Přeskočit navigaci

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na ISŠ HPOS Příbram

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na ISŠ HPOS Příbram

Autor:  Marie Velflová, Mgr.

*    Název a adresa školy: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram 1

*    Klíčová slova: Školní vzdělávací program (ŠVP), konkurenceschopnost, specifické vzdělávací potřeby (SVP), specifické poruchy učení (SPU), individuální vzdělávací plán (IVP), prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, školní psycholog, adaptační kurz


Stručná anotace: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je dlouhodobý proces, na kterém se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy v čele s poradenskými pracovníky (výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psycholog) a který zahrnuje celou řadu aktivit. Cílem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je najít a uplatnit takové metody práce se žáky, aby si žáci v souladu s kompetencemi zahrnutými v ŠVP uvědomovali úlohu kvalifikace v uplatnění na trhu práce a dosažení konkurenceschopnosti při hledání zaměstnání a budování další kariéry.

*    Kontext

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram (ISŠ HPOS Příbram) připravuje žáky v oborech zakončených maturitní zkouškou a v oborech zakončených výučním listem. Žáci jsou vzděláváni v oblasti obchodu a restauratérství, cestovního ruchu, hotelnictví a turismu. Prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání se škola systematicky věnuje od školního roku 2001/2002, kdy byl vytvořen tým poradenských pracovníků složený z 2 výchovných poradců a školního metodika prevence. Tým byl od školního roku 2003/2004 doplněn odborníkem – psychologem střediska výchovné péče. Psycholog se postupně stal důležitým článkem prevence. Když škola získala grant na jeho činnost, získal statut školního psychologa. S týmem poradenských pracovníků úzce spolupracují třídní učitelé. Celý pedagogický sbor je soustavně vzděláván formou přednášek, seminářů a dílen se zaměřením na zvyšování kompetencí řešit výchovné a vzdělávací problémy, pracovat s třídním kolektivem, řešit konfliktní situace mezi žákem a učitelem, pracovat s kritikou a pochvalou, vytvářet vlastní autoritu, rozvíjet dovednosti v oblasti komunikace, tvorby pozitivních vztahů v třídním kolektivu a celé řady dalších dovedností.

*    Cíle

Cílem prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na ISŠ HPOS Příbram je vytvořit takové podmínky pro vzdělávání, aby si žáci v souladu s klíčovými kompetencemi uvědomili nutnost se nadále vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, získávat pozitivní vztah k budoucímu povolání a práci vůbec. Škola si také klade za cíl umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům znevýhodněným pokračovat ve vzdělávání alternativními formami, například na základě vypracovaného IVP.

*    Realizace

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je zaměřena prvotně na rizikové skupiny žáků a dále i na žáky bez výchovných a vzdělávacích problémů. Mezi žáky nejvíce ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání patří:

*    Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

*    žáci se specifickými poruchami učení a chování

*    žáci nadaní (sportovci)

*    žáci se zdravotním postižením

*    žáci se zdravotním znevýhodněním

*    žáci-cizinci

*    Žáci s výchovnými a vzdělávacími problémy

*    žáci ohrožení školní neúspěšností (žáci s nižším nadáním, žáci, kteří ukončili ZŠ v 8. třídě, žáci na hranici mentální retardace – žáci absolventi speciálních a praktických základních škol

*    žáci podmínečně vyloučení za zvlášť hrubé porušení školního řádu (opakované záškoláctví, užívání návykových látek v budově školy, nevhodné chování ke spolužákům s rysy šikany atd.)

*    Žáci sociálně znevýhodnění

*    Další (druhá a další škola, žáci z praxe – doplňování vzdělání, žáci ubytovaní v domově mládeže…).

Všem těmto žákům je ve vzdělávání věnována zvláštní péče, jejich školní úspěšnost je pravidelně sledována. Žákům je nabízena ze strany vyučujících všestranná pomoc při zvládání učiva a naplňování cílů ŠVP.


Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání probíhá v několika fázích:

*    1. fáze

*    Začíná ještě před nástupem žáka do školy při náborových akcích na základních školách a dnech otevřených dveří. Pedagogičtí pracovníci školy, kteří předávají  informace o škole a oborech, které se na škole vyučují, seznamují žáky a rodiče žáků také se zvláštnostmi studia jednotlivých oborů, upozorňují na nejčastější problémy, se kterými se žáci 1. ročníků setkávají, a svými informacemi a radami pomáhají žákům se správně rozhodnout při výběru budoucí profese. Důležité informace o škole, požadavcích školy na žáky, organizaci teoretické výuky a požadavků praxe získávají rodiče a žáci v rámci informační schůzky rodičů žáků budoucích 1. ročníků.  

*    2. fáze

*    Vždy na začátku školního roku provádějí poradenští pracovníci školy vyhledávání žáků 1. ročníků s cílem zachytit žáky ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání. Vyhledávání je prováděno jednak studiem pedagogické dokumentace žáků (přihláška ke studiu, vysvědčení z devátého nebo osmého ročníku ZŠ, slovní hodnocení žáka ze základní školy), jednak na základě informací z dotazníku vyplněného zákonnými zástupci žáků.

*    V úvodu 1. ročníku žáci absolvují adaptační kurz, který funguje jako jeden z prvků prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. V rámci adaptačního kurzu žáci absolvují celou řadu přednášek, seminářů a dílen tematicky zaměřených na přípravu žáka na vyučování na střední škole, tvorbu pozitivního klimatu v nově vznikajícím kolektivu, získávání klíčových kompetencí soustavně se vzdělávat, efektivně se učit a pracovat, naučit se pracovat samostatně i v týmu, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly.

Poradenští pracovníci školy vedou se žáky rozhovory o představách o studiu, oboru, který si žáci zvolili, jejich vztahu k oboru a snaží se žákům pomoci přijmout obor se všemi klady i zápory. Důležitá je i motivace ke studiu zvoleného oboru, která se uskutečňuje například formou exkurze v provozovnách, kde budou žáci vykonávat odbornou praxi (Hotel PUPP Karlovy Vary, hotel Pyramida Praha a další).

Mimo těchto aktivit dochází ke standardním činnostem výchovného poradce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Pro žáky se specifickými poruchami učení je zajištěn individuální přístup a zohlednění specifických chyb při hodnocení v předmětech, kde se specifická porucha učení projevuje. Pro žáky doporučené k integraci a žáky zvlášť nadané je vypracován ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou IVP. Možnost IVP stanoví § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, následně potom § 6 odst. 1 až 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Žákům se zdravotním postižením jsou v případě potřeby zajištěny kompenzační pomůcky a individuální přístup. 

*    3. fáze

Nastává v období po 1. hodnotící poradě, kdy dochází k „záchytu“ problémových žáků a práci na nápravě vzniklých problémů. Jedná se především o žáky s výchovnými problémy a o žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu potýkají se školní neúspěšností. Velice důležitá je úzká spolupráce mezi pedagogickými pracovníky při předávání informací o žácích a společné hledání řešení. Třídní učitel dle potřeby svolá výchovnou komisi ve složení výchovný poradce, třídní učitel, školní metodik prevence, zástupce vedení školy, učitel odborného výcviku, případně pracovník OSPOD. Ze strany žáka se jednání výchovné komise účastní žák a jeho zákonný zástupce. Společně pak navrhují opatření k nápravě a zavazují se řídit a dodržovat závěry z jednání. V případě závažného porušení školního řádu, hrozí-li vyloučení ze studia, se hledají alternativní řešení, aby k vyloučení nemuselo dojít. Je-li důvodem jednání školní neúspěšnost, je možné přistoupit k doporučení pokračovat ve studiu se změnou oboru, vypracování dodatečného individuálního vzdělávacího plánu a další. Všechna opatření lze uplatnit a fungují v případě spolupráce rodiny.

*    4. fáze

Velice důležitou fází je kontrola výsledků, hodnocení jednotlivých aktivit a plnění cílů prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, které probíhají vždy na konci klasifikačního období a stávají se základem výchovného působení na žáka v dalším období.

*    Aktivity pro žáky bez výchovných a vzdělávacích problémů

*    odborné soutěže

*    volnočasové aktivity

*    exkurze

*    zahraniční stáže

*    charitativní a dobrovolnické aktivity

*    spoluúčast na vedení školy – žákovský parlament

*    podíl na vytváření pozitivního klimatu školy

*    aktivní účast na třídnických hodinách

*    přednášky a projekty

*    péče školního psychologa

Nabídka těchto aktivit směřuje k aktivizaci a motivaci žáků ke vzdělávání a práci na osobnostním růstu a získávání odborných kompetencí.

*    Jednotlivé subjekty prevence a jejich činnosti

*    Výchovný poradce – vyhledává žáky ohrožené školní neúspěšností, pracuje se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, školním psychologem a školním metodikem prevence. Dohlíží na plnění závěrů a opatření výchovných komisí. Organizuje projekty pro žáky a semináře pro učitele.

*    Školní metodik prevence – vypracovává minimální preventivní program, spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli, účastní se jednání výchovných komisí, organizačně zabezpečuje adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.

*    Školní psycholog – zajišťuje odbornou pomoc pro žáky, rodiče žáků a členy pedagogického sboru.

*    Vedení školy – podpora poradenských pracovníků školy, spolupráce s třídními učiteli, rozhodovací pravomoc, zajištění předpokladů pro tvorbu pozitivního klimatu školy

*    Členové pedagogického sboru – zvyšování kompetencí, sebevzdělávání, podíl na volnočasových aktivitách žáků, organizace soutěží.

*    Výsledky

Ukazatelem úspěšnosti prevence je mimo jiné i počet žáků, kteří v uplynulém školním roce z nejrůznějších důvodů opustili vzdělávání nebo na ně rezignovali. Při hodnocení úspěšnosti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání vycházíme ze statistik Výroční zprávy školy. V minulém školním roce nebyl na ISŠ HPOS Příbram žádný žák vyloučen ze studia, pokud žáci opustili školu, pokračovali v dalším vzdělávání na jiných školách regionu, v jednom případě žák přerušil vzdělávání a je velká pravděpodobnost, že po uplynutí příslušné doby se do vzdělávání vrátí.

*    Použitá literatura a zdroje

Výroční zprávy školy ISŠ HPOS Příbram z let 2008– 2011

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

http://www.nuv.cz


Zpět