Přeskočit navigaci

Tréninková kancelář fiktivní firmy

Tréninková kancelář fiktivní firmy pro žáky se zdravotním postižením - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola, Janské Lázně

Tréninková kancelář fiktivní firmy pro žáky se zdravotním postižením - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola, Janské Lázně


V rámci školy pro žáky s tělesným postižením byla vybudována multifunkční tréninková kancelář fiktivní firmy, která je věrnou kopií pracovního prostředí v soukromé firmě. Tréninková kancelář pro hendikepované studenty usnadňuje mladým lidem na vozíku přechod ze školy do praktického života. Studenti v prostředí speciálně vybaveném pro tělesně postižené mají možnost se seznámit s moderní kancelářskou technikou a sbírat zkušenosti v rámci předmětu „Fiktivní firma“, který podporuje samostatnost a podnikavost a umožňuje žákům se zdravotním postižením lépe obstát v konkurenčním prostředí běžného trhu práce. Podpora podnikavosti žáků se ZP umožňuje snížit jejich závislost na existujících pracovních místech a aktivně se podílet na vytváření nových pracovních příležitostí.

Kontext – historie a popis školy

*    V roce 1994 byla v Janských Lázních vybudována ojedinělá střední škola – Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené. Vzhledem k tomu, že se vzdělávání žáků se speciálními potřebami postupně stává samozřejmostí i v běžných školách, přicházejí na tuto školu často žáci, kteří potřebují náročnější servis a stálou podporu v rozsahu, který jim běžná vzdělávací zařízení nemohou poskytnout. Škola přijímá žáky z celé ČR, je zcela bezbariérová a umožňuje vzdělávání i studentům se závažnou pohybovou poruchou.

*    Škola vyučuje maturitní obor Obchodní akademie (63-41-M/02), Obchodní škola (63-51-J/001) a Praktická škola (78-62-C/002). Vyučování jak maturitního, tak i nematuritních oborů umožňuje škole pružně reagovat na potřeby a možnosti žáků a v případě selhání jim nabídnout možnost přechodu na jednodušší vzdělávání, případně se po překonání obtížného období vrátit a dokončit původní studium. Relativně nízký počet žáků ve třídách umožňuje přistupovat k žákům individuálně podle jejich možností a potřeb.

*    Součástí školy je speciální pedagogické centrum, které žákům i jejich rodinám zajišťuje kontakt s odborníky – lékařem, sociální pracovnicí, speciálními pedagogy a psychologem. SPC poskytuje diagnostické, terapeutické a poradenské služby v oboru speciální pedagogiky, psychologie a sociálněprávní oblasti. V objektu školy sídlí i rehabilitační pracoviště s odborným personálem, které poskytuje péči podle předpisu lékaře, je smluvním partnerem pojišťoven a umožňuje kombinovat rozvrh výuky s rehabilitací. Dále je součástí školy tělocvična, bazén, školní jídelna, internát a školní klub.

Vytvoření tréninkové kanceláře fiktivní firmy

V rámci snahy o podporu samostatnosti a podnikavosti žáků se zdravotním postižením se škola rozhodla v roce 2006 vytvořit první fiktivní firmu. Ta byla založena žáky školy pod dohledem jejich vyučujícího a ve spolupráci s Centrem fiktivních firem, které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. V následujícím roce byla vybudována tréninková kancelář imitující běžné kancelářské prostředí a zároveň je přizpůsobena potřebám žáků s tělesným postižením.

*    Cíle vytvoření tréninkové kanceláře fiktivní firmy

*    Hlavním obecným cílem je podpora podnikavosti žáků se zdravotním postižením. V případě žáků se ZP má důraz na větší podnikavost specifický význam zejména ve zvýšení jejich konkurenceschopnosti. V případě zahájení podnikání ve firmě nebo na živnostenský list posiluje nezávislost absolventů na existujících pracovních místech vhodných pro OZP, kterých je ve státním sektoru i v zaměstnavatelské sféře výrazný nedostatek.

*    Konkrétním cílem je nácvik iniciativy, samostatnosti i praktických dovedností jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost v prostředí, které se blíží podmínkám práce v reálné firmě a tržním prostředí. Absolventi tak získají lepší předpoklady pro založení vlastní skutečné firmy a vytvoření pracovního místa pro sebe i další spolupracovníky.

*    Založení tréninkové kanceláře

Přibližně rok po zahájení činnosti fiktivní firmy se škole podařilo vybudovat špičkově vybavenou tréninkovou kancelář, která je věrnou kopií reálného prostředí firmy a zároveň je přizpůsobena potřebám žáků se zdravotním hendikepem a umožňuje i pohyb žáků na vozíku. V tréninkové kanceláři mají studenti k dispozici počítače, řezačku papíru, laminovací stroj, rychlovazače nebo obálkovací stroj. Kancelářský nábytek je možno výškově nastavovat, aby ho vozíčkáři mohli přizpůsobit svým potřebám.

*    Jak tréninková kancelář funguje?

*    Fiktivní firma představuje virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost. Simulují se v ní veškeré činnosti běžné firmy – komunikace, korespondence, obchody, účetnictví. Odpovídá reálné společnosti i svojí formou, strukturou a funkcí. Žáci mají rozdělené pracovní pozice a uskutečňují všechny základní podnikové činnosti, jako jsou nákup, prodej, reklama, písemný i telefonický hospodářský styk, fakturace a účtování. Ačkoliv nejsou používány skutečné peníze, ostatní činnosti probíhají v reálné podobě.

*    Fiktivní firma se řídí existujícími právními předpisy, je zakládána podle stejné legislativy jako reálné společnosti, to znamená, že musí získat živnostenský list, platit povinné odvody, zadávat platební příkazy, vystavovat faktury, vést účetnictví a vyplácet mzdy. To vše může provádět díky existenci Centra fiktivních firem, které simuluje činnosti živnostenského a finančního úřadu, obchodního rejstříku, zdravotní a sociální pojišťovny, banky a centrálního dodavatele.

*    Fiktivní firma používá i nástroje marketingu, připravuje reklamní akce, propagační materiály, webové stránky a další. V rámci škol s podobným zaměřením pak existuje veletrh, kde se tato firma setkává s dalšími fiktivními firmami a obchoduje s nimi.

*    Způsob realizace a získání finančních prostředků

*    Vytvoření tréninkové kanceláře umožnila obchodní akademii akce Poštovní spořitelny, kdy banka dávala stranou jednu korunu z každé platby, kterou provedli její klienti Maxkartou u obchodníků. Akce zaměřená na používání jedné z nejrozšířenějších platebních karet na trhu vynesla 750 tisíc korun, které stačily na pokrytí většiny nákladů spojených se zřízením tréninkové kanceláře.

*    Spolupráci Obchodní akademie v Janských Lázních s Poštovní spořitelnou zprostředkovali pracovníci družstva invalidů Ergotep z Proseče u Skutče, které založil jeden z absolventů janskolázeňské obchodní akademie a které zaměstnává zdravotně postižené při výrobě kartonů a elektrosoučástek nebo při poskytování marketingových a reklamních služeb. Družstvo se na projektu tréninkové kanceláře podílelo od samého počátku. Cílem bylo zvýšit připravenost absolventů této školy a možnost nabídnout jim v rámci činnosti družstva nejen méně kvalifikované práce montážního a kompletačního charakteru, ale i kvalifikovanou administrativní práci, ve které se absolventi se ZP, kteří prošli tréninkovou kanceláří, mohou dobře uplatnit.

*    Výsledky

*    Přechod do samostatného života je pro zdravotně znevýhodněné mladé lidi velmi náročný. Možnost vyzkoušet si praxi v rámci fiktivní firmy žákům tento vstup významně ulehčuje. Fiktivní firma je nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí a poskytuje absolventům možnost aktivně rozvíjet své znalosti a dovednosti v obchodní praxi. Studenti v ní mohou sbírat zkušenosti pro příští zaměstnání, učí se pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu.

*    Důležitý je i trénink prezentace práce a výsledků jak vlastních, tak celé firmy, což jsou kompetence, které zaměstnavatelé u žáků se ZP často postrádají.

*    Práce ve fiktivní firmě poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které mohou upotřebit při zakládání vlastní firmy, nebo které jim usnadní získání zaměstnání po dokončení vzdělávání. Zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V případě založení vlastní firmy se snižuje jejich závislost na nabídce volných pracovních míst vhodných pro absolventy se ZP, která je v současnosti velmi nízká.

*    Kromě větší připravenosti, podpory podnikatelského přístupu a flexibility je pro absolventy se ZP důležitým přínosem i větší jistota a sebedůvěra.

*    Škola již v této oblasti dosáhla reálných výsledků. Někteří absolventi, kteří tréninkovou kanceláří prošli, již založili vlastní firmy pohybující se v oblasti běžného i chráněného trhu práce a vzhledem k vytvořeným kontaktům a dobré znalosti možností a limitů OZP úspěšně zaměstnali další absolventy se ZP.

*    Nutné prostředky a předpoklady:

Potřebná je zejména iniciativa a zájem školy o zapojení do projektu CEFIF. Dále pak vybavení učebny vhodnými technickými prostředky. Jedním z důležitých předpokladů je i udržování kontaktů a spolupráce školy s úspěšnými absolventy, kteří jsou následně schopni školu podpořit a využít znalosti prostředí a pracovních možností absolventů se ZP a některé absolventy školy zaměstnat.

Použité zdroje:

http://www.oajl.cz/index.php

http://www.nuov.cz/centrum-fiktivnich-firem


Zpět