Přeskočit navigaci

Prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání – Střední škola polytechnická

Prevence a řešení předčasných odchodů na Střední škole polytechnické – podpora klimatu a motivace žáků prostřednictvím stipendijního programu kraje

Prevence a řešení předčasných odchodů na Střední škole polytechnické – podpora klimatu a motivace žáků prostřednictvím stipendijního programu kraje

*    Autor: Mgr. Pavla Hniličková

*    Název školy: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

*    http://sspcb.cz/

Anotace: Prevencí předčasných odchodů ze vzdělávání na ISŠ stavební se zabývá výchovný poradce školy a metodik prevence sociálně patologických jevů společně s třídními učiteli. Tito pracovníci se snaží vytvořit takové klima, které bude žáka motivovat k získání znalostí a dovedností v oboru. Stmelování kolektivu žáků v jednotlivých třídách a mezi třídami je prioritou. Je vytvořen program kurzů pro každý ročník, ve kterém se žáci učí psychicky a fyzicky rozvíjet svou osobnost.

*    Klíčová slova: Asistent pedagoga, integrace žáků se zdravotním postižením, speciální vzdělávání, výchovný poradce, primární prevence, zdravotní postižení, stipendijní program.

Asistent pedagoga – vyhláška č. 73/2005 Sb. §7 – pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a rodiči i s komunitou, ze které žák pochází. Pomáhá žákovi přizpůsobovat se školnímu prostředí (např. autismus) nejen ve výuce, ale i v přípravě na výuku. U zdravotně postižených žáků s těžkým zdravotním postižením asistent pomáhá při sebeobsluze a pohybu během vyučování, při akcích pořádaných mimo školu.

Integrace žáků se zdravotním postižením – škola vypracuje individuální vzdělávací program dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny (vyhláška č. 73/2005 Sb.) pro všechny předměty a zajistí vhodné podmínky a podpůrná opatření.

Speciální vzdělávání – vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – tj. u žáků se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení s více vadami, vývojové poruchy chování) a u žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Viz zákon č. 561/2004 Sb. Tito žáci mají právo na vzdělávání podle svých vzdělávacích potřeb a možností.

Výchovný poradce – poradenská činnost (kariérové poradenství, vyhledávání rizikových žáků) – dohlíží na žáky se specifickou poruchou učení, sestavuje individuální vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dohlíží na jeho plnění, připravuje podmínky pro tyto žáky, metodická a informační činnost (metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového poradenství žáků, shromažďování odborných zpráv a informací o žácích aj.), koordinace a pomoc i problémovým žákům, iniciace pomoci od ostatních pedagogických pracovníků.

Primární prevence – jsou to veškeré aktivity, které mají za cíl předejít závadovému chování žáků a vzniku sociálně patologických jevů.

Zdravotní postižení – hlavním posláním školy je umožnit žákům se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vzdělávacími prostředky, metodami práce dosáhnout co možná nejvyššího stupně znalostí a dovedností.

*    Subjekty prevence působící na škole

1. Výchovný poradce – plán výchovného poradce na školní rok, krizový plán

2. Metodik prevence sociálně patologických jevů – minimální preventivní program

3. Asistent pedagoga

4. Vedení školy

*    Kontext

*    Profil školy: Střední škola polytechnická (dříve Integrovaná střední škola stavební) je technicky zaměřená. Cílem je vzdělávání žáků v maturitních oborech vzdělávání – Technické lyceum, Technická zařízení budov, Finanční služby, Požární ochrana, v učebních oborech – Instalatér, Strojní mechanik, Truhlář, Tesař, Kominík, Malíř, Montér suchých staveb, Zedník. Po skončení studia učebního oboru lze pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém vzdělání.

*    Je zde patrný rozdíl v chování žáků učebních oborů a maturitních oborů. Z průzkumu, který proběhl v letech 2004–2007 na škole, vyplývá, že na učební obory se hlásí převážně žáci z neúplných rodin, žáci s horším prospěchem ze základní školy, žáci ze sociálně slabých rodin či žáci s rizikovým chováním. Situace se mírně zlepšila zavedením stipendií na vybraných učebních oborech. Velkým problémem jsou žáci s rizikovým chováním. Ti mívají často zkušenosti s návykovými látkami. Většina z těchto žáků není schopna se aklimatizovat, a proto přechází na jinou, v pořadí už několikátou školu. Tito žáci bývají často konfliktní a neuvědomují si neadekvátnost svého jednání. U žáků z neúplných rodin vyvstává zcela jiný problém, a to je záškoláctví. Žák odmítá chodit do školy a rodič toto chování omlouvá. Jedná se o nezdravý vztah k dítěti. Rodič si tak neuvědomuje, že důvodem nepřítomnosti žáka ve škole nemusí být jen nechuť jít do školy. Chybí zde základní návyk – smysl pro povinnost.  Výchovný poradce školy společně s třídním učitelem se snaží celou situaci zmapovat. Poté je svolána výchovná komise, kde je žákovi a jeho zákonnému zástupci předložena analýza příčin záškoláctví včetně přijatého výchovného opatření a doporučení.

*    Ve škole se vzdělávají i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením, se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním) ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Výchovný poradce školy a asistent pedagoga společně s třídním učitelem se těmto žákům věnují. Pro každého takového žáka je sestaven individuální vzdělávací program a společně se speciálním pedagogickým zařízením je žák sledován. Zákonný zástupce a příslušné speciální pedagogické zařízení jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání či případných změnách v chování či výkonnosti žáka a dosahovaných výsledcích.

*    Cíl

Pedagogičtí pracovníci v souladu s ŠVP školy se snaží motivovat žáky pro potřebu získat vzdělání jako jednu z nejdůležitějších podmínek uplatnění v profesním životě. Metodik prevence sociálně patologických jevů společně s vyučujícími tělesné výchovy vytvořil program pro žáky, ve kterém žáci posilují nejen fyzický, ale i psychický rozvoj osobnosti. Podle ročníků je pro žáky připraven adaptační kurz, lyžařský kurz, cykloturistický kurz, vodácký kurz. Ve škole probíhá vánoční a velikonoční turnaj mezi ročníky ve florbale, volejbale, košíkové a kopané.

Adaptační kurz škola pořádá na základně Vávrovka ve Veselí nad Lužnicí. Přechod žáka ze základní školy na střední školu není zdaleka tak jednoduchý, jak by se zdálo. Ze dne na den je žák zahrnut velkým množstvím informací, které musí v krátké době zpracovat. Žák se musí aklimatizovat v novém prostředí, tzn. přizpůsobit se zcela novým podmínkám a nárokům pedagogů. Tato změna sociálního prostředí má velký vliv na psychický rozvoj žáka, na jeho zařazení do kolektivu. Adaptačním kurzem se snažíme usnadnit vstup žáka do kolektivu, a nejen to. Objeví-li se ve skupině žák, který by mohl svým chováním ostatní spolužáky negativně ovlivnit a mohl by tak oslabit fungování celé skupiny, je nutné se na daného žáka zaměřit, zařadit jej do skupiny rizikových žáků a sledovat jeho projevy po celý školní rok. Ve druhé polovině 1. ročníku se žáci účastní lyžařského zájezdu. Zdokonalují se ve sjezdovém, běžeckém a snowboardovém lyžování. Také se seznamují s horami a chováním na horách, které je nutné neustále připomínat, učí se o počasí a o práci horské služby. Naučí se zde postarat se sami o sebe, pomáhat druhým, spolupracovat. Oproti adaptačnímu kurzu se nemohou zúčastnit všichni žáci 1. ročníku, a to zejména z finančních důvodů. Sjíždění vodního toku na raftech a kánoích má pro řadu žáků velké kouzlo. I tady se znovu učí pomáhat si mezi sebou, spoléhat se jeden na druhého, urovnat vztahy v kolektivu, postarat se sám o sebe, ale hlavně poznávat krásy přírody očima vodáka. Všechny tyto aspekty stmelují kolektiv, učitelé vidí žáka jinýma očima, stejně tak žák se jinak dívá na pedagoga.

*    Cíle jednotlivých subjektů prevence předčasných odchodů ze vzdělávání:

1/ spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

2/ poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),

3/ prevence školní neúspěšnosti,

4/ prevence rizikového chování,

5/ vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,

6/ průběžné sledování neprospívajících žáků a vytváření předpokladů pro nápravu,

7/ předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy,

8/ zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupné a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

9/ příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků,

10/ poskytování služeb kariérového poradenství žákům-cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,

11/ zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

12/ kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,

13/ psychologická podpora pro pedagogické pracovníky při zvládání obtížných situací.

*    Realizace

Ředitel školy spolu se subjekty prevence na konci školního roku zhodnotí výsledky prevence předčasných odchodů ze vzdělání. Je navrženo konkrétní řešení u rizikových žáků, tak aby se eliminoval jejich neúspěch. Nejde jen o zhodnocení daného školního roku, ani o to, zda daná výchovná opatření byla účinná. Jedná se zejména o spolupráci škola-rodič-žák. Výchovný poradce na začátku školního roku vytipuje rizikové žáky z těch, kteří opakují ročník, přestoupili z jiné školy, přestoupili na jiný obor v rámci školy, a z těch, kteří přišli ze základních škol. Dále koordinuje preventivní opatření a aktivně se podílí na jejich provádění ve všech jejich etapách.

*    Předčasné odchody ze vzdělávání se týkají těchto skupin žáků:

1/ žáci ze sociálně znevýhodněných rodin;

2/ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení, sportovci, žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, cizinci);

3/ žáci s výchovnými a vzdělávacími problémy (záškoláci, žáci mající problémy s užíváním návykových látek, agresoři mající zkušenosti se šikanou, žáci s nižším nadáním ohrožení školní neúspěšností).

*    Postup prevence lze rozdělit do několika etap:

1/ Dny otevřených dveří, nábor žáků ve školách, výstava Vzdělání a řemeslo. Zde rodiče získávají informace o jednotlivých oborech a o požadavcích na žáky. V červnu předchozího školního roku je informační schůzka pro rodiče nově příchozích žáků. Zde jsou předloženy základní informace o škole, organizaci školy, požadavcích školy na žáky.

2/  Začátek školního roku – pro první ročníky je připraven adaptační kurz.  Adaptační kurz je určen pro žáky, kteří přechází ze základní školy na střední školu. Slouží ke stmelení kolektivu, posílení celé skupiny, pomáhá k vytvoření přehledu o vlastnostech jedince i o fungování celé skupiny. Adaptační kurz pomáhá odstranit nežádoucí projevy celku a odhalí i negativně vybočujícího jedince.

3/ U žáků přicházejících ze základních škol výchovný poradce z pedagogické dokumentace (z výstupních hodnocení ze základních škol, vysvědčení z 9. třídy, příp. 8. třídy, z doporučení PPP) eliminuje rizikové žáky. Vypracuje seznam žáků, kteří opakují ročník nebo přestoupili z jiné školy či z jiného oboru v rámci školy. Vypracuje seznam žáků se specifickou poruchou učení a chování na základě doporučení PPP nebo výpisu z PPP. Tento seznam dá k dispozici všem pedagogickým pracovníkům. Přehled žáků s SPU, rizikových žáků dle chování na ZŠ, opakujících žáků, loňských problémových žáků je velmi podrobně zpracován a seřazen podle tříd. Každému pedagogickému pracovníkovi je zaslán e-mailem a je v tištěné podobě k nahlédnutí ve sborovně. Učitelé odborného výcviku, vychovatelé na domově mládeže jej mají k dispozici na jednotlivých pracovištích a v e-mailové poště. Stejně tak dohlíží na vypracování individuálního vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (IVP stanoví § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, následně potom § 6 odst. 1 až 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. Žákům se zdravotním postižením jsou v případě potřeby zajištěny kompenzační pomůcky a individuální přístup).

4/ V případě vzniku výchovného a vzdělávacího problému u žáka výchovný poradce svolá výchovnou komisi. Podle problému se výchovné komise zúčastní třídní učitel, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, učitel odborného výcviku, zástupce vedení školy a hlavně výchovný poradce. Je navrženo řešení daného problému, případně výchovné opatření. Zápis z jednání všichni zúčastnění podepíšou. Výchovný poradce a třídní učitel problémového žáka během roku stále sledují.

5/ Na konci školního roku zhodnotí výchovný poradce školy výsledky prevence a seznámí s nimi ostatní pedagogické pracovníky na závěrečné pedagogické radě.

*    Stipendium poskytované krajem

*    Velkou roli v úspěšnosti hraje stipendium, které žáci vybraných učebních oborů dostávají. Jihočeský kraj je přiděluje v rámci grantového programu „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol“ ve vybraných dvanácti oborech. Finanční ohodnocení je tak velkým motivačním prvkem k úspěšnému dokončení studia. Na naší škole dostávají stipendia žáci učebních oborů – Zedník, Zámečník, Tesař, Kominík, Malíř. Finanční příspěvek 500 Kč měsíčně je pro všechny žáky velkou motivací. Tento příspěvek se v dalších ročnících zvyšuje. Žák nesmí mít žádnou neomluvenou absenci a celková absence za měsíc musí být menší než 30 % z celkového počtu odučených hodin. Absence je u těchto žáků velmi malá oproti žákům v jiných učebních oborech. Motivace učit se, mít lepší výsledky ve škole, ale i chování k autoritě je jiná oproti ostatním učňům.

*    Závěr

*    Nelze říci, že jsme v prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání úspěšnější než loni. Procentně jsme na stejných číslech. V regionu jsou pouze tři velká učiliště a problémoví žáci tak kolují mezi nimi. Žáci, kteří přerušili vzdělávání během školního roku, již byli přijati ke studiu. Měřítkem by tak měli být žáci, kteří přicházejí ze základních škol. Zde je výsledek příznivější.

*    Pozitivně působí na žáky i to, jaká je atmosféra ve škole. Je proto nutné v žácích posilovat vědomí, že s důvěrou se mohou kdykoliv obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného výchovného pracovníka, ke kterému mají důvěru a věří v jeho empatii v případě studijních neúspěchů nebo při řešení jiných, například záškoláckých průšvihů.

*    Informační zdroje

www.nuv.cz

http://www.impulsprokarieru.cz/aktuality/jihocesky-kraj-stipendia-ucnum-23.html

http://ekariera.nuov.cz/


Zpět