Přeskočit navigaci

Řešení předčasných odchodů na SOŠ stavební a zahradnické, Praha 9

Motivace žáků v rámci školy i na základě spolupráce s mimoškolním prostředím

Motivace žáků v rámci školy i na základě spolupráce s mimoškolním prostředím

*    Autor: Ing. Zuzana Švábenská, vedoucí učitelka pro teoretické vyučování SOŠ a SOU

*    Název a adresa školy: SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00

*    http://www.skolajarov.cz/

*    Klíčová slova: motivace žáků, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, neovlivnitelné faktory předčasných odchodů, specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, neomluvená absence žáků

Anotace: Nutnost řešení předčasných odchodů žáků se v posledních letech, kdy na střední školy přicházejí generačně slabší ročníky a školy přijímají bez vyšších kritérií drtivou většinu žáků, zvyšuje. Klesá motivace žáků a rodičů setrvat na vybrané škole. Vzhledem k možnostem přestoupit na jakoukoli jinou školu se rodiče odmítají podílet na řešení vzniklých problémů (neprospěch, vysoká neomluvená absence) v součinnosti se stávající školou. Škola se snaží podpořit motivaci žáků spoluprací s vnějším - mimoškolním prostředím, s odbornými firmami, ve kterých žáci absolvují odbornou praxi, městskými částmi hl. města Prahy (zpracování zakázek - truhlářské práce, výsadba záhonů) a u jazykové a odborné přípravy i se zahraničními školami (v Anglii, Německu a na Slovensku).

*    Kontext 

*    SOŠ stavební a zahradnická je škola s mnohaletou tradicí, která v počátcích vychází z učňovského školství. V průběhu let byly akreditovány i studijní stavební a zahradnické obory a dnes se mohou naši žáci vzdělávat v učebních oborech (Instalatér, Kamnář, Klempíř, Kominík, Malíř, Podlahář, Pokrývač, Sklenář, Tesař, Truhlář, Zedník a Zahradník) a studijních oborech (Zahradnictví, Dřevěné konstrukce, Technická zařízení budov, Stavební obnova, Management ve stavebnictví, Management ve sportu a Zahradnictví). Kromě klasického čtyřletého denního studia maturitních oborů nabízíme dvouleté nástavbové denní studium (Stavební provoz, Dřevěné konstrukce, Zahradnictví) nebo tříleté dálkové studium (Stavební provoz, Zahradnictví). V naší SOŠ škole nabízíme možnost studia i v oborech skupiny "E".

Na naší škole působí tři výchovné poradkyně a také školní metodička prevence.

*    Problémy, se kterými se škola setkává:

*    vzhledem k absenci písemných či ústních zkoušek v rámci přijímacího řízení jsou někdy přijímáni žáci s nedostatečnými studijními předpoklady pro daný obor

*    zvýšený výskyt žáků se specifickými poruchami učení (v rámci oborů "M", "H" a "E"), u oborů skupiny "E" navíc v kombinaci s poruchami chování

*    mnozí žáci si obor sami nevybrali (byl jim vybrán rodiči apod.), z toho vyplývající nízká motivovanost ke studiu

*    vysoká absence žáků, zpravidla neomluvená, pokud už je omluvená, jedná se velmi často o případy, kdy rodiče či samotní praktiční lékaři! "kryjí" neomluvenou absenci žáků

*    "středoškolský turismus" - žáci často řeší své studijní či jiné problémy přechodem na jinou školu, takto své žáky "ztrácíme", zároveň z jiných škol přijímáme do vyšších ročníků

*    Cíle:

V rámci komplexního přístupu k řešení problémů předčasných odchodů byly na škole stanoveny tyto dílčí cíle:

*    v rámci prvních ročníků diagnostikovat studijní schopnosti jednotlivých žáků a umožnit jim přechod na méně náročné obory, případně přechod z maturitních na učební obory "H", případně z oborů "H" na obory "E"

*    zvýšení kvalifikace jednotlivých pedagogů v oblasti speciální pedagogiky tak, aby byli schopni využívat materiály z PP poraden a dovedli s žáky se specifickými poruchami učení efektivně pracovat.

*    navázání spolupráce se základními školami, zejména s pracovníky, kteří provádějí poradenskou činnost při výběru navazující střední školy tak, aby byli dostatečně informováni o všech oborech, které škola nabízí a nasměrovali své žáky na vhodné obory

*    vzhledem k specifickým poruchám chování některých žáků je nezbytné navázat užší spolupráci s odborníkem - psychologem, který bude škole pomáhat řešit komplikovanější případy ve vzájemné spolupráci s výchovnými poradkyněmi či školní metodičkou prevence

*    řešení vysoké absence žáků (omluvené, či neomluvené) intervencí třídních učitelů - kontaktování rodičů - telefonicky, e-mailem, písemně, ověřování absence u lékařů (ne vždy jsou vstřícní, byť nejde o sdělení zdravotní diagnózy, důvodem je zřejmě obava z odhalení podvodného omlouvání absence žáků), některým žákům je nařízeno omlouvání absence pouze od lékaře, zejména pokud se na neoprávněném omlouvání absence podílejí rodiče

*    včasné řešení studijních i výchovných problémů v posloupnosti - třídní učitel - výchovný poradce/metodik prevence - vedení školy nebo v kombinaci, dále spolupráce řadových učitelů, třídních učitelů a mistrů odborného výcviku a praxe

*    Realizace

*    Důraz na komunikaci školy s žáky a rodiči již před nástupem do 1. ročníku

Hned na začátku studia klademe důraz na komunikaci mezi školou, žákem a jeho rodiči. První kontakt bývá prostřednictvím tzv. Dnů otevřených dveří, následně při přijímacím řízení a v posledních dvou letech jsme přistoupili k informačním schůzkám pro rodiče žáků prvních ročníků, které se konají vždy v červnu. Zde se setkávají s budoucími třídními učiteli, dozví se vše o fungování školy, vyučovaných předmětech, učebnicích a během této schůzky, pokud se rodiče dostaví, dojde i k vyřízení základní školní administrativy (Generální souhlas, Seznámení se školním řádem aj.) Na začátku školního roku věnujeme první školní den žákům prvních ročníků a jejich rodičům, které přivítá vedení školy při slavnostním zahájení školního roku, poté následuje prohlídka areálu.

*    Práce školního metodika prevence

*    „Dny třídy“

V průběhu několika prvních týdnů absolvují jednotlivé třídy postupně, vždy se školní metodičkou prevence, tzv. "Dny třídy". Hlavní podstatou kurzu je vyvíjení aktivit za účelem vzájemného seznámení se formou her založených na jednoduché spolupráci a komunikaci v rámci třídního kolektivu, prožitkových aktivit aplikovaných na drogovou prevenci, semináře a panelové diskuze o drogové problematice v ČR. Výstupem je stmelení kolektivu třídy a monitoring vybraných forem rizikového chování. V tento den je třída dohromady společně s třídním učitelem a formou předem připravených aktivit se žáci seznamují a vymezují si pravidla, která jim připadají důležitá, a která by chtěli v rámci své třídy dodržovat.  Žáci se snaží definovat, jak by měla vypadat třída, kterou by rádi navštěvovali, a také formou Stromu třídy - velkoformátové kresby stromu, do které se nalepí přání žáků, jak by se v ní všichni měli chovat. Tento strom je poté zarámován a visí do konce studia v učebně. Zároveň také poznají metodičku prevence a v případě nutnosti vědí, na koho se mohou obrátit, mají-li problémy týkající se šikany či návykových látek.

*    Neméně důležitá jsou i školení, která školní metodička poskytuje pedagogickému sboru a radí jim, jak reagovat na situace, které se ve školství v průběhu posledních let objevují - zejména uchovávání, užívání a distribuce návykových látek. K těmto modelovým situacím vytváří i "manuály", kterými se pedagogové mohou řídit tak, aby celý průběh zůstal v souladu se školskou legislativou. V průběhu školního roku je oporou třídních učitelů, kteří ve svých třídách řeší případy šikany (pokud se vyskytnou).

*    Výchovné komise

Hlavním úkolem výchovné poradkyně je pořádání výchovných komisí a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovné komise jsou svolávány v případě závažných přestupků ze strany žáka (slovní napadení pedagoga, fyzické napadení spolužáka, neomluvená absence, aj.) a účastní se jich výchovná poradkyně, třídní učitelka, zúčastněný pedagog - pokud jde o takový případ, dále mistr odborného výcviku, rodiče žáka, žák - je přítomen jen na části výchovné komise, v obzvláště závažných případech se účastní i vedoucí učitel(ka) nebo zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování. Úkolem výchovné komise je působit preventivně, tzn., že nejpřísnějším postihem bývá podmínečné vyloučení ze studia, v případech, kdy nedošlo k nápravě, i vyloučení ze studia. Výchovným komisím často předcházejí tzv. výchovné pohovory, kterých se nemusí účastnit všechny výše zúčastněné osoby, a jeho hlavní výhodou je větší časová flexibilita při řešení problému - nedochází k časové prodlevě, který vyplývá z celého aktu svolání výchovné komise.  Hlavní přínos výchovných komisí je následující:

*    pedagogové si mohou vyměnit zkušenosti s chováním žáka, případně zhodnotit, zda se stejně projevuje v teorii i na odborném výcviku,

*    výchovná poradkyně vhodně kladenými otázkami rozkrývá problém, který může být zdánlivě hlubší, než se zpočátku zdálo,

*    osobní kontakt s rodičem - vzhledem k nízké účasti na třídních schůzkách je téměř nemožné setkat se s některými rodiči osobně, jedinou možností bývá právě svolání výchovné komise,

*    pokud se jedná o problém s nedostatečným prospěchem ve výuce, vzhledem k široké nabídce školy informuje rodiče o vhodnosti přestupu žáka na jiný obor - zde se ale bohužel setkáváme s odmítavým přístupem rodičů, kteří chtějí své děti udržet za každou cenu na studijních oborech. Na konci školního roku se ale předpoklad výchovných poradkyň ve většině případů potvrzuje. Někteří rodiče volí opakování ročníku, jiní přestup na obor s menší náročností, někteří obviňují z neúspěchu svého dítěte školu.

*    Práce třídního učitele

K nejdůležitějším patří práce třídního učitele. Snažíme se, aby třídním prvních ročníků byl učitel, který třídu povede po celou dobu studia. Je s žáky a rodiči v nejtěsnějším kontaktu a své žáky nejlépe zná. Řeší jejich absenci, prospěch, absolvuje s žáky školní i mimoškolní aktivity, informuje rodiče na třídních schůzkách. Dobrý třídní učitel je polovinou úspěchu při utváření třídního klimatu a dovede včas a efektivně diagnostikovat a podchytit problémy, které se u celé třídy nebo její části vyskytnou. Špatný třídní učitel ale dokáže napáchat nedozírné škody. Proto by se udělení třídnictví mělo vždy stát prestižní záležitostí, samozřejmě adekvátně ohodnocenou. Bohužel, v současnosti tomu tak není a administrativně velmi náročná práce třídního učitele je silně finančně podhodnocena. Zároveň velké množství začínajících třídních učitelů by se rádo vzdělávalo v oblastech práce se třídou, třídního klimatu aj., avšak tato školení jsou často finančně velmi náročná a ne vždy si je škola může dovolit.

*    Posílení motivace žáků ke studiu na základě široké spolupráce s mimoškolním prostředím

Škola se snaží podpořit motivaci žáků jak svými akcemi, tak i spoluprací s mimoškolním prostředím. Za tímto účelem realizuje:

*    odborné exkurze pořádané třídními učiteli nebo učiteli odborných předmětů

*    pracovní stáže - v rámci projektů - např. Leonardo - zahraniční výjezd do Holandska pro zahradnické obory - 14denní floristický seminář, kde se žáci učili nové techniky v institutu Boerma a část absolvovali na praxi v květinářstvích Amsterdamu. Podobná stáž se chystá i pro žáky stavebních oborů na podzim tohoto roku (Finsko, Německo). Hlavním cílem je posílení pracovních dovedností, jazyková příprava a spolupráce mezi žáky různých ročníků daného oboru. Na pracovní stáže jsou vybíráni žáci s největšími předpoklady (dovednost - prospěch - chování) a v závěru hodnotí celou stáž dotazníkovým šetřením. Naši studenti hodnotili pobyt v Holandsku velmi kladně a někteří své nově nabyté zkušenosti a kontakty využili při letních brigádách.

*    zájezdy do zahraničí zaměřené na výuku jazyků - Harrow High School - Londýn, oboustranná návštěva a cyklus konverzací mezi našimi a zahraničními žáky s cílem posílení jazykových dovedností a navázání nových přátelství.

*    spolupráce se zahraničními školami a výměnné pobyty - kominická škola v Mühlbachu - vybraní žáci tráví v této škole s vedoucím učitelem odborného výcviku několik dní, seznamují se tu s novými technologiemi apod.

*    spolupráci s tuzemskými školami - Meziškolní konference, program Jeden svět na školách.

*    spolupráci se zájmovými sdruženími - Ulita - nabídka kroužků přímo v areálu školy za velmi nízké kurzovné, Studentská akademie (Dialog Jessenius) - zprostředkování tzv. studentských akademií z různých oborů (média, sport, tanec, malování) bezplatně pro žáky.

*    setkání s odborníky z praxe - formou přednášek nebo pracovních instruktáží - práce s novými materiály apod.

*    sportovní akce - fotbalové turnaje, závody Dračích lodí aj.

*    účast na charitativních projektech - Den boje proti rakovině, Světluška, Červená stužka aj. - pod záštitou metodičky prevence. Žáci se již sami a aktivně v několika ročnících zapojují do těchto charitativních akcí a vybírat peníze na dobročinné účely pomáhají i bývalé absolventky školy.

*    práci s žáky, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže - volnočasové aktivity, sportovní a kulturní akce, vydávání školního časopisu Sladký domov.

*    školní společenské akce - Maturitní a imatrikulační ples školy, Společenské akce pro žáky - Čertovská párty, divadelní a muzikálová představení aj.

*    práce na konkrétních praktických projektech - návrhy trvalkových záhonů pro Prahu 6, návrhy výsadeb v rámci revitalizace okolí školy, výroba dřevěných hraček pro MŠ aj.

Velkou výhodou je, že se firmy do spolupráce ochotně zapojují a berou podobné aktivity jako investici do kvality vzdělání svých potenciálních zaměstnanců.

*    Důraz na praktické výsledky

Žáci jednoznačně potřebují vidět v průběhu výuky i výsledek zpracování praktických úkolů. Nikoli ve finanční formě, ale například v tom, že se vítězný projekt také uskuteční nebo že výsledkem bude vydání časopisu apod. Propojení s praxí výrazně zvyšuje motivovanost žáků a dobré výsledky potom berou jako otázku prestiže. Dalším důležitým faktorem a cílem je vytvořit pocit sounáležitosti a vhodným způsobem (tisk, webové stránky školy) publikovat úspěchy svých žáků.

*    Překážky - neovlivnitelné faktory

V mimoškolním prostředí se vyskytuje mnoho faktorů, které znesnadňují působení školy v intervenci na chování či prospěch žáka. Mezi ty nejvýznamnější patří:

*    komplikovaná komunikace s některými rodiči - rodiče odmítající komunikovat telefonicky (nezvedají "známá školní" telefonní čísla), e-mailem či jinými cestami,

*    nezájem o studium ze strany rodičů - v případě, že žáci s nimi nebydlí ve společné domácnosti, v případě druhého rodiče z rozvedeného manželství apod.,

*    sociální vyloučení žáků ze studia - pro některé rodiče je komplikované s ohledem na výši nákladů (doprava, ubytování v DM aj.) udržet své děti na škole,

*    v současné době, kdy do škol přicházejí početně slabší ročníky, panuje mezi školami konkurence, nezřídka se tedy stává, že žáci přecházejí na školy s jednoduššími studijními programy s vidinou lehčího dosažení vyučení nebo získání maturitního vysvědčení, z hlediska ukončování studia (jednotná závěrečná zkouška a státní maturita) je však toto řešení krátkozraké.

*    Výsledky:

S ohledem na výše uvedená opatření, která naše škola v průběhu celého školního roku aplikuje, se počet žáků, kteří opouštějí školu v průběhu nebo na konci školního roku, daří udržovat na přibližně stejné hladině. I přes veškeré snahy však nelze postihnout všechny faktory, z nichž mnohé jsou školou neovlivnitelné. Výhledově se situace pravděpodobně zlepší s nástupem generačně silnějších ročníků, kdy žáci budou "bojovat" o své místo ve vybrané škole, a ne škola o žáky. I tak zůstanou zachovány všechny poradenské orgány školy.

*    Použitá literatura a zdroje:

www.skolajarov.czZpět