Přeskočit navigaci

Jak bráníme předčasným odchodům ze vzdělávání na SSOU Industria II s.r.o.

Jak bráníme předčasným odchodům ze vzdělávání na SSOU Industria II s. r. o.

Autor: Mgr. Světlana Voborníková

*    Název a adresa školy: Soukromé střední odborné učiliště Industria II s. r. o., Bělehradská 1523/58, 400 11, Ústí nad Labem

*    Klíčová slova: Výchovné komise, žáci s ohroženým úspěšným ukončením ročníku a studia, pedagogičtí pracovníci, systematické působení, výchovné poradenství

Stručná anotace: Na SSOU Industria II s. r. o. v Ústí nad Labem již od roku 1997 uskutečňujeme jednání výchovných komisí jako účinný preventivní prostředek proti předčasným odchodům žáků ze vzdělávání.

*    Kontext:

*    SSOU Industria II s. r. o. je soukromou školou, v níž je poskytované vzdělání zpoplatněno. Právě proto si pedagogičtí pracovníci naší školy již od jejího vzniku v roce 1992 kladou za cíl věnovat se žákům individuálně vzhledem k jejich specifickým studijním předpokladům, osobnostním charakteristikám, rodinnému zázemí atd. Jsme malou školou rodinného typu, v posledních letech na naší škole studuje přibližně 200 žáků. Stalo se samozřejmostí, že na konci každého školního roku vedení školy i výchovná poradkyně znají každého žáka jeho jménem, mají přehled o jeho prospěchu, docházce, ale i zájmech, rodinném zázemí, jeho angažovanosti na školních akcích atd.

*    Do výchovných komisí jsou navrhováni žáci se špatnými studijními výsledky, žáci s konfliktním chováním a žáci s vysokou absencí, u nichž hrozí neukončení daného ročníku studia, případně nežádoucí předčasný odchod ze vzdělávání. Jedná se o žáky ze všech oborů denního vzdělávání na naší škole – obor vzdělání s výučním listem Kadeřník i obory vzdělání s maturitní zkouškou (Kosmetické služby, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vlasová kosmetika, Podnikání). Konání výchovných komisí předpokládá zvýšený zájem pedagogů o výsledky jejich žáků a klade vyšší nároky na všechny pedagogické pracovníky školy.

*    Cíle:

*    Smyslem konání výchovných komisí je analýza příčin žákovy studijní neúspěšnosti a společné hledání cest k úspěšnému absolvování zvoleného studijního oboru. Pedagogičtí pracovníci se snaží předcházet nahromadění problémů u ohrožených žáků a předčasnému ukončení vzdělávání u těchto žáků.

*    Realizace:

*    Zavedení výchovných komisí

Jednání výchovných komisí na naší škole zavedla paní Daniela Hazmuková, která se v roce 1997 stala zástupkyní ředitele školy a zároveň výchovnou poradkyní. Měla dlouholeté pedagogické zkušenosti ze svého působení na středních školách a středních odborných učilištích. Věděla, jak vhodně motivovat především učňovskou mládež, aby tito mladí lidé své vzdělávání úspěšně zakončili.

*    Osoby účastnící se jednání výchovných komisí

           Aby jednání výchovné komise mohlo proběhnout, musejí se na ně dostavit obě strany – na jedné straně pedagogičtí pracovníci a na druhé straně žáci a jejich zákonní zástupci. Jednání je vždy přítomen alespoň jeden představitel vedení školy – ředitel nebo ředitelka školy, zástupkyně ředitele/ky školy, případně podle možností či závažnosti problému oba. Dále je nezbytná účast výchovné poradkyně, třídního učitele a případně pedagoga, na jehož výuce se žák jeví jako problémový. Pokud se jedná o žáka vzdělávajícího se v oboru vzdělání s výučním listem, je k jednání pozván/a i učitel/ka odborného výcviku. Podle charakteru problémů žáka je možné přizvat i školního metodika prevence sociálně patologických jevů.

*    Organizace jednání výchovných komisí

Jednání výchovných komisí jsou součástí plánu práce pro konkrétní školní rok, uskutečňují se vždy jeden až dva týdny po konání klasifikačních porad za 1. čtvrtletí, 1. pololetí a 3. čtvrtletí školního roku, tj. celkem třikrát do roka. Na klasifikační poradě jsou třídními učiteli po konzultacích s ostatními vyučujícími vybráni žáci, u nichž nastaly problémy v docházce, prospěchu či chování. Jména žáků jsou nahlášena výchovné poradkyni, která zodpovídá za uskutečnění výchovných komisí. Výchovná poradkyně sestaví harmonogram pro den konání výchovné komise. Výchovná poradkyně zároveň do harmonogramu uvede i jména pedagogických pracovníků, jejichž účast u výchovné komise je nezbytná.

Třídní učitelé jsou povinni neprodleně po obdržení harmonogramu písemně kontaktovat zákonné zástupce žáků navržených do výchovných komisí a seznámit s konáním výchovných komisí tyto žáky i ústně (pokud žák dochází do školy a je to vůbec možné).


*    Průběh jednání výchovných komisí

Jednání začínají vždy ráno v osm hodin, na každého žáka je připravena půlhodina. Na jeden den je vhodné naplánovat deset, maximálně dvanáct žáků. Žáci jsou se svými zákonnými zástupci vždy pozváni na konkrétní čas.

Jednání probíhají za zavřenými dveřmi v kabinetě výchovné poradkyně. Schůzku pedagogických pracovníků se žáky a jejich zákonnými zástupci vede výchovná poradkyně. V mnoha případech je jednání zahájeno otázkou mířící na žáka: „Víš, proč jsi tady? Víš, proč ses ocitl u jednání výchovné komise?“ Většina žáků si dobře uvědomuje své prohřešky a dokáže je správně definovat. Jen malá část tzv. mlží a přesvědčuje nás, že si vlastně vůbec nejsou vědomi něčeho, co by udělali špatně. 

Následně výchovná poradkyně přistupuje k hodnocení prospěchu, docházky a chování žáka, uvádí konkrétní fakta – počet zameškaných hodin, počet neomluvených hodin, hodnocení v jednotlivých předmětech, případně popisuje situace, v nichž se žák zachoval nevhodným způsobem. Její promluvu doplňují a zpřesňují ostatní pedagogičtí pracovníci. Žákovi i jeho zákonným zástupcům je během jednání členy komise zdůrazněno, že výchovná komise není represivním orgánem, který má žáka za jeho prohřešky odsoudit a postihnout, ale jejím cílem je analyzovat a definovat žákovy problémy a zabránit jejich nárůstu do takové míry, že by mohlo dojít k neukončení daného ročníku studia žáka, případně k předčasnému ukončení studia.

Smysl výchovných komisí je preventivní, tj. včas podchytit žáka s ohroženým prospěchem a docházkou, vysvětlit, odkud pramení tyto problémy, informovat zákonné zástupce o problémech žáka, přesvědčit žáka o nutnosti nápravy – zlepšení docházky, doplnění si znalostí, doplnění si klasifikace, zlepšení chování aj., případně navrhnout a společně se domluvit na dalším postupu ve prospěch žáka (individuální doučování, konzultace, pomoc spolužáků, pomoc rodičů, doplnění si klasifikace poslední týden v srpnu, opakování ročníku, přestup na jiný obor v rámci školy, přestup na jinou školu, přerušení studia atd.)


*    Přístup zákonných zástupců k jednání výchovných komisí

Pro zákonné zástupce žáků jednání výchovných komisí nejsou příjemnou záležitostí. Rodiče jsou občas až ti poslední, kteří se o problémech svých dětí dozvídají. Přibližně tři čtvrtiny zákonných zástupců se k jednání výchovných komisí dostaví. Zbytek si domluví náhradní termín, stane se však, že někteří rodiče jsou „nedobytní“ a trvale nejeví o své dorůstající potomky zájem. Mezitím často žák dospěje a stává se za své studijní výsledky zodpovědný sám.

Při jednáních se často obnažují nepříjemné skutečnosti, jako jsou konflikty mezi rodiči a žáky, neshody mezi rodiči navzájem, dlouhotrvající rozvody rodičů a naopak nové sňatky rodičů, nelehké soužití s novými partnery rodičů, nezájem o dorůstající děti, tíživá finanční situace rodiny, zneužívání či týrání dětí a mladistvých, vážné zdravotní problémy členů rodiny, úmrtí v rodině a jiné další.

Pedagogičtí pracovníci se v těchto vážných a choulostivých případech snaží postupovat velmi citlivě, snaží se navrhnout řešení akceptovatelná pro obě strany a vždy mají na mysli prospěšnost řešení pro konkrétního žáka, tj. zdárně ukončit daný ročník, získat úspěšně ukončené vzdělání ve zvoleném oboru a uplatnit se na trhu práce. Pokud se zvolený obor pro žáka ukáže jako špatná volba, je vhodné přesvědčit rodiče, že nemá cenu ztrácet čas a mít neuspokojivé výsledky, ale je lepší přestup na jiný obor, případně i na jinou školu, a úspěšné získání vzdělání v přitažlivějším oboru.


*    Příčiny neúspěšnosti žáků při studiu a předčasných odchodů ze studia

*    Drtivá většina školní neúspěšnosti žáků pramení z neuspokojivého rodinného prostředí. Dospívající mládež citlivě prožívá konflikty v rodinném prostředí a těžce nese nezájem rodičů v době dospívání. Tito mladí náctiletí hledají sami sebe, vyhraňují se v oblasti vztahů i zájmů, potřebují oporu a životní jistotu. A právě v této chvíli v narušeném rodinném zázemí nenacházejí oporu ve svých nejbližších. Jsou zraňováni psychicky a v nejednom případě i fyzicky a v této životní situaci jim systematické studium ve škole připadá jako věc naprosto nedůležitá, nesmyslná a naprosto neřešící jejich problémy. Upadá jejich zájem o pravidelnou docházku, zvolený obor studia pro ně ztrácí přitažlivost a perspektivy svého uplatnění v budoucnu zatím nedomýšlejí. Někteří tímto způsobem „oplácejí“ svým rodičům ztrátu pocitu bezpečí a opory v rodině.

*    Je nutné všímat si takovýchto žáků, diskutovat s nimi o jejich problémech, snažit se jim vysvětlit nutnost úspěšného dokončení studia, dát jim při výuce zažít pocit úspěchu a ukazovat jim správnou cestu k převzetí odpovědnosti za vlastní život.

*    Další častou příčinou školní neúspěšnosti a předčasného odchodu ze studia je skutečnost, že si žák zvolil obor, který přesahuje jeho schopnosti, nebo obor, který neodpovídá jeho schopnostem a zájmům. Proces zjišťování této skutečnosti může trvat i několik měsíců či celou dobu studia a může být pro žáka značně deprimující. Pokud se učitelům odborného výcviku a odborných předmětů jeví daný obor pro žáka jako nevhodný, je lepší studium daného oboru ukončit a snažit se zvolit si více odpovídající obor vzdělání.

*    Méně častou příčinou předčasného odchodu ze vzdělávání jsou těhotenství dívek, v současné době spíše řešená jako přerušení studia, s tím, že žákyně se do pěti let může ke studiu opět vrátit. Vrací se však pouze asi polovina žákyň, které jsou schopné skloubit péči o rodinu se studiem střední školy.


*    Přístup učitelů k pořádání výchovných komisí

Výchovné komise vyžadují od všech pedagogů osobní nasazení a ochotu zabývat se problémy svých žáků a řešit je. Stejně jako jsou jednání nepříjemná pro žáky a jejich zákonné zástupce, mohou se takovými stát i pro pedagogické pracovníky. Vznikají zde situace, kdy je nutné zachovat klid, chladnou hlavu a jistý nadhled. Je žádoucí citlivý přístup a pedagogický takt.

Vyskytly se i názory, že výchovné komise odvádějí učitele od výuky ve třídách a zdržují je v jejich pedagogické práci. Tyto názory jsou opodstatněné. Přestože se výchovná poradkyně vždy snaží vytvořit harmonogram jednání tak, aby co nejméně zasáhl do výuky, je v některých případech výuka nahrazena suplováním.

Přesto jsou si však všichni pedagogičtí pracovníci vědomi toho, že žáky je nutné pro „nedocházku“ a nezájem o výuku ze studia ne vyloučit, ale je nutné s nimi pracovat a napomoci tak k jejich zdárnému osobnostnímu a budoucímu profesnímu růstu.


*    Výsledky

Učitelé naší školy se shodují na tom, že výchovné komise jsou vhodným preventivním prostředkem proti předčasným odchodům žáků ze vzdělávání. Na naší škole jsou uskutečňovány již od roku 1997, tj. patnáct let. Za tuto dobu se osvědčily, a přestože nejsou samospasitelným ani jediným prostředkem pedagogického působení proti předčasným odchodům žáků ze vzdělávání, „zachránily“ už mnoho méně úspěšných žáků, kteří by bez zájmu svých učitelů skončili na ulici. Na základě dlouhodobých zkušeností se ukázalo, že 75 % žáků, se kterými bylo ve výchovných komisích jednáno, nakonec studium úspěšně ukončilo.

Ve školním roce 2011–2012 se výchovná poradkyně na naší škole zaměřila na sledování celkem 50 žáků. Do jednání výchovných komisí bylo pozváno celkem 22 žáků. Z těchto 22 žáků ročník úspěšně uzavřelo 9 žáků, 6 se rozhodlo pro opakování ročníku, 1 žákyně přestoupila na stejný obor na jinou školu a 6 žáků zanechalo vzdělávání.

Přestože je počet žáků, kteří skončí pouze se základním vzděláním, stále vysoký a zavazuje nás k dalšímu výchovnému působení na žáky, je naopak povzbuzující pohled na žáky, kteří v důsledku i našeho zájmu a snažení na konci školního roku obdrží svá ročníková vysvědčení, případně výuční listy nebo vysvědčení o maturitní zkoušce.

Již z těchto údajů je patrné, že systematické působení všech pedagogických pracovníků na žáky a uskutečňování výchovných komisí mají své opodstatnění a mohou se stát dobrým příkladem i pro pedagogické pracovníky působící na jiných školách.


*    Nutné pomůcky a prostředky

Jednání výchovných komisí doporučuji uskutečňovat v místnosti přizpůsobené pro jednání s veřejností. Měla by navozovat atmosféru příjemnou pro jednání.


Použitá literatura a zdroje

Plány výchovného poradenství na SSOU Industria II s. r. o.

Zprávy z výchovného poradenství na SSOU Industria II s. r. o.

Školní vzdělávací programy SSOU Industria II s. r. o.
Zpět