Přeskočit navigaci

Překážky zaměstnávání absolventů se ZP

Překážky pro zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením z pohledu běžných zaměstnavatelů

Absolventi se zdravotním postižením patří ke skupinám, které se na trhu práce uplatňují obtížně. Z hlediska možnosti zlepšit jejich situaci je potřeba se seznámit i s pohledem zaměstnavatelů na hlavní bariéry a překážky jejich zaměstnávání. Údaje uvedené v této kapitole byly získány z dotazníkového šetření zaměstnavatelů realizovaného NÚV v roce 2011.

Překážky zaměstnávání absolventů se ZP – komplexní pohled

Výsledky šetření odhalily 4 základní oblasti (faktory), které z pohledu zaměstnavatelské sféry ovlivňují jejich ochotu přijmout do zaměstnání absolventy se zdravotním postižením.

*     Ekonomické a organizační překážky (včetně tzv. překážek „navíc“)

Tato oblast zahrnuje především nedostatek pracovních činností vhodných pro zdravotně postižené a ekonomické důvody, jako jsou náklady na úpravu pracoviště a vyšší nároky na individuální pracovní režim (např. úpravu pracovní doby). Dále do této kategorie patří větší nároky na péči na zapracování těchto absolventů a nutnost řešit „problémy navíc“ (např. poskytnout speciální pomůcky, řešit problémy a obtíže s komunikací, poskytování větší individuální péče a podobně).

V této oblasti spočívá možnost škol ovlivnit vstup absolventů na trh práce především v důrazu na praktickou přípravu, samostatnost a flexibilitu, tedy ve směru snížení nároků na zapracování a řešení „problémů navíc“, které často firmy spojují s potřebou většího dohledu a nižší samostatností absolventů se ZP.


*     Nedostatečná kvalifikace absolventů se ZP

Jednou z oblastí, proč zaměstnavatelé nezaměstnávají absolventy se zdravotním postižením je podle jejich názoru skutečnost, že na trhu práce je nedostatek absolventů se ZP s vyšším vzděláním (24 %), dále uvádí, že na trhu práce chybí absolventi se ZP s vhodným oborem (44 % dotázaných zaměstnavatelů). K důležitým překážkám zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením patří i názor, že znalosti a dovednosti absolventů se ZP jsou nízké (27 %) a nedostatečná praxe (19 %).

Právě v této oblasti se možnost působení škol a poradenských institucí ukazuje výrazně. Rezervy lze najít ve větším důrazu na využívání služeb kariérového poradenství, které by vycházelo nejen z potenciálu a zájmů žáka, ale bralo by v úvahu i aktuální situaci na trhu práce, a to i v regionálním pohledu. Zároveň je v tomto směru třeba klást důraz na získání potřebné úrovně kompetencí u žáků se zdravotním postižením, zejména v těch oblastech, které jsou z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce nejvýznamnější. Významným prvkem zvýšení uplatnitelnosti je i absolvování vhodné praxe v průběhu studia, tedy praxe šité na míru konkrétnímu žáku se ZP, což umožní i vzájemné seznámení budoucího absolventa s potenciálním zaměstnavatelem.


*     Vztah absolventů se ZP k práci a jejich výkonnost

Oblastí, která negativně ovlivňuje zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením je názor, že řada z těchto absolventů nemá skutečný zájem pracovat (toto uvádí 19 % zaměstnavatelů), resp., že mají k práci špatný přístup (17 %). Dále do této oblasti spadá problém s nízkou aktivitou, výkonností (17 %) a nedostatečnou samostatností, kterou uvádí kolem 18 % dotázaných zaměstnavatelů. To vede často k tomu, že tito absolventi potřebují dohled a asistenci. 

Z hlediska škol je v této oblasti vhodné podporovat aktivitu žáků, samostatnost a soběstačnost, pozitivní vztah k práci a zájem o seberealizaci.


*     Informovanost o absolventech se ZP

Přibližně 34 % dotázaných institucí považuje za překážku přijímání absolventů se ZP nedostatek informací, a to jak z oblasti právního poradenství, tak i z oblasti informací o tom, co mohou od absolventů se zdravotním postižením vlastně očekávat, jakou práci jsou schopni vykonávat. V této souvislosti jim chybí kontakty se školami, které žáky se ZP vzdělávají. Rovněž zaměstnavatelé postrádají informace o tom, kde vhodné absolventy se ZP vyhledat.

I tady se ukazuje možnost zlepšení situace z pohledu školské sféry, především na základě větší dostupnosti informací o možnostech a přínosu zaměstnávání absolventů se ZP. Nástrojem je širší spolupráce škol, které vzdělávají žáky se ZP se zaměstnavateli, zprostředkování kontaktů žáků se ZP s firmami v regionu, účast na akcích školy, soutěžích a podobně, které by potenciálním zaměstnavatelům umožnili získat představu o možnostech pracovního uplatnění absolventů daných škol a jejich přínosu pro firmu.

Překážky zaměstnávání absolventů se ZP – podle četnosti

Nejčastěji uváděné překážky jsou na straně zaměstnavatelské sféry, podstatné jsou ale i příčiny, které jsou školskou sférou ovlivnitelné.

*     Na straně zaměstnavatelů jsou jako nejfrekventovanější překážky pro zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením uváděny zejména:

*     Charakter výroby a s tím související nedostatek vhodných činností ve firmě (95 % dotázaných institucí)

*      Ekonomické a organizační překážky

*     náklady na úpravu pracoviště (73 % dotázaných institucí)

*     vyšší nemocnost absolventů se zdravotním postižením (70 %)

*     nutnost individuálního pracovního režimu, např. úprava pracovní doby (66 %)

*     Neochota firem a institucí k překonání „problémů navíc“

*     Nepříznivým zjištěním je, že kromě čistě ekonomického hlediska hraje svoji roli zřejmě i poměrně značná neochota firem a institucí k překonávání „problémů navíc“. Tento důvod uvedlo 67 % dotázaných firem a organizací, přitom pro 24 % z nich je tato překážka vnímána jako rozhodující. Zdá se, že vstřícnost k handicapovaným osobám a pozitivní kroky v této oblasti nejsou v ČR zatím vnímány jako součást společensky zodpovědné image a firemní kultury a značný podíl firem se v této oblasti přiklání k nejjednuduššímu a nejméně komplikovanému řešení, kterým jsou odvody povinného podílu do státního rozpočtu. Nutnost řešit „problémy navíc“ přitom zřejmě souvisí i s dalšími zmiňovanými překážkami, jako jsou nedostatek informací o možnostech zaměstnávání absolventů.

*     Nedostatek informací

*     Nevíme, co od absolventů se ZP očekávat (44 %).

*     Nedostatek informací o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením z hlediska právních aspektů (34 %).

*     Z pohledu škol je podstatné, že k významným důvodům patří překážky, které školy mohou významně ovlivnit:

*     nedostatek absolventů se ZP s vhodným oborem vzdělání na trhu práce (75 % firem nebo organizací)

*     nedostatečná kvalifikace absolventů se ZP obecně (68 %)

*     nedostatek absolventů s vyšším vzděláním (62 %)

*     nedostatek informací o tom, co jsou absolventi se ZP schopni dělat, jakou práci jsou schopni vykonávat, tedy informace, které školy mohou zaměstnavatelům ve větší míře poskytnout

*     nedostatečné kontakty se školami, které žáky se ZP vzdělávají (52 %)

*     Podrobnější údaje o dalších překážkách z pohledu zaměstnavatelské sféry ukazuje následující obrázek.

Obrázek: Odpověď na otázku „Jak důležité jsou ve Vaší organizaci uvedené překážky pro zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením?“ (v % odpovědí)


Překážky zaměstnávání absolventů se ZP – podle odvětví


Prakticky ve všech odvětvích je nejvýznamnější překážkou pro zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením nedostatek pracovních činností vhodných pro absolventy se ZP (relativně nejméně ve stavebnictví a veřejné správě).

*     V oblasti průmyslu patří k významnějším překážkám v porovnání k ostatním odvětvím chybějící kontakty se školami (67 %), předpoklad nízké výkonnosti vzhledem k požadavkům zaměstnání (73 %), dále pak nedostatek informací – firmy neví, kde absolventy vyhledat (51 %) a neví, co od nich mají očekávat (47 %).

*     V oblasti stavebnictví je častěji uváděnou překážkou nedostatečná praxe (73 %) a podobně jako v průmyslu nedostatek informací o možnostech absolventů (56 % dotázaných firem neví, co od absolventů se zdravotním postižením mají očekávat).

*     V oblasti obchodu je podstatná špatná finanční situace (100 %), požadavky na individuální pracovní režim (100 %) a nedostatečná praxe (100 %). Dále v tomto oboru chybí absolventi s vhodným vzděláním (100 %).

*     Ve službách je podstatnou překážkou nedostatek informací o problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením (50 %), a podobně jako v oblasti obchodu, i zde chybí absolventi se ZP s vhodným oborem vzdělání (90 %).

*     V oblasti financí je problémem nedostatek absolventů se ZP s vyšším vzděláním (100 %), chybí absolventi s vhodným oborem (100 %) a firmy rovněž neví, kde vhodné absolventy vyhledat (100 %). Firmy v této oblasti rovněž postrádají širší spolupráci se školami, které žáky se ZP připravují (100 %).

*     Ve veřejné správě je jako překážka uváděn nedostatek absolventů s vyšším vzděláním (73 %) a s vhodným oborem vzdělání (90 %). Podobná situace je i v oblasti školství, kde nedostatek absolventů se ZP s vyšším vzděláním jako překážku jejich zaměstnávání uvádí 73 % dotázaných institucí.


Zpět