Přeskočit navigaci

Školní poradenské pracoviště na SŠ - úloha etopeda

Školní poradenské pracoviště na střední škole – úloha speciálního pedagoga – etopeda


Autor: Mgr. Hana Martinková

*    Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

*    Klíčová slova: Speciální pedagog – etoped, konzultace, mezioborová spolupráce, střední škola


Stručná anotace: Příklad dobré praxe se věnuje práci Školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole (dále jen VOŠ a SPŠ). ŠPP tvoří specialisté školy – výchovné poradkyně, školní speciální pedagog – etoped, školní metodik prevence a nově tým doplní od školního roku 2012/2013 školní psycholog. Hlavním cílem ŠPP je zabránění předčasných odchodů žáků ze vzdělávacího systému před získáním kvalifikace, zmírnění projevů rizikového chování, zlepšení klimatu školy.

*    Kontext 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola se řadí mezi největší školy v regionu. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 752 žáků v 34 třídách denního studia a 2 třídách dálkového studia. Na škole se vyučují technické (především automobilové obory – Autolakýrník, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Autotronik, Strojírenství, Truhlář, Kominík, Podnikání, Provozní technika) a službové obory (Obchodník, Gastronomie, Prodavač, Kuchař) ukončené maturitní zkouškou, výučním listem či absolutoriem. Vzhledem k rozsahu vyučovaných oborů učitelé na škole mají i různé druhy a stupně vzdělání přes klasicky pedagogické po úzce zaměřené – specializované.

Škola je rozmanitá nejen svými obory, ale i typy žáků, kteří školu navštěvují. Vnímán je rozdíl v chování žáků v učebních a maturitních oborech. Mnoho žáků pochází z rodin s nízkým sociálním statusem. Jejich chování se často řadí mezi rizikové. Mívají zkušenosti s návykovými látkami. Při zvládání konfliktních situací často reagují neadekvátně. Jejich dosavadní zkušenost se školou je spíše negativní. Složení našich tříd je převážně chlapecké, což mnohdy vede ke specifickým problémům.

Před vznikem ŠPP na škole působily tři výchovné poradkyně, které se věnovaly přiděleným třídám ve spolupráci s třídními učiteli a které zároveň spolupracovaly se školním metodikem prevence. Během své práce zjišťovaly, že nemají dostatek času na komplexnější řešení vzniklých problémů. Školu začali navštěvovat žáci s různými typy znevýhodnění a postižení. Zároveň si uvědomovaly neefektivitu udělování výchovných opatření (napomenutí, důtky, podmíněné vyloučení ze školy). Při hledání nových možností práce se žáky došly k závěru, že je potřeba ve škole specialista věnující se plným úvazkem vytipovaným žákům.

*    Cíle

Hlavním cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti. ŠPP poskytuje poradenské, informační, konzultační služby žákům, rodičům, pedagogům s cílem úspěšného dokončení studia většiny žáků školy. V tuto chvíli má ŠPP tuto náplň činností:

*   prevenci školní neúspěšnosti;

*   primární prevenci rizikového chování;

*   kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;

*   odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí;

*   péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;

*   průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování;

*   metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;

*   psychologickou podporu pro pedagogy při zvládání obtížných situací;

*   poradenskou činnost pro zákonné zástupce.


I když každý ze členů ŠPP má legislativou stanoveny oblasti své činnosti, dochází k přesahům v poskytování jednotlivých služeb. Důležitá je spolupráce jednotlivých členů a včasné předávání informací.

*    Realizace

ŠPP vzniklo na škole v roce 2010. Financování členů ŠPP je realizováno z rozpočtu školy a z projektů, např. RAMPS VIP III, EU peníze školám.

Jako první ze specialistů začal na škole působit speciální pedagog – etoped.

Na začátku vzniku ŠPP se musely vyřešit úkoly:

*   stanovení kompetence jednotlivých členů,

*   ŠPP uvést do platných plánů školy,

*   propojit činnost speciálního pedagoga a školního psychologa s činností již zaběhnutých pravidel školy.


Nejdříve byla činnost speciálního pedagoga ukotvena do školního řádu. V prvních měsících se vyjasňovala pravidla mezi jednotlivými členy ŠPP – realizace výchovných komisí se žáky, udělování a navrhování výchovných opatření, řešení šikany, krizová intervence, komunikace se spolupracujícími organizacemi. Při udělení výchovného opatření důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia speciální pedagog vyhledá daného žáka. S ním realizuje několik setkání s cílem motivovat žáka ke změně chování. Speciální pedagog začal více rozvíjet péči o žáky s poruchami učení. Vede dokumentaci těchto žáků. Konzultuje s nimi vzniklé obtíže při vzdělávání.

Speciální pedagog je jediná osoba ve škole, která má přehled o většině žáků školy. Vzhledem ke svým časovým možnostem přenáší informace z jednotlivých pracovišť, což napomáhá ke zlepšení a důslednější práci se žáky.

Mezi neodmyslitelnou část práce speciálního pedagoga a ŠPP se řadí práce s pedagogickým sborem. Důvěru si speciální pedagog získával pomalu. Po dvou letech působení na škole již mnozí pedagogové vyhledávají speciálního pedagoga při potížích s jednotlivými žáky či třídami. Při výskytu rizikového chování ve třídě vstupuje speciální pedagog do třídy, kde interaktivní a prožitkovou formou pracuje s třídním kolektivem.

Domnívám se, že speciální pedagog, který se pohybuje po škole, pomáhá jak během vyučování, tak i o přestávkách zlepšovat klima školy. Komunikuje, diskutuje se žáky, předává jim aktuální informace z dění ve škole. Ostatní pedagogové toto často vnímají, jako že nic nedělá a jen se s někým „vybavuje“. Být se žáky v kontaktu, nesoudit je a přijímat i přes jejich zvláštnosti, je nedílnou součástí práce speciálního pedagoga.

Za dobu působení speciálního pedagoga se zlepšila komunikace s orgány státní správy a samosprávy (Policie ČR, Probační a mediační služba, Městská policie Rychnov nad Kněžnou atd.). Speciální pedagog při vzniku problémů kontaktuje orgány sociálně právní ochrany dětí, se kterými situaci konzultuje. Mnoho žáků se ocitá bez finančních prostředků, které potřebují ke splnění vzdělávacího programu. Včasný záchyt těchto žáků snižuje riziko jejich odchodu před ukončením vzdělání.

Pravidelné setkávání ŠPP slouží k předávání informací z jednotlivých pracovišť, řešení neobvyklých situací a sjednocování pravidel. Také se na setkání řeší situace jednotlivých žáků a hledá se přímo pro ně ta nejlepší podpora.


*    Výsledky

Po nástupu speciálního pedagoga se snížila anonymita žáků při pohybu ve škole. Jako jediný zná převážnou většinu žáků školy. Zároveň se zlepšila komunikace mezi jednotlivými pracovišti. Speciální pedagog má větší možnosti řešit vzniklá nedorozumění mezi pedagogy. Ve spolupráci s vedením školy a dalšími členy ŠPP realizuje mediační setkání pedagogů. Pracovní náplň speciálního pedagoga se dělí mezi pedagogy, žáky školy a jejich rodiče. Zákonní zástupci vyhledávají speciálního pedagoga v situacích, kdy se nemohou dorozumět s třídním učitelem.

Nesporná výhoda speciálního pedagoga se objevuje ve chvílích, kdy žák mění obor vzdělávání v rámci školy. Je to jediný pedagogický zaměstnanec, který žáka sleduje a pracuje s ním bez ohledu na obor. Toto vyhovuje i zákonným zástupcům. Speciální pedagog tak pro ně představuje styčnou osobu ve škole. Jelikož je informován o jednotlivých oborech, předává žákovi a zákonným zástupcům nezkreslené informace o vybraném oboru – možné výhody i rizika volby.


Příklad práce se žákem

Tento žák se do mé péče dostal v první polovině prvního ročníku učebního oboru. Třída byla tvořena pouze chlapci. Důvodem konzultací bylo porušování školního řádu – nerespektování autority učitele („drzé“ chování), nevhodné chování při vyučování (vykřikování), poničení automobilu v dílnách při praktickém vyučování. Žák nezvládal chování při tlaku ze strany vyučujících. Reagoval velmi prudce. Odcházel ze třídy, křičel a vulgárně nadával.

Při práci se žákem jsem zjistila, že je svěřen do pěstounské péče lidem ze širší rodiny. Pěstouni byli ve věku prarodičů. Kontaktovala jsem příslušný OSPOD, který mi rodinnou situaci dále objasňoval. Následně se uskutečnilo setkání ve škole se všemi zainteresovanými – sociální pracovnice, pěstouni, žák, třídní učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog. Byla dohodnuta pravidla s cílem dokončení prvního ročníku. Při problémech ve vyučování žák chodil za speciálním pedagogem. Společně řešili vzniklé konflikty. Speciální pedagog informoval sociální pracovnici, která pracovala s celou rodinou. Třídní učitelka pravidelně informovala pěstouny o situaci ve škole.

Daný žák se úspěšně dostal do druhého ročníku. V první polovině září druhého ročníku se začalo opakovat nevhodné chování – strhávání pozornosti během vyučování, konflikty s učiteli. Speciální pedagog svolal schůzku, které se zúčastnila pěstounka, sociální pracovnice, třídní učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagog. Znovu byla zopakována pravidla. Žák byl velmi naštvaný, že se jeho chování řeší takto rychle. Nechápal, proč se všichni sešli. Znovu byla stanovena pravidla i s případnými sankcemi při porušení. Speciální pedagog ho stále „sledoval“. Žák k němu docházel na konzultace. Žák sám speciálního pedagoga během druhého ročníku několikrát vyhledal se žádostí o pomoc. Zdravotní stav pěstounky se zhoršoval a on se bál, že po její smrti bude umístěn do dětského domova. Ve spolupráci se sociální pracovnicí byla chlapci poskytnuta podpora na zvládnutí těžké situace. Po smrti pěstounky mohl zůstat i nadále v původní rodině.

Během těchto dvou let intenzivní práce došlo k velkému posunu v chování žáka. Naučil se vyjadřovat a bránit svůj názor adekvátním způsobem. Naučil se říci si o pomoc. Ujasnil si, co je pro něho v životě důležité. Dokončil úspěšně druhý ročník.


*    Nutné pomůcky a prostředky

Speciální pomůcky ani prostředky nejsou potřeba, podstatný je ale přístup vedení školy.Zpět