Přeskočit navigaci

Projekt Transition - Česká spořitelna, a.s.

Projekt Transition - stáže a zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České spořitelně, a.s.

Projekt Transition - stáže a zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České spořitelně, a.s.

Projekt „Transition“ vznikl v rámci programu na podporu rovných příležitostí „Diversitas“ na začátku roku 2011. Byl zahájen formou realizace stáží osob se zdravotním postižením (OZP) v České spořitelně. Cílem bylo zvýšit podíl zaměstnanců se zdravotním postižením v České spořitelně, a.s., umožnit jejich úspěšnou integraci a překonat případné stereotypy a předsudky o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V rámci projektu byly rovněž definovány pozice, na kterých v rámci České spořitelny mohou pracovat OZP.

Zpracováno na základě podkladů Kláry Gojišové, Ing., MSc., Assoc. CIPD, Česká spořitelna, a.s.

*    Širší kontext projektu

Na programu „Transition“ spolupracovala Česká spořitelna a.s. s Kontem Bariéry, Nadačním fondem osob zdravotně postižených a občanským sdružením Rytmus. Konto Bariéry představilo možnosti stážování osob se zdravotním postižením v České spořitelně. Stážování bylo realizováno i ve spolupráci s občanským sdružením Rytmus. V České spořitelně se v roce 2011 zúčastnilo projektu 7 stážistů z řad osob se zdravotním postižením, a to na pobočce v Kopřivnici, v HR, kanceláři EU, úseku řízení rizik a finančních trhů, ve zpracování transakcí, v řízení nemovitostí a na pobočce OP Praha-východ.

*    Cíle

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit podíl zaměstnanců se ZP v České spořitelně a.s., umožnit jejich úspěšnou integraci a pomoci překonat případné stereotypy a předsudky manažerů a zaměstnanců banky o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dalším cílem bylo definovat pracovní pozice, na kterých by se v rámci České spořitelny mohli OZP uplatnit. 

*    Průběh realizace

*    Projekt byl zahájen na začátku roku 2011. Během tohoto roku byla postupně realizována stáž 7 studentů se zdravotním postižením. Dva z nich měli tělesné postižení, což se pro práci v bance ukázalo jako minimální problém. Jeden ze studentů s tělesným postižením stážoval na pobočce v Kopřivnici, druhý na centrále v Praze na úseku řízení rizik. Ostatní ze studentů byli z o.s. Rytmus s mentálním postižením a zastávali spíše rutinní administrativní práce, jako je skenování, kopírování, skartace, zadávání dat do počítače či archivace dokumentů.

*    Studenti upřednostňovali pracovní prostředí bez stresu, kde měli na úkoly dostatek času a měli se koho zeptat (většinou je také doprovázel asistent/ka). Studenti se ZP byli velmi příjemní a vytvářeli na pracovištích příjemnou atmosféru. Mnozí zaměstnanci tak měli možnost uspořádat si hodnoty.  

*    V září 2011 vznikla projektová skupina na realizaci zaměstnávání OZP. Jejím vedoucím je expert Centra odbornosti HR, v projektovém týmu je dále funkční specialista pro vzdělávání a rozvoj, expert na nábor a odměňování. Nad projektem drží patronát manažerka projektu Diversitas České spořitelny.

*    Další kroky:

*    Do konce roku 2011 byli vybráni dodavatelé školení práce s OZP pro HR – pro nábor a HR business partnery a byli proškoleni, jak provádět nábor OZP a pracovat s nimi.

*    Paralelně byly v rámci České spořitelny definovány pracovní pozice, které jsou vhodné pro zaměstnávání OZP. Jakmile se tyto pozice otevřou, bude manažerům sdělena možnost zaměstnat na nich OZP. Nábor na tyto otevřené pozice bude umístěn na portály jobs.cz a práce.cz.

*    Součástí projektu je i realizace školení manažerů (duben 2012) s lektorem se zdravotním postižením s cílem demytizovat zdravotní postižení a rozbít tradiční předsudky proti zaměstnávání OZP.

*    Výsledky

V roce 2011 bylo realizováno 7 stáží osob se zdravotním postižením, včetně osob s mentálním postižením. Z řad stážistů jeden získal zaměstnání u České spořitelny. Na stážování navázala příprava školení pro personalisty, aby věděli, jak přijímat zaměstnance s různými typy postižení a s nimi pracovat. V současnosti je v České spořitelně zaměstnáno 85 zdravotně postižených, což tvoří pouze 1 %, zatímco zákonem stanovený podíl jsou 4 %. Chybějící procenta jsou dosud pokrývána tzv. náhradním plněním[1]. Cílem projektu je zvýšení počtu pracovníků se zdravotním postižením v bance tak, aby jejich podíl v roce 2012 dosáhl alespoň 2 % zaměstnanců.

*    Poučení

*    Z realizace projektu vyplynulo, že je třeba postupovat pozvolna a o každém úspěchu dostatečně informovat. Pouze tak se tzv. „best practice“ může rozšířit a stát se standardem. Jako efektivní komunikační prostředek se ukázal interní časopis České spořitelny, kde byly úspěšné příklady stáží v bance zveřejněny. Stránky věnované projektu „Diversitas“ byly rovněž vyvěšeny na intranetu. Jejich zpřístupnění všem zaměstnancům umožnilo zvýšit povědomí o realizaci tohoto projektu v bance a jeho cílech. Potřebná byla i podpora managementu a vedení firmy. Velkou podporou při realizaci projektu byl generální ředitel banky, který zahrnul strategii různorodosti – diversity – do strategie banky na rok 2012. Program „Diversitas“, jehož projekt „Transition“ je jednou z priorit, je tak zaštítěn přímo vedením banky.

*    Nutné prostředky a předpoklady

*    Nutným předpokladem je podpora top managementu, porozumění a snaha OZP zaměstnat. Bez kladného přístupu se projekt tohoto typu nepodaří prosadit.

*    Použité zdroje:

CIPD: www.cipd.co.uk

Konto Bariéry: http://burzaprace.kontobariery.cz/home.aspx

NFOZP: www.nfozp.cz, www.pracepostizenych.cz, www.zijustejnejakoty.cz
[1] Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnat více než 4% osob se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel odpovídající počet osob s ZP nezaměstná, musí zaplatit odvodem peněz do státního rozpočtu, nebo nakoupit výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením – tzv. náhradní plnění. 

Zpět