Přeskočit navigaci

Mezioborová spolupráce v prostředí střední školy

Mezioborová spolupráce a pořádání kulatých stolů v prevenci předčasných odchodů

Mezioborová spolupráce a pořádání kulatých stolů v prevenci předčasných odchodů

*    Autor: Mgr. Hana Zakouřilová – speciální pedagožka

*    Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

*    www.vosrk.cz

*    Klíčová slova: Kulatý stůl, žák, střední škola, školní poradenské pracoviště, školní specialisti, mezioborová spolupráce


Článek se věnuje mezioborové spolupráci střední školy s řadou subjektů – úřady práce, neziskovými organizacemi, policií ČR, OSPOD a prezentuje pozitivní zkušenosti s pořádáním tzv. kulatých stolů zaměřených na prevenci rizikového chování i předčasného ukončení studia.


*    Kontext:

*    Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou se řadí mezi největší školy v Královéhradeckém kraji s přibližně 700 žáky. Její doménou je výuka technických oborů, ale i oborů obchodních a gastronomických.  Jedná se o obory učební, maturitní, nástavbové a obory vyšší odborné školy. Na škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště. Jeho členy jsou výchovné poradkyně, školní metodik prevence, speciální pedagožka a školní psycholog.

*    Jako většina škol spolupracujeme s mnoha subjekty mimo školu. Formy a cíle spolupráce nejsou vždy stejné. V tomto článku se zaměřím na spolupráci se subjekty, které poskytují služby žákům a jejich rodinám. Jedná se především o orgány sociálně právní ochrany dětí, různé neziskové organizace, školská poradenská zařízení. Zároveň bych neměla opomenout Policii ČR a Městskou policii. Tyto organizace pomáhají škole při řešení vážnějších krizových situací. Také spolupracujeme s Probační a mediační službou.

*    Cíle:  Cílem veškeré spolupráce je úspěšné ukončení studia, co největšího počtu žáků a minimalizace problémů na půdě školy.

*    Realizace:

*    Navázání osobních kontaktů a zjištění možností spolupráce

Škola s uvedenými organizacemi spolupracuje dlouhou dobu. Často se mezi sebou jednotlivé organizace znají, většinou je to pouze formální. Neznají se osobně. Někdy je spolupráce pouze na bázi informování, co se s jakým žákem ve škole děje. Domnívám se, že při dobré spolupráci by se měli lidé, kteří spolu komunikují, čas od času osobně vidět. S touto vidinou jsem objela všechny odbory sociální péče v blízkém okolí. Vždy jsem byla přijata. Osobní kontakt usnadnil další komunikaci. Setkání sloužilo k zjištění možné pomoci škole. V jakých případech se můžeme na jednotlivé organizace obrátit, jakým způsobem budou kontaktovat ony nás. Předala jsem si s jednotlivými zástupci aktuální kontakty, popsala svoji pozici ve škole a nastínila poskytované služby v naší škole. Tyto služby jsou působením školních specialistů oproti jiným školám rozšířené. Nabízíme práci se žáky s poruchami učení, pro žáky s problémy v chování, při porušování školního řádu, ale také se věnujeme žákům s osobními problémy.


*    Spolupráce školy s OSPOD

Při další práci v naší odborné škole jsme začali klást stále větší důraz na spolupráci s organizacemi mimo školu. Pokud má žák problémy s adaptací ve škole a již během prvních měsíců porušuje školní řád (záškoláctví, nevhodné chování, nerespektování autority učitele apod.), zjišťujeme, že často bývá v péči Orgánu sociální péče o děti. Pokud je žák v jejich péči, pomáhají nám objasnit jeho chování. Často se stává, že problémy se objevily už na základní škole. Ve výstupním hodnocení ze ZŠ se uvádí především kladné hodnocení. Často je to pouze formální záležitost. Jelikož je hodnocení dostupné zákonným zástupcům žáka, sami dbají na to, aby bylo kladné a např. nezhoršilo vstup na SŠ. Pokud je hodnocení kladné, může vést k motivaci žáka na střední škole začít znovu. Žák není stigmatizován. Kdyby bylo v hodnocení zároveň uvedeno, že měl například problémy s pravidelnou docházkou do školy, bylo by jednodušší tohoto žáka podpořit.


V prvním ročníku naší školy je v průměru 150 žáků. V rámci prvních ročníků vždy probíhají adaptační pobyty, ale i přes všímavost třídních učitelů se nepodaří některé problémové žáky zachytit včas. Důležitá je včasná podpora a tedy včasné vyhledání žáka, kterému hrozí selhání. Pokud je tento žák včas zachycen, je mu poskytnuta péče od poradenských pracovníků na škole. Ti kontaktují nejčastěji orgány sociálně právní ochrany dítěte a informují se, zda daného žáka znají. Pokud ano, domlouvá se první společná schůzka a předávají se základní informace.


*    Spolupráce školy s městskou policií

S Městskou policií jsou řešeny převážně situace, které se bezprostředně dotýkají soužití školy a okolí. Nejvíce řešenou otázkou je kouření žáků v blízkém okolí školy, na veřejném prostranství. Ve školách a školských zařízení je zakázáno kouření, a tedy by neměly být v areálu školy kuřárny. Žáci znečišťují okolí, dostávají se do konfliktů s majiteli domů a obchodů. Tyto spory nemůže řešit škola. Nedosahují tam její kompetence. Odkazuje tedy nespokojené sousedy na Městskou policii v Rychnově nad Kněžnou.


Se státní Policií ČR spolupracujeme převážně v oblasti držení a užívání návykových látek, krádeží a prevence. Bohužel, tato spolupráce patří mezi nejnáročnější. Mnoho námi nahlášených případů zcizení věcí se nikdy neobjasní. V oblasti návykových látek máme ve spolupráci s policií vypracovaný přesný plán, co dělat v případě nalezení látky u žáka školy. Máme vypracovaný speciální formulář, který předáváme i se zajištěnou látkou městské policii. Zpětnou vazbu v řešení různých záležitostí nedostáváme. Pochopitelně z důvodu možnosti maření vyšetřování. Ale domnívám se, že aktivita Policie ve spolupráci se školou by mohla být ještě větší. Několik posledních let zároveň spolupracujeme i v oblasti prevence rizikového chování v dopravě. Jedná se o besedy pro naše žáky ve spolupráci s dopravní policií.


*    Spolupráce s neziskovými organizacemi

Mezi neziskové organice, se kterými aktuálně spolupracujeme, patří Romodrom a Od5k10 v Rychnově nad Kněžnou. Organizace Romodrom pečuje o rodiny ve vyloučených lokalitách. Její terénní pracovnice dochází do rodin, kde pracují i s našimi žáky. V případě problémů ve škole se s nimi kontaktujeme a pomáhají nám zprostředkovat komunikaci s rodinou. Zároveň se účastní setkání s rodinou, které probíhá přímo ve škole. Slouží jako velmi dobří prostředníci. Dohlížejí na přípravu do školy apod. V tomto je nápomocná i organizace Od5k10 – Centrum 5ka. Organizace provozuje nízkoprahový klub, kde je jednou z aktivit doučování dětí. Současně ve škole pořádají preventivní aktivity.


*    Kulatý stůl

Z výše uvedeného je patrné, že škola spolupracuje s mnoha organizacemi. Jelikož se osvědčil osobní kontakt, uspořádaly jsme ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajské pobočky v Hradci Králové, kontaktním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou tzv. kulatý stůl. S Úřadem práce spolupracujeme v otázkách předčasného ukončování vzdělávání, uplatnění na trhu práce apod.


Myšlenka kulatého stolu vznikla ze zkušeností s projektem StopDropout. Metodika StopDropout se zaměřuje na tři hlavní oblasti. Vyhledání jedinců, kteří by mohli být v ohrožení, vyhodnocení jejich potřeb a poskytnutí individualizované podpory. Je důležité zavádět do práce s ohroženými jedinci systematické metody prevence a intervence.[1] Zároveň se otázce mezioborové, mezirezortní spolupráce věnuje Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období let 2013 - 2018, která si ji klade za jeden ze svých cílů.


Na kulatý stůl byli pozváni zástupci ze všech výše zmíněných institucí – Policie ČR, Městské Policie v Rychnově nad Kněžnou, organizace Romodrom, Centrum 5ka, orgánů sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační služby. Debaty se celkem zúčastnilo 14 odborníků. Všichni přítomní tuto aktivitu ocenili. K programu patřilo podrobné informování o činnosti Školního poradenského pracoviště, informace o aktuální situaci mladistvých se základním vzděláním na trhu práce. Dále jsme se věnovali otázce kouření žáků na veřejných prostranstvích v blízkosti školy. V této otázce vzešel návrh řešení od velitele Městské policie, kdy by bylo pro školy dobré uvést do vyhlášky města s omezením kouření v jejich dosahu. Samozřejmě má toto řešení svá pro a proti. Vše bylo diskutováno jak z pohledu a zkušeností Policie, tak i z pohledu školy a stížností, kterých se jí dostává od majitelů okolních budov. Dalším tématem byla finanční situace žáků. Mnoho rodin má v současné době potíže s financováním základních životních nákladů. Ve škole se tento fakt odráží v nemožnosti dojíždět do školy, v problémech se splněním výuky (Obor kuchař – Žák má povinnost v rámci odborného výcviku odvařit jídla ze svých surovin. Jídla si žák pak odnáší domů.) I přesto se stává, že někteří žáci suroviny nemají. Škola hledá možnosti, jak žáky ve finanční tísni podpořit. Zároveň, pokud žáci nemají finanční prostředky, jsou následně znevýhodněni na trhu práce. V rámci školy mohou získat svářečská oprávnění. Pokud ho vlastní, mají lepší možnosti uplatnění na trhu práce. Ze setkání vznikly pro školu zajímavé nápady na získání financí, které se zúčastnění pokusí uskutečnit, např. oslovení absolventů školy, získání finančních prostředků od sponzorů apod.


*    Závěry:

Všichni účastníci společného jednání se shodli, že setkání – kulaté stoly - by bylo vhodné realizovat dvakrát ročně – po zahájení školního roku (říjen) a po pololetí (březen, duben). V říjnu budeme již znát první ročníky, objeví se první problematické chování. U druhého setkání budou známi selhávající žáci. Mimo tato setkání škola může oslovit odborníky v souvislosti s plněním cílů výchovné komise a také při konzultacích.

Škola bude v pořádání kulatých stolů pokračovat. Doufám, že se mi podaří oslovit ještě více odborníků z řad neziskových organizací (problematika dluhů), orgánu sociálně právní ochrany dětí, zástupce zřizovatele a města.  Také by bylo zajímavé zapojit i jiné střední školy. Mnohé z nich řeší podobné problémy jako my a možná by společné setkání pomohlo školám v péči o žáky ohrožené školní neúspěšností.


*    Zdroje

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018

Stopdropout http://stop-dropout.eu/index.php?id=2&L=2

Školní poradenské pracoviště

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/S/%C5%A0koln%C3%AD_poradensk%C3%A9_pracovi%C5%A1t%C4%9B#Standardn.c3.ad_.c4.8dinnosti_.c5.a1koln.c3.adho_poradensk.c3.a9ho_pracovi.c5.a1t.c4.9b

Zpět