Přeskočit navigaci

Doplňkový Job club Start

Doplňkový Job club Start – příklad dobré praxe z ÚP – Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Doplňkový Job club Start – příklad dobré praxe z ÚP – Krajská pobočka v Ústí nad Labem

*    Autor: Mgr. Jitka Schönerová

*    Úřad práce, kontaktní pracoviště Teplice

*    Klíčová slova: Doplňkový Job club Start, úřad práce, práce s klientem, podpora motivace ke vzdělávání.


Doplňkový Job club je nástroj úřadu práce pro pomoc potřebným klientům ve věku od 15 do 20 let. Na rozdíl od klasických Job clubů, kde hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jejich účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, se v doplňkovém Job clubu přistupuje zásadně k řešení osobních problémů klientů. Tyto problémy se řeší konkrétně ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚP. Doplňkový Job club individuálně a komplexně posuzuje kompetence uchazeče o zaměstnání (kvalifikace, dovednosti, motivace), uplatnitelnost na trhu práce, ekonomickou situaci a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. V oblasti poradenství je důraz kladen na prevenci nezaměstnanosti, zejména prostřednictvím celoživotního kariérového poradenství.

*    Kontext

*    Absolventi škol tvoří jednu z hlavních rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel, která se nejhůře uplatňuje na trhu práce. Jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností, a je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost.

*    Cíl

*    Z normativní instrukce č. 2/2013 Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že národním cílem v oblasti zaměstnanosti je snížení nezaměstnanosti mladých osob věkové skupiny 15–24 let o třetinu proti roku 2010. Doplňkový Job club je nástrojem, který ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚP řeší individuálně konkrétní pomoc klientům. Jedná se např. o možnost pobírání konkrétní dávky, pomoc při vyplnění formulářů, možnost dotace na mzdu u zaměstnavatele a další. Cílem doplňkových Job clubů je tedy intenzivní pomoc této věkové skupině při uplatnění na trhu práce, cílem je motivace klientů k sebevzdělávání. Klient bude motivován především ke znovuzačlenění do školského systému, případně k rekvalifikaci či jiným druhům vzdělávání.


*    Realizace

*    Výběr klientů do doplňkových Job klubů

S realizací doplňkových Job clubů jsme na našem úřadě práce začali v dubnu 2013. Výběr klientů provádějí zprostředkovatelky z oddělení zprostředkování a poradenství na základě předem stanovených kritérií. Do těchto kritérií patří: věk od 15 do 20 let; nízké nebo neupotřebitelné vzdělání; předčasné ukončení vzdělávání. Dále jsou sem zařazováni klienti, kteří jsou již delší dobu vedeni na úřadu práce a hrozí u nich ztráta sociálních návyků či jsou ohroženi návykovými látkami (nebo je podezření, že se již závislými stali).


*    Témata k řešení:

*    Možnost pobírání konkrétní dávky – konkrétní pomoc při vyplnění formulářů.

*    Možnost případné dotace na mzdu u zaměstnavatele – pomoc při vyhledání konkrétního zaměstnavatele a pomoc zaměstnavatelům při vyplnění formulářů s vysvětlením podmínek.

*    V souvislosti s možným nástupem do zaměstnání – vyhledání vhodné rekvalifikace a pomoc při vyplnění formulářů.

*    Zařazení do vhodného projektu – vysvětlení výhodnosti dotovaných míst.

*    V případě možnosti návratu zpět do školského systému – konkrétní vyhledání vhodného oboru, školy, telefonické sjednání schůzky na škole pro uchazeče, následná pomoc při vyplnění přihlášky a případný pohovor s rodiči.

*    Konkrétně pomáháme uchazečům a jejich rodičům při problémech se závislostmi.

*    V neposlední řadě nabízíme dlouhodobou pomoc i po skončení aktivit v doplňkových Job clubech).


*    Realizace doplňkových Job clubů

Probíhají nepravidelně.

*    Optimální počet účastníků ve skupině:           8 účastníků

*    Optimální počet schůzek:                                 5 schůzek

*    Optimální délka trvání schůzky:                      3–4 hodiny

*    Optimální četnost schůzek:                              1–2krát týdně, nejméně však 1krát za dva týdny

*    Při stanovování počtu účastníků ve skupině, včetně počtu, délky trvání a četnosti schůzek, se přihlíží ke složení skupiny a k možnostem účastníků programu.


*    Obsahy schůzek

*    1. schůzka:  Zmapování situace klienta 

*    Představení doplňkového Job clubu – o jakou aktivitu jde a její cíl.

*    Vzájemné představení, krátká vizitka všech přítomných – včetně lektora (snaha o vytvoření příjemného a důvěrného prostředí s cílem otevřít klienta a získat si jeho důvěru).

*    Podpisy dohod k doplňkovému Job clubu – informace o ochraně osobních údajů.

*    Seznámení s aktivitami v doplňkovém Job clubu: realizace schůzek a jejich obsah, přestávky, omluvenky, dodržování termínu a hodiny schůzek (snaha o maximální vstřícné jednání – v případě PN či výběrového řízení u zaměstnavatele a jiných vážných překážek – nabídka možnosti nahradit si schůzku v jiný termín), avšak důsledná kontrola zadaných splněných úkolů – nutné pro vytvoření systému dodržování stanovených povinností (úřad práce nahrazuje zaměstnavatele) a udržení pracovních a sociálních návyků.

*    Vymezení rizikových faktorů – socioekonomická úroveň rodiny, zdravotní stav (psychický i fyzický), důvody nepokračování ve studiu. Lektor si sám pro sebe provede analýzu klientů, kteří mohou být ohroženi různými druhy závislostí, a těmto klientům po skončení schůzky nabídne individuální pomoc.

*    Zjištění zájmu klienta o budoucí povolání, možnost vhodného studijního oboru a školy (státní/soukromá), informace k druhům studia (DA, DI, individuální studijní plán), možnosti přivýdělku na studium při evidenci na úřadu práce (nekolidující zaměstnání).

*    Zjištění možnosti dojíždění, ubytování, stravování, (časový harmonogram)

*    Zadání úkolu do příští schůzky: zjištění maxima informací o možném vhodném budoucím povolání/zaměstnání (plusy a minusy) – volná místa ve vybraném oboru z různých zdrojů (písemně).

*    Informace k hledání pracovních míst – telefonicky, písemně, osobně (ukázky DVD – „Než zvolíte číslo“, diskuze k DVD – chyby při telefonování a následné praktické ukázky a hraní scének).

*    Diskuze k probraným tématům, návrhy na úkoly pro lektora, (zjištění informací do příští schůzky, které klienty zajímají; objednávání klientů na osobní pohovory), návrhy zajímavých témat pro další schůzky.

*    Práce na internetu: hledání volných míst z různých zdrojů, telefonování zaměstnavatelům, sjednávání schůzek se zaměstnavateli – po absolvování schůzky u zaměstnavatele doloží klient výsledek z jednání na příští schůzce. Pokud výsledek není doložen, je nutné ověřit vše telefonicky u zaměstnavatele.


*    2. schůzka:  Zjišťování možností, jak řešit situaci klienta

*    Přivítání s každým klientem jmenovitě, zjištění nálady, nabídka případné pomoci.

*    Prezentace splněných zadaných úkolů z předchozí schůzky – každý klient prezentuje svou domácí přípravu k vybranému povolání a volná místa u zaměstnavatelů, které kontaktoval – sdílení zkušeností ve skupině. Následuje skupinová diskuze – připomínky k jednotlivým prezentacím a zaměstnavatelům – hledání příčin neúspěchu – diskuze ke vzdělávání – hledání vhodné motivace u každého klienta (hodnotový žebříček, představy o životní úrovni, společenském postavení, rodině apod.).

*    Všeobecný test zájmové struktury – AIST – 60 položek testu, po kterých následuje poradenský pohovor – zaměření na hledání souladu mezi zájmy, schopnostmi, osobními vlastnostmi, zdravotním stavem a požadavky povolání.

*    Diskuze k jednotlivým povoláním – jak se vidí klient sám a jak jej vidí ostatní ve skupině, pro jaké povolání má klient osobnostní vlohy a co je pro volbu povolání důležité, jak se projeví špatná volba povolání v životě člověka a na co všechno má vliv (psychický/fyzický stav, finance, vztahy v partnerství a rodině apod.).

*    Informace k životopisu a motivačnímu/průvodnímu dopisu – zhlédnutí prezentace (vytvořené na IPS na Úřadu práce v Teplicích na základě často kladených otázek klientů). Vytvoření životopisu a motivační/průvodní dopis.

*    Vytvoření životopisu u každého klienta, sestavení portfolia (upozornění na důležitost doporučení z různých předešlých aktivit – brigády, tábory), naskenování dokladů, příprava celé složky k odeslání k zaměstnavatelům.

*    Práce na internetu: hledání volných míst z různých zdrojů, telefonování zaměstnavatelům, sjednávání schůzek se zaměstnavateli – po absolvování schůzky u zaměstnavatele doloží klient výsledek z jednání na příští schůzce – pokud výsledek není doložen – nutnost ověřit vše telefonicky u zaměstnavatele.


*     3. schůzka:  Pomoc při plánování řešení situace

*    Přivítání s každým klientem jmenovitě, zjištění nálady, nabídka případné pomoci.

*    Prezentace splnění zadaných úkolů z předchozí schůzky – diskuze, sdělování a nabídka vzájemných zkušeností, diskuze – jak lze poznat kvalitní školu či jakoukoli vzdělávací instituci – dle jakých kritérií hodnotíme kvalitu školské instituce.

*    ISTP test – Integrovaný systém typových pozic – informace k KPM – katalog pracovních míst, databáze dalšího vzdělávání. 

*    NSP – národní soustava povolání – zhlédnutí prezentace (vytvořené na IPS na Úřadu práce v Teplicích – vytvořila jsem ji na základě často kladených otázek od klientů) – následná diskuze

*    Informace k výběrovému řízení, zhlédnutí prezentace: Pohovor u zaměstnavatele (vytvořené na IPS na Úřadu práce v Teplicích – vytvořila jsem ji na základě často kladených otázek od klientů) – zodpovídání otázek k pohovoru.

*    DVD – Zkouška pro všechny – následná diskuze k chybám u výběrového řízení.

*    Informace k rekvalifikacím – Zvolená rekvalifikace – podmínky. Úkol pro frekventanty do příští schůzky: promyslet si, jaká rekvalifikace je pro každého vhodná, aby mu usnadnila nástup do zaměstnání.

*    Předání informačních tištěných materiálů: informace pro klienty úřadu práce, nabídka služeb úřadu práce, adresy pracovních portálů, kontakty na důležité úřady, informace o povoláních, užitečné rady, vojenské školství, školy pro zdravotně postižené.

*    Informace – Sociálně právní minimum – zhlédnutí prezentace (vytvořené na IPS na Úřadu práce v Teplicích – vytvořila jsem ji na základě často kladených otázek od klientů) – diskuze k podmínkám vyplácení podpory v nezaměstnanosti, dávky SSP, hmotná nouze, dávky pro OZP, (informace k možnosti příspěvku na bydlení, péči a dalším příspěvkům – řešení konkrétních případů (osamostatnění se od rodičů apod.).

*    Vyplnění dotazníku na stránkách úřadu práce: sekce sociální tematika – sociální poradce: http://portal.mpsv.cz/soc/poradce (důraz je kladen na to, aby se klient uměl orientovat na trhu práce, dokázal si najít samostatně základní informace z úřadu práce a ostatních důležitých institucí a uměl je využívat).

*    Práce na internetu: hledání volných míst z různých zdrojů, telefonování zaměstnavatelům, sjednávání schůzek se zaměstnavateli – po absolvování schůzky u zaměstnavatele doloží klient výsledek z jednání na příští schůzce.


*     4. schůzka:  Aplikace společně vytvořeného plánu

*    Přivítání s každým klientem jmenovitě, zjištění nálady, nabídka případné pomoci.

*    Prezentace splnění zadaných úkolů z předchozí schůzky – diskuze, sdělování a nabídka vzájemných zkušeností, diskuze k vybraným rekvalifikacím (přínos získání osvědčení o rekvalifikaci, diskuze ke zvýšení vzdělání (studium) a získání jen určité dovednosti (RK) – plusy a minusy).

*    Klienti uvedou svá očekávání. Diskuze o výhodách klientů na trhu práce, kteří mají určité vzdělání, oproti klientům bez vzdělání – dopady nedostatečného vzdělání všeobecně.

*    Informace k nekolidujícímu zaměstnání (možnost hrazení nákladů spojených se studiem, získání praxe a kontaktů).

*    Informace k SÚPM – společensky účelné pracovní místo – zadání úkolu do příští schůzky: kontaktovat alespoň dva zaměstnavatele a informovat je o možnosti dotace na mzdu – klient předá zaměstnavateli kontakt na IPS (pro případné dotazy a možnost odeslání formulářů přímo z IPS zaměstnavateli). Do příští schůzky doložit písemně – firmu, kontaktovanou osobu a telefonní číslo – pro zpětnou vazbu.

*    Informace – Stáže ve firmách – registrace na www.stazevefirmach.cz. Následuje diskuze o výhodách absolvování stáže a získání osvědčení o stáži.

*    Informace o pravidelných besedách k finanční gramotnosti, které organizuje IPS – návštěvy zástupkyně z Poradny při finanční tísni v Ústí nad Labem a rozsah její pomoci při finančních problémech – předání informací o termínech besed, kontakt na Poradnu při finanční tísni v Ústí nad Labem – zodpovídání dotazů.

*    Informace k právnímu minimu: pracovní smlouva, výpověď, zkušební doba, atd.

*    Informace k pomoci: Oblastní inspektorát práce, Oblastní charita Teplice v Čechách, Člověk v tísni, o. p. s. – rozsah pomoci a předání kontaktů.

*    Práce na internetu: hledání volných míst z různých zdrojů, telefonování zaměstnavatelům, sjednávání schůzek se zaměstnavateli. 


*    5. schůzka:  Individuální pohovor

*    Zhodnocení práce s klientem – ocenění odvedené práce, vyzdvihnutí snahy o spolupráci, podpoření motivace k jakékoli aktivitě – studium, rekvalifikace, stáž, nekolidující zaměstnání aj.

*    Výběr konkrétního vhodného studijního oboru a vzdělávací instituce (konečné rozhodnutí o následném studiu činí klient sám), tisk informací, telefonické objednání klienta na pohovor do školy, příprava podkladů k přihlášce ke studiu, tisk přihlášky a pomoc při vyplnění přihlášky ke studiu.

*    Pomoc při konkrétním výběru vhodné rekvalifikace (konečné rozhodnutí o výběru rekvalifikace činí klient sám) – pomoc při vyplnění žádosti o rekvalifikaci, vysvětlení postupu k žádosti o rekvalifikaci.

*    Nabídnutí možnosti zařazení do vhodného projektu ESF (Profese pro tebe, Impuls apod.) dle aktuální nabídky (v ESF projektech možnosti: nabídky dotovaných míst, RK, Bilanční diagnostika apod.).

*    Každý klient dostává nabídku o možnosti pokračování docházení na speciální poradenství na IPS po dobu, po kterou bude pomoc IPS potřebovat (pomoc při studiu, pomoc při konkrétní návštěvě u zaměstnavatele – příprava na výběrové řízení, dojednávání schůzek u zaměstnavatelů, možnost práce na internetu apod.)

*    Poděkování za spolupráci a důvěru.


*    Výsledky

Vzhledem ke krátké době, po kterou doplňkové Job cluby realizujeme, se ještě do povědomí uchazečů nedostaly kladné ohlasy od absolventů těchto klubů, proto při počátečním výběru na oddělení poradenství a zprostředkování je zájem o účast průměrný. Na konci aktivit ovšem dostáváme ze strany uchazečů pozitivní ohlasy. Uchazeči kladně hodnotí zájem o svoji osobu a hlavně konkrétní vyřešení problematické situace. V případě zvýšeného zájmu ze strany uchazečů se budeme snažit počty doplňkových Job clubů v rámci možností úřadu práce co nejvíce navýšit.

*    Doporučení

*    Při realizaci doporučujeme co nejvíce komunikovat se skupinou, vtáhnout klienta a umožnit zpětnou vazbu. Hlavní důraz klademe na aktivitu klienta a získání důvěry. Klient musí získat jistotu, že se mu dostane maximální odborné pomoci.

*    Doporučujeme doplňkový Job club START realizovat po celý rok, avšak intenzivně v termínech: duben, květen, červen, červenec a srpen – využít skupinové i individuální motivace k návratu ke vzdělávání v různých formách.

*    Pro naplnění cílů, které jsme si v doplňkových Job clubech, vytyčili, dochází k aktivní spolupráci všech subjektů, maximální provázanosti s ostatními útvary úřadu práce, zvyšování spolupráce mezi úřadem práce a zaměstnavateli i vzdělávacími zařízeními. Bez této maximální spolupráce všech zúčastněných nelze dosahovat pozitivních výsledků.


*    Informační zdroje

*    http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

*    http://portal.mpsv.cz

*    Normativní instrukce č. 2/2013

*    Normativní instrukce č. 14/2009


Zpět