Přeskočit navigaci

Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem

Prevence předčasných odchodů – příklad vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na střední škole

Prevence předčasných odchodů – příklad vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem na střední škole

*    Autor: Pavel Zapletal, Mgr., výchovný poradce

*    Škola: Střední škola služeb a podnikání Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, Příčná 1108,

      708 00 Ostrava – Poruba

*    http://www.ss-ostrava.cz

*    Klíčová slova: Specifické poruchy učení (SPU), Aspergerův syndrom, autismus, specifika vyučovacího systému, asistent


Anotace: Příklad popisuje průběh vzdělávání žáka s těžkým stupněm SPU – Aspergerovým syndromem. Žák je veden jako integrovaný po celou dobu studia, má k dispozici asistenta a velice úspěšně zvládá studium na střední škole.

*    Kontext

Žák Jan (20 let) je absolventem Speciální základní školy v Ostravě – Zábřehu, Kpt. Vajdy 1, příspěvková organizace Ostravy – Zábřehu, která poskytuje v rámci povinné školní docházky vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a více vadami s možností individuální integrace autistických žáků. Děti jsou zde vzdělávány speciálními pedagogy, vychovateli a asistenty pedagoga. Jan měl celkem dobrý prospěch, protože Aspergerův syndrom je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s poruchami v oblasti sociální interakce a komunikace, ale vývoj řeči a inteligence není narušen. Problém však nastal po ukončení školní docházky, kdy rodiče hledali delší dobu další možnosti synova vzdělávání a ne vždy se setkali s ochotou či vstřícným jednáním. Navíc ani oni sami nevěděli, jaký obor by jejich syna zaujal, takže jejich pokusy poskytnout Janovi střední vzdělání vždy skončily neúspěchem. Nakonec po dohodě s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ostravě kontaktovali rodiče naši školu a Jan byl přijat na čtyřletý maturitní obor FOTOGRAF.

*    Cíle

Hlavním cílem všech zainteresovaných stran bylo vytvořit žákovi optimální podmínky ke studiu, zohlednit jeho specifické potřeby a především poučit jednotlivé vyučující, jak postupovat, jak řešit případné problémy apod. Rodiče byli velice vstřícní a ochotní a velice rychle jsme se domluvili, neboť na naší škole studuje několik desítek žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, a v tomto směru již máme své zkušenosti.

*    Realizace

Žákovi byly připraveny všechny podmínky ke studiu a jeho asistentkou se stala Petra, absolventka oboru sociální činnost, který vystudovala na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě. Tato volba se ukázala jako velmi dobrá, protože asistentka se nejen dobře orientovala v problematice autismu a speciálně i v problematice Aspergerova syndromu, ale zároveň dokázala dobře komunikovat jak s rodiči a pedagogy, tak i se svým svěřencem, a ten jí brzy začal důvěřovat. Petra si navíc dalším studiem zvyšovala svou odbornost.

Mezi hlavní náplň asistentky, která byla přítomna po celou dobu výuky s žákem ve třídě, patří:

*    Podporovat žákovu samostatnost

*    Upevňovat u něj pozitivní pracovní a sociální návyky

*    Pěstovat a zvyšovat jeho sebekontrolu

*    Sledovat, jak chápe zadané úkoly, vysvětlovat některé nepochopené situace

*    Podněcovat jeho pozornost

*    Spolupracovat s příslušnými vyučujícími a třídním učitelem

*    Pravidelně 1 x za 14 dní konzultovat další postup s výchovným poradcem

*    Sledovat žákovy kontakty s ostatními spolužáky, eliminovat případné konfliktní situace ve spolupráci s výchovným poradcem


*    Doporučení odborného pracoviště

Na žádost rodičů a se souhlasem odborníků z Pedagogicko – psychologické poradny nebyl Janovi vypracován klasický individuálně vzdělávací plán, ale pouze jen rámcové body s anotací, protože rodiče se snažili o co nejširší integraci a nechtěli syna separovat. S tím měli již své negativní zkušenosti. Navržený postup se brzy ukázal jako velmi zdařilý. Jan se velice rychle sžil se třídním kolektivem, zúčastnil se i adaptačního kurzu, kde se k mému překvapení velice aktivně zapojoval do různých psychoher a dokonce účinkoval i v malé roli v pohádce, kterou si měla jeho skupina večer připravit. To bylo na osobu s jeho postižením fantastické. Zároveň se mu zalíbil i studijní obor a rodiče pochopili, že konečně pro syna našli to pravé.

*    Výuka a začlenění žáka do kolektivu

Jan byl všemi vyučujícími hodnocen jako příjemný a snaživý žák, kterého studium baví, danou látku se snaží pochopit a preferuje odborné předměty před všeobecnými, protože zvolený obor ho zaujal a chce se mu hlouběji věnovat.

*    Vytvoření vhodných podmínek

Příslušní pedagogové tolerovali Janovo individuální tempo práce, velkou oporou zde byla již zmiňovaná asistentka, která přednášky a poznámky zpracovávala počítačovou formou, takže Jan se mohl kdykoli k jakémukoli učivu vracet.

Asistent i žák navíc měli svůj vlastní notebook, a v tom se odehrávala veškerá komunikace, včetně organizování dne, vypracování úkolů a sledování potřebných termínů. Klasické sešity žák vůbec nepoužíval.  Pokud Jan už nebyl schopen se soustředit, popřípadě se u něj objevily migrény či rozrušení, mohl se spolu s asistentkou odebrat do samostatné místnosti, kde měl svůj klid, a po čase se zde dalo ve výuce neformálně pokračovat.

Spolu s příslušnými odbornými pedagogy ze Střediska praktického vyučování jsem měl největší starost, jak se Jan vypořádá se svou motorikou při manipulaci s fotoaparáty a videokamerou. V tomto ohledu ale překvapil, navíc, jak jsme později zjistili, od svého otce získal velice slušné základy týkající se teorie a praxe fotografování, takže i tato část proběhla bez větších problémů ke spokojenosti obou stran.

*    Seznámení spolužáků s Aspergerovým syndromem

Z důvodu lepšího zapojení žáka do třídního kolektivu jsem bez přítomnosti Jana první týden v září uspořádal pro žáky prvního ročníku oboru FOTOGRAF besedu, kde jsem je seznámil s tím, co to Aspergerův syndrom je, jak se projevuje, zodpověděl dotazy a neformálně s žáky diskutoval na téma jejich nového spolužáka.

Třídní kolektiv přijal Jana bez problémů a ten si zde brzy našel kamarády, s nimiž se stýká i mimo školu, což je jev, který, jak sám uvádí, na předchozích školách nezažil, protože byl z kolektivu vyčleňován. K žádné šikaně či jejím náznakům v třídním kolektivu vůbec nedošlo.

*    Spolupráce školy s rodinou žáka

Rodinné zázemí Jana je stabilní, oba rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní a snaží se pro syna udělat maximum. Se školou ochotně spolupracují, problémy byly zpočátku jen s otcem, který občas svého syna přeceňoval a měl na něj maximální nároky. Trpělivým přístupem, rozhovory s ním, které vedl výchovný poradce, se nakonec tyto hrany obrousily a otec si uvědomil reálné možnosti, kam až jeho syn může ve studiu dojít. Konečně pochopil, že středoškolské studium se může absolvovat i jinde než třeba na gymnáziu. Z otcova nekompromisního postoje, jeho častými spory s pedagogy těchto škol pravděpodobně vyplývaly i Janovy neúspěchy na předchozích pokusech o studium, protože žák je sám o sobě nekonfliktní a velice vděčný za každou pochvalu či „hřejivé slovo.“

*    Získání důvěry pedagogů

Jan, jak vyplývá z odborného posudku  Pedagogicko -  psychologické poradny v Ostravě, má sice nadprůměrnou inteligenci, ale i značné výkyvy, a když má „ svůj den,“ je to znát a jakákoli výuka je jen pasivní. Navíc, skoro půl roku trvalo, nežli se tak zvaně prolomily ledy a Jan počal i díky asistentce a konzultacím s výchovným poradcem pedagogům důvěřovat a přestal je srovnávat se svými předešlými, kde u dvou měl značné problémy. 

*    Spolupráce školy s pedagogicko-psychologickou poradnou

Výborná a velice plodná je spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Ostravě, jejíž pracovnice nám poskytla cenné informace o Janově psychice a jeho vývoji. Pracovnice tohoto zařízení koná pravidelné metodické návštěvy ve škole a spolu s výchovným poradcem vypracovávají další návrhy postupů studia pro žáka.

*    Zajištění studijních materiálů

Na druhé straně ale existuje i řada problémů a překážek pro studium těchto žáků. Například na základě vyhlášky č. 73/2005 Sb. ve znění novelizace č. 62/2007 Sb., těmto žákům mimo jiné náleží i vybavení speciálními učebnicemi, didaktickými materiály apod.

Tolik zákon. Každý praktik ale ví, že toto lze uskutečnit jen v některých všeobecných předmětech, ale netýká se to již předmětů odborných. Naštěstí na naší škole pracují osvícení pedagogové, kteří jsou schopni i přes své nízké finanční ohodnocení vytvořit si vlastní odborné učebnice, včetně srozumitelných odborných didaktických materiálů, a prostřednictvím počítačové techniky takto zabezpečit kvalitní studijní materiál pro všechny žáky.

*    Výsledky

V prvním ročníku měl Jan průměr známek 1,96, ve druhém ročníku 1, 85. Ve škole se mu líbí, je zde spokojený, takže má všechny předpoklady, aby došel až do čtvrtého ročníku a zvládl upravenou maturitní zkoušku pro žáky s tímto postižením. 

*    Závěr

Závěrem lze nastínit pro vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem několik základních tezí:

*    Studium žáků s Aspergerovým syndromem ve středních školách je reálné, chce to jen ochotu a vstřícnost ze strany pedagogů

*    Žáci s tímto syndromem mají dostatečné schopnosti, dovednosti a předpoklady, aby střední školu zvládli

*    Žák s Aspergerovým syndromem musí být při studiu začleněn do běžného kolektivu, ale integrace musí pro něj znamenat přínos a pro kolektiv se nejedná o zátěž

*    Celkově se musí zvyšovat informovanost pedagogů o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, aby měli dostatečné znalosti o těchto specifikách a dokázali na ně adekvátně reagovat 

*    U žáků s Aspergerovým syndromem je nezbytná přítomnost asistenta, a jakékoli debaty, že v rámci šetření by tyto pozice měly být omezeny či dokonce zrušeny, nebo aby si je rodiče platili sami, jsou scestné a neprofesionální

*    Podpora žáka ze strany školy a rodičů ve studiu musí být samozřejmostí

*    Otázkou k zamyšlení ale zůstává, co budou žáci s Aspergerovým syndromem dělat po ukončení studia na střední škole. V této oblasti jsem dosti skeptický, protože stát není schopen těmto absolventům zabezpečit zapojení se do pracovního procesu, i když tito lidé se nemohou jako ostatní postarat o sebe sami a práci si zabezpečit.

*    Pokud zůstanou bez zaměstnání, úplně a především rychle podlehnou skepsi a beznaději a dlouholeté úsilí jejich rodičů, příslušných pedagogů, výchovných poradců, psychologů apod. ztratí jakýkoli smysl. Doufejme, že někdo tento stav konečně začne řešit.


*    Seznam použité literatury

ATTWOOD, T.: Aspergerův syndrom. Portál, 2005

BĚLOHLÁVKOVÁ, L., VOSMIK, M.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Portál, 2010

THOROVÁ,K.: Výjimečné děti. APLA, 2007

      Zpráva z pedagogicko – psychologické poradny, vyšetření klienta. 2010


Zpět