Přeskočit navigaci

Prevence předčasných odchodů na EDUCAnet Praha

Prevence předčasných odchodů na EDUCAnet Praha – motivační systém, smlouvy se žáky a e-learningové vzdělávání

Prevence předčasných odchodů na EDUCAnet Praha – motivační systém, smlouvy se žáky a  e-learningové vzdělávání

*    Autor: Mgr. Veronika Bartošová

*    Název a adresa školy: EDUCAnet Praha – gymnázium a střední odborná škola, Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4

*    http://www.educanet.cz/

*    Klíčová slova: specifické poruchy učení, individuální vzdělávací plán, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, výchovný poradce, individuální konzultace

Stručná anotace: V souvislosti s obecným nárůstem předčasných odchodů byl změněn plán práce výchovného poradce a zařazen na přední místo v systému výchovy a vzdělávání školy. Byl zaveden důsledný motivační systém hodnocení včetně uzavírání smluv se žáky se vzdělávacími problémy a komplexní e‑learningový program pro podporu vzdělávání žáků.


*    Kontext

*    EDUCAnet Praha je čtyřletá škola se dvěma obory zakončenými maturitní zkouškou – jedná se o obor gymnázium a střední odbornou školu s oborem Informační technologie. Škola je součástí sítě soukromých středních škol. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání byla začleněna do minimálního preventivního programu. Na škole pracuje jedna výchovná poradkyně a jeden metodik prevence sociálně patologických jevů. Úzce spolupracujeme s psychology z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 4 a 11, dále pak i se soukromými psychology, ke kterým někteří naši žáci dochází. Předčasné odchody ze vzdělávání jsou nejčastějším sociálně patologickým jevem, který se řeší na pedagogických radách. Do prevence odchodů ze vzdělávání patří i snaha o úzkou spolupráci s rodiči žáků, u nichž je určitý předpoklad, že by k odchodu ze školy mohli inklinovat.

*    Cíle

*    Cílem bylo vytvořit motivační systém a pracovat se žáky takovým způsobem, aby si uvědomili, že je pro ně vzdělání důležité a že škola je místem, kde se mohou rozvíjet v jejich silných stránkách, aby si uvědomili své slabé stránky, dokázali úspěšně bojovat s přechodnou ztrátou motivace, dávali si splnitelné dílčí cíle, upevňovali své sebevědomí a udrželi si chuť k dalšímu sebevzdělávání a práci. Abychom tyto cíle mohli splnit, musíme zcela individuálně pracovat se žáky se specifickými poruchami učení, se žáky s individuálním vzdělávacím plánem kvůli sportovním aktivitám a v poslední době stále více se žáky s psychosociálními poruchami.

*    Realizace

Prevence předčasných odchodů ze školy je součástí Minimálního preventivního plánu. Tato prevence je dělána jednak v obecné rovině, tzn. je zaměřena na všechny žáky školy, jednak v rovině individuální, kde se zaměřujeme na žáky inklinující k odchodům ze vzdělávání a na žáky se specifickými potřebami. Mezi žáky, u nichž se setkáváme s odchody ze vzdělávání, patří nejčastěji:

o   Žáci, kteří k nám přestoupili do vyšších ročníků a vystřídali již několik škol

o   Žáci se zdravotním znevýhodněním, zejména ve stálé péči psychologů, případně psychiatrů

o   Žáci se specifickými poruchami učení

o   Žáci věnující se aktivně a na profesionální úrovni sportu

o   Žáci ze sociálně slabších rodin

o   Žáci z kulturně odlišného prostředí

Časový harmonogram a podrobný popis prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

*    Realizace prevence před nástupem do školy

Prevence předčasných odchodů začíná již před přijetím na naši školu. Zde je třeba rozdělit žáky na ty, kteří k nám přichází v rámci přijímacího řízení, a na žáky přestupující z jiné školy.

*    Žáci přicházející v rámci přijímacího řízení

*    Individuální setkání s rodiči a budoucími žáky

Kromě klasického Dne otevřených dveří, který funguje jako náborová akce, pořádáme individuální setkání jednotlivých rodičů s vedením školy, výchovnou poradkyní a budoucím třídním učitelem. Tohoto setkání se účastní i budoucí žák naší školy a setkání je realizováno ještě před přijímacím řízením, tak aby se žák a rodiče podívali do standardních vyučovacích hodin na naší škole (zejména na hodiny anglického jazyka a matematiky na gymnáziu a na odborné předměty programování na střední odborné škole). Snažíme se co nejvíce dopodrobna seznámit žáka a jeho rodiče s vyučovacím procesem a vzdělávacími postupy, se systémem klasifikace, hovoříme o jejich očekávání a plánech do budoucna. Žák a rodiče se seznámí osobně s pedagogy naší školy a s výchovnou poradkyní, pohovoří o standardních problémech, se kterými se mohou při nástupu do střední školy setkat. Výchovná poradkyně školy informuje rodiče i žáka o problémech, které mohou nastat, a o jejich případném včasném řešení. Nabízí již dopředu možnosti bezplatné konzultace s učiteli v případě, že žákovi budou chybět některé znalosti ze základní školy (to se týká zejména jazyků a matematiky). V případě žáků, kteří se aktivně věnují nějakému sportu, se již dopředu dojednává systém individuálního vzdělávání, který se plánuje spolu se sportovním klubem, jehož je žák členem. Výchovný poradce požaduje po rodičích a žácích co nejpodrobnější informace o poruchách učení, pokud takové jsou, a v tomto případě kontaktuje i pedagogicko-psychologickou poradnu, v jejíž péči žák je.

*    Podrobné seznámení zájemců o studium s náplní oboru

Zejména v případě střední odborné školy – oboru Informační technologie – zjišťujeme motivaci žáka ke studiu na naší škole a seznamujeme ho s náplní jednotlivých předmětů, neboť se nám často stávalo, že představy žáků o tomto oboru jsou naprosto jiné, než může škola nabídnout. Nezřídka se nám stávalo, že žák si vybral obor Informační technologie z toho důvodu, že ho „baví hraní počítačových her“, a rodiče zdůvodňovali volbu tím, že jejich dítě „často vysedává u počítače a vůbec nechodí ven“. Zde je třeba opravdu a zcela na rovinu vysvětlit rodičům a žákovi, že obor Informační technologie je programování a je velmi úzce propojen s matematikou a logikou. Ukazujeme žákům závěrečné maturitní práce našich absolventů, promlouvají s ním i naši učitelé odborných předmětů. Tento individuální pohovor je časově dosti náročný a v některých případech by se mohl zdát i jako odrazující od studia na naší škole, což by mohlo v dnešní době vypadat trochu paradoxně, neboť každá škola (a zejména škola soukromá) nyní bojuje se snižujícím se počtem zájemců o studium v souvislosti s klesající demografickou křivkou, ale pro nás je velmi důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů.

*    Přípravný kurz programování pro žáky ZŠ

V posledních třech letech máme zavedený přípravný kurz programování, který je pro žáky 8. a 9. tříd základní školy zcela zdarma a mají si na něm vyzkoušet, zda je pro ně obor Informační technologie vyhovující.

*    Žáci přestupující z jiné školy

*    Ověření důvodů odchodu z původní školy

V tomto případě je situace ještě složitější. Žák, který k nám přestupuje z jiné školy, si s sebou většinou nese určitou ztrátu motivace ke vzdělávání, velmi často odchází z důvodu nesplněných očekávání od studia na bývalé škole a s tím související zvýšené absencé, zhoršení prospěchu, či má za sebou již předčasný odchod ze vzdělávání a vlastně se po určité pauze vrací zpět do vzdělávacího procesu. Kromě již výše zmíněného pohovoru se žákem a rodiči školy, který je vlastně velmi podobný tomu, kdy k nám žák přichází v rámci přijímacího řízení, zkoumáme pečlivě důvody odchodu z bývalé školy. Od bývalé školy nežádáme jen klasickou pedagogickou dokumentaci, ale spojujeme se se školou za účelem zjištění předčasného odchodu žáka, neboť verze od žáka či rodičů se často liší od verze, kterou nám sdělí škola. Snažíme se zjistit, zda motivace dostudovat školu přichází od žáka samého, či je jen důsledkem tlaku rodičů na dítě. 

*    Zjišťování znalostí žáka a nabídka konzultací

Formou pohovorů a testů zjišťujeme dosažené znalosti žáka, organizujeme pro něj konzultace s jednotlivými pedagogy za účelem zjištění, co ještě potřebuje žák doplnit před rozdílovými zkouškami na naši školu.

*    Podpora motivace žáka 

To vše konáme se záměrem, aby žák opět nabyl jistoty, že škola není místem neúspěchu, ale naopak místem, kde se oceňuje touha po osobnostním rozvoji a po vzdělávání. Žák se seznámí ještě před nástupem do školy s kolektivem třídy, kam bude nastupovat, s fungováním celého vzdělávacího procesu a s jednotlivými učiteli. I v případě plnoletých žáků trváme na osobním setkání s rodiči, pokud je to jen trochu možné.

*    Realizace prevence při nástupu do školy

*    Adaptační kurz ve spolupráci s firmou Scio

Na začátku školního roku absolvují žáci 1. ročníku adaptační kurz, který nově pořádáme ve spolupráci s firmou Scio a který je zaměřen jednak na seznámení se s kolektivem a třídními učiteli, jednak na metody učení, psaní seminárních prací, metody získávání, třídění a vyhodnocování informací, ve zkratce na přípravu žáka na vzdělávání a získávání klíčových kompetencí, efektivitu učení a práce. Těchto adaptačních kurzů se účastní i několik žáků vyšších ročníků, kteří přirozenou formou seznamují žáky přicházející ze základní školy se studiem v naší instituci, se všemi problémy, se kterými se oni setkávali při přestupu na vyšší stupeň vzdělávání, a z vlastní zkušenosti jim nabízí i různé způsoby řešení.

*    Zapojení problematických žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do akcí školy

V rámci školního roku pořádáme řadu aktivit napříč ročníky, neboť se ukázalo, že je velmi motivující pro žáky nižších ročníků seznámit se již dopředu s tím, co je čeká při dalším studiu, a tyto aktivity směrujeme tak, aby bylo co nejvíce možno zapojit žáky, kteří k nám do školy přestoupili. Tyto různé akce jsou pečlivě vybírány tak, aby se mohli zapojit i žáci ze sociálně slabších rodin, což se ukázalo jako velmi dobrý tah při prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání právě u žáků ze sociálně slabších rodin. Kromě toho, že je u nás ve škole vypracován systém stipendií, který umožňuje žákům studovat zcela zdarma, máme i různé podpůrné programy, které dovolují i těm, jejichž rodiče si nemohou dovolit tyto aktivity financovat, účastnit se různých zahraničních zájezdů, lyžařských kurzů, pořídit si tablety či počítač k výuce apod.

Časový harmonogram těchto akcí zhotovujeme tak, aby se jednalo i o krátkodobé akce, které dovolují účast i sportovcům, kteří se tak rychleji zapojí do kolektivu a získají i přes individuální vzdělávací plán pocit sounáležitosti se školou.

*    Realizace prevence v průběhu studia

*    Kontrola prospěchu a docházky pomocí on-line systému

Při realizaci prevence v průběhu studia nám velmi pomáhají on‑line systémy, které umožňují žákům a jejich rodičům kontrolovat zcela průhledně průběh a výsledky vzdělávání. Třídní učitelé stále připomínají rodičům potřebu kontroly on‑line systému, kde se ukazuje absence žáků v hodinách, známky, probírané učivo a zadané úkoly s datem odevzdání.

*    Motivační systém hodnocení

Na naší škole je zaveden systém procentuálního hodnocení, který rodičům i žákům umožňuje vidět pokroky v jednotlivých předmětech i srovnání v rámci třídy a ročníku. Tento způsob hodnocení se ukázal jako motivující, neboť umožňuje žákům radovat se i z malých pokroků a je nastavený u jazyků tak, aby odpovídal evropským normám pro hodnocení. Naši pedagogové hodnotí veškeré zkoušení a testování pomocí škály 0–100 %, dále je v našich pravidlech pro klasifikaci podrobně rozčleněno, jaká procenta odpovídají jaké známce, což je ovšem důležité jen pro tisk vysvědčení, kde převádíme procenta na známky. Mnohem důležitější je pro nás to, že žák dostane např. 80 % u jednoho testu, u druhého ale dosáhne již 87 % a student, rodiče i pedagog vidí zlepšení, které se sice neprojeví na výsledné známce, která zůstane za 2, ale znamená to, že si látku zopakoval, pochopil, co mu dříve nebylo jasné, víme i, kde má stále mezery, zda se opakuje podobná chyba atd. Ke zvýšení motivace slouží i možnost opravných testů a zkoušení s větší váhou, případně s možností škrtnutí předchozího méně úspěšného hodnocení. Řada pedagogů využívá i hodnocení domácích úkolů, aby zvýšila motivaci žáka k domácí přípravě.

*    Využití e-learningového vzdělávání

Nadstandardním prvkem výuky je e-learning. Škola provozuje vlastní portál, který je neustále obohacován a dnes obsahuje již více než 2 500 studijních dokumentů. Součástí e-learningu je výklad látky, prezentace, videa z hodin a soustava domácích úkolů.  E-learning byl zpočátku tvořen jen pedagogy samotnými, jeho součástí jsou videa, prezentace, testové materiály a výklad látky, případně doplňující materiály z jiných zdrojů. Kromě toho se po testu objevuje na e-learningu podrobný rozbor práce s vyznačením základních a opakujících se chyb a se správným řešením. Postupem času se tento systém obohacuje i do kvalitní práce žáků samotných, tzn. o různé prezentace, seminární práce a v poslední době i o videa, která žáci natáčí v průběhu hodin se souhlasem učitele. Zde se zaměřujeme na natáčení výkladu, případně rozboru nějaké složitější látky. V současné době máme e‑learning hotový pro všechny předměty a je rozčleněn po ročnících. Novinkou bude zavedení speciálního e-learningu pro maturitní ročník, který bude zahrnovat podstatnou látku pro opakování před maturitní zkouškou. Tento systém ale nevyužívají jen žáci se sportovními aktivitami, ale i žáci se vzdělávacími problémy a ve velké míře i děti s psychiatrickými onemocněními. Díky tomuto systému nám velmi úspěšně odmaturovali žáci s Aspergerovým syndromem a žáci s diagnózami, které jim znemožňovaly každodenní návštěvu školy. U posledně jmenovaných se snažíme ve spolupráci s psychiatry přispět i k pozitivnímu rozvoji osobnosti žáka, např. tím, že tento žák může on‑line sledovat výuku ve škole z domova.

Kromě toho se samozřejmě výchovný poradce věnuje žákům se specifickými poruchami učení. Velmi precizně nastavuje systém hodnocení těchto žáků, vše konzultuje s jednotlivými pedagogy, pedagogicko-psychologickou poradnou a v neposlední řadě se žákem a jeho rodiči, tak aby výsledný individuální vzdělávací plán byl opravdu individuální, vyhovující a srozumitelný všem zúčastněným.

Naše škola nemá bezbariérový přístup, ale máme několik žáků s určitým tělesným zdravotním znevýhodněním. U těchto žáků je též vypracováván plán, jsou jim v případě potřeby zajištěny kompenzační pomůcky a rozvrh je plánován s ohledem na tyto žáky. V současné době máme takové žáky pouze v dálkovém studiu. Zde musíme myslet zejména na rozvrh učeben a na omezení, ke kterým může dojít v zimních měsících, kdy se stává, že je naprosto nemožné pro matku dopravit syna do školy. V tomto případě je opět využíván e-learning, možnost zapojení žáka do výuky přes Hangout apod.

*    Schůzky s problémovými žáky a uzavření smlouvy o plnění školních povinností

I přes rozsáhlou prevenci se samozřejmě stává, že se objeví žáci, kteří jsou problémoví z hlediska docházky do školy, případně i školní neúspěšnosti. V tomto případě vyzve třídní učitel bezodkladně rodiče žáka a žáka samotného ke schůzce, které se zpravidla účastní i výchovný poradce. Při této schůzce se hledají možnosti nápravy vzniklé situace, žák je vyzýván k tomu, aby sám řekl, co si o celé situaci myslí, jak vznikla, zda chce najít řešení (to je vlastně zásadní věc, neboť žák musí vždy cítit, že veškeré kroky jsou s ním předem projednány, souhlasí s nimi a chce situaci řešit; v opačném případě totiž vše končí předčasným odchodem ze školy), a je nucen na řešení přijít sám. Na konci celé schůzky je vše dáno písemně, vzniká jakási smlouva, kterou žák podepíše a zaváže se k jejímu plnění. Součástí této smlouvy je jméno účastníků jednání, resp. smlouvy, dále pak přesné a co nejpodrobnější shrnutí toho, na čem se strany dohodly, např. pravidelná návštěva bezplatných konzultací jednou týdně, domácí příprava z e-learningu, která bude k určitému datu předána vyučujícímu, dopsání chybějících testů, domluvené zkoušení nebo třeba i takové drobnosti, jako je předložení podtrhaných a opoznámkovaných příprav z e-learningu, sepsání látky, na které žák chyběl, a přesný rozpis plánu, jak a kdy se žák na tuto látku bude doučovat, jak a kdy se z ní nechá vyzkoušet, apod. Dále následuje odstavec o tom, že tato smlouva vzniká z dobrovolné vůle všech zúčastněných a je třeba ji dodržovat z obou stran, a podpisy účastníků. Mnohdy je součástí smlouvy i podpis vyučujícího daného předmětu, který se musí vyjádřit k tomu, zda s plánem daného žáka souhlasí a je-li reálné v případě plnění této smlouvy, aby žák v předmětu uspěl.  Poté musí student pravidelně informovat sám od sebe výchovného poradce o tom, jak pokračuje v plnění této smlouvy, co se mu daří a co nikoli. Toto vede ke zvýšení pocitu odpovědnosti žáka, výchovný poradce a třídní učitel nadále pokračují v intenzivnější kontrole daného jedince a ve zvýšeném informování rodičů. K uskutečnění těchto kroků je ale třeba ochota žáka pokračovat ve studiu a samozřejmě ochota rodičů se školou spolupracovat.

*    Realizace prevence v době, kdy je žákům 18 let

*    Důraz na motivaci zletilých žáků ke studiu

Dle našich zjištění dochází dosti často k předčasným odchodům žáků ze vzdělávání v době, kdy dosáhnou plnoletosti a mají pocit, že si „mohou dělat, co chtějí“. Z tohoto důvodu je u nás zvýšená prevence v době, kdy je žákovi 18 let. Součástí této prevence jsou jednak návštěvy různých vysokých škol a v případě odborné školy i různých pracovišť, které mají přispět k motivaci žáka ke studiu. Organizujeme týden na vysokých školách, kdy se naši žáci stanou vysokoškoláky. Slouží to zároveň jako určitá forma kariérového poradenství. Dále v této době nabádáme rodiče ke zvýšené kontrole dětí a snažíme se působit na žáky tak, aby neodcházeli z rodin. Občas je problémem fakt, že žáci začnou s prací a pod vidinou získaných peněz mají tendenci zanedbávat školu a více se věnovat pracovním povinnostem. Z tohoto důvodu pořádáme kurzy finanční gramotnosti, jejichž součástí je i sestavování domácího rozpočtu a varování před rychlými půjčkami, neboť se nám stávalo, že žák si půjčil peníze, odešel bydlet do svého, sehnal si brigádu, ale peníze nestačily na splácení bydlení a půjčky, proto žák více pracoval a do školy prakticky přestal chodit.

*    Přípravný kurz k maturitní zkoušce

Ve čtvrtém ročníku organizujeme ještě speciální kurz přípravy k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na vysokou školu, který má jednak opět zvýšit motivaci žáků ke studiu, jednak dodat žákům sebevědomí před maturitní zkouškou, tak aby nedocházelo k opouštění školy ve čtvrtém ročníku, zejména na konci 1. pololetí. Vytipovaným žákům jsou doporučovány individuální konzultace a je jim sestaven speciální program přípravy k maturitní zkoušce.

*    Závěr

Vzhledem k rozsáhlé prevenci se nám rapidně snížil počet žáků, kteří předčasně opouští školu z různých důvodů. Nicméně je třeba říct, že je to práce velmi náročná, na které se podílí všichni pedagogové školy, výchovný poradce a vedení školy. Základem úspěchu je samozřejmě ochota žáka a celé jeho rodiny se na řešení problému podílet.

*    Použitá literatura a zdroje

Výroční zpráva školy z let 2009–2012

Minimální preventivní program školy

Plán práce výchovného poradce

Hodnocení minimálního preventivního programu školy a plánu práce výchovného poradce

Jednotlivé individuální vzdělávací plány a smlouvy se žákyZpět