Přeskočit navigaci

Představy o uplatnění ve vystudovaném oboru

Představy o uplatnění absolventů středních škol se zdravotním postižením ve vystudovaném oboru

Uplatnění absolventů ve vystudovaném oboru a jejich případný odchod do jiného oboru často souvisí se situací na trhu práce i osobními zájmy, zejména:

*    poptávkou zaměstnavatelů

*    s pracovními a platovými podmínkami

*    s atraktivitou oboru (prací v hlučném nebo prašném prostředí, prací na směny a další)

*    se zájmy absolventa a preferovaným oborem

*    s rodinnou situací

*    a dalšími


U zdravotně postižených se k těmto obecným důvodům mohou přidat další specifické příčiny, např.:

*    změna zdravotního stavu (nemožnost vykonávat zaměstnání, pro které byl absolvent připravován)

*    nezájem zaměstnavatelů o absolventy se zdravotním postižením v daném oboru, případně regionu

*    pracovní podmínky nevhodné pro osoby se zdravotním postižením (chybějící pomůcky, bezbariérové přístupy,…)

*    obtíže s dojížděním

*    předsudky zaměstnavatelů

*    a další


Naprostá většina absolventů středních škol se zdravotním postižením má zájem o pracovní uplatnění nebo pokračování ve studiu (pouze 2 % předpokládají, že nebudou po skončení střední školy studovat ani pracovat). Z hlediska uplatnění v oboru je ale podíl absolventů se zdravotním postižením, kteří chtějí v závěru studia pracovat ve svém oboru relativně nízký – kolem 42 %, asi pětina chce odejít do jiného oboru. Větší nejistota absolventů se zdravotním postižením ve vztahu k možnostem budoucího pracovního uplatnění je zřejmá ze zjištění, že vysoký podíl z nich neví, v jakém oboru si budou hledat zaměstnání (20 %), případně jsou ochotni pracovat v jakémkoli oboru (5 %). 


Obrázek: V jakém oboru chtějí pracovat absolventi středních škol se zdravotním postižením? (v % odpovědí)

Zájem absolventů středních škol se zdravotním postižením o práci v oboru – podle druhu postižení

Zájem absolventů se zdravotním postižením o uplatnění ve vystudovaném oboru se z hlediska druhu pracovního postižení příliš neliší. Přímo ve svém oboru se nejčastěji chtějí uplatnit absolventi se specifickými poruchami učení (48 %).

Výraznou nejistotu z hlediska budoucího uplatnění v oboru vyjadřují absolventi s tělesným postižením, z nichž jen 37 % se chce uplatnit ve svém oboru, ale 27 % neví, v jakém oboru si budou hledat zaměstnání a 7 % je ochotno přijmout práci v jakémkoli oboru.

Obrázek: V jakém oboru chtějí pracovat absolventi středních škol se zdravotním postižením? – podle druhu postižení

Téměř žádné rozdíly nejsou patrné ve směřování absolventů do vystudovaného oboru ani podle formy integrace.


Zpět