaměstnavatele, kteří mají v úmyslu zájem absolventa se ZP zaměstnat. V zásadě jde tedy o získání přímých a jednoduchých nástrojů, které by menším firmám s nižší kapacitou v oblasti personalistiky usnadnily výběr vhodného pracovníka se ZP.

*     Firmy od 50 do 250 zaměstnanců naopak jako vhodný nástroj hodnotí především rozšíření spolupráce se školami. Pozitivní roli v této oblasti může sehrát i vhodně zvolená praxe během studia, tedy praxe pokud možno „šitá na míru“ individuálním možnostem a dovednostem žáka se ZP. Takto zvolená praxe by umožnila firmám seznámit se s potenciálním pracovníkem, nejen z hlediska jeho dovedností a přístupu k práci, ale i potřeb a omezeních v souvislosti se zdravotním postižením.

*     Velké firmy nad 250 zaměstnanců považují za nejvhodnější ekonomickou motivaci, naopak poradenství a webové stránky pro ně nejsou tak podstatné.

Tabulka: Nástroje podpory zaměstnanosti absolventů se ZP – v rozdělení podle velikosti subjektů (v % odpovědí) [1]


méně než 10 deset zaměst.

10-49

zaměst.

50-250

zaměst.

více než 250

zaměst.

celkem

Větší úroveň znalostí a dovedností absolventů

25%

39%

46%

36%

41%

Webové stránky zprostředkující nabídky zaměstnání absolventů se ZP

100%

+ +

48%

40%

27%

--

38%

Poradenství pro firmy, které chtějí zaměstnat osobu se ZP

50%

44%

44%

22%

--

37%

Větší spolupráce se školami, které vzdělávají žáky se ZP

25%

28%

34%

+ +

10%

--

25%

Informace o nárocích ZP (nutné úpravy pracoviště, vhodné způsoby komunikace,…)

100%

+ +

40%

54%

37%

47%

Informace o tom, co jsou absolventi se ZP schopni dělat

100%

50%

61%

48%

56%

Větší ekonomická motivace firem (slevy, dotace,…)

100%

65%

57%

53%

58%

[1] Statisticky významné rozdíly jsou vyznačeny pomocí znaménkového schématu, které zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti. Vyšší naměřené četnosti oproti očekávání se označí znaménkem "+", nižší naměřené četnosti oproti očekávání se naopak zvýrazní znaménkem "-". Počet znamének znázorňuje statistickou významnost odchylky (jedno znaménko při 95% významnosti, dvě znaménka při 99% a tři znaménka při 99,9% významnosti).


Zpět