Přeskočit navigaci

Přijímací pohovory jako prevence předčasných odchodů

Přijímací pohovory jako prevence předčasných odchodů - Severočeská střední škola

Přijímací pohovory jako prevence předčasných odchodů - Severočeská střední škola

*    Autor: Mgr. Světlana Voborníková

*    Název a adresa školy: Severočeská střední škola s. r. o., Bělehradská 1523/58, 40011 Ústí nad Labem, tel.: 475501323, e-mail: voboindustria@seznam.cz, http://www.severoceska.cz/

*    Klíčová slova: přijímací řízení, přijímací pohovor, vedení školy, výchovný poradce, problémy žáků, připravenost na řešení problémů, působení na žáky, předcházení předčasným odchodům, zákonní zástupci žáků


Stručná anotace: Naše škola již téměř dvacet let realizuje v rámci přijímacího řízení přijímací pohovory, kterých se účastní zástupce vedení školy, výchovný poradce, předsedkyně odborného výcviku zvoleného oboru a případně budoucí třídní učitel. Během pohovorů se snažíme seznámit se s žáky, kteří na naši školu přicházejí, a s tím, jaké problémy si s sebou přinášejí. Naším cílem je být připraveni řešit možné problémy, které u žáků mohou během studia nastat. K přijímacím pohovorům přicházejí samozřejmě i zákonní zástupci žáků.


*    Kontext:

Severočeská střední škola s. r. o. (původně Soukromé střední odborné učiliště Industria II s. r. o.) je malá soukromá škola rodinného typu. Počet žáků školy se v posledních letech pohybuje kolem 200 žáků ročně.

Působíme v Ústí nad Labem od roku 1993. Našimi žáky jsou mladí lidé z celého Ústeckého kraje. Ústecký kraj bohužel v současnosti patří ke krajům s nejnižší vzdělaností obyvatelstva a s nejvyšší nezaměstnaností.

Vyučované obory vzdělání: Kadeřník, Kosmetické služby, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vlasová kosmetika, Podnikání, Dopravní provoz – Logistické a finanční služby.


*    Realizace:

Naše škola – Severočeská střední škola s. r. o. – je škola již dvacet let působící v Ústeckém kraji. Již od počátku existence naší školy se u nás utvářela tradice přijímacího řízení vedeného formou ústních pohovorů. Přijímací pohovory byly vždy vedeny pedagogickým pracovníkem z vedení školy a jejich smyslem bylo zjišťování zájmu uchazečů o studium zvoleného oboru a zjišťování předpokladů pro jeho vykonávání. Zároveň byly sledovány i studijní výsledky uchazeče z posledního ročníku základní školy.

Pedagogičtí pracovníci, kteří vedli pohovory, se během let měnili. V posledních letech se ustálilo, že přijímací komisi představují tito členové:

1. člen z vedení školy – ředitel/ředitelka nebo zástupce/zástupkyně,

2. výchovná poradkyně,

3. předsedkyně odborné komise zvoleného oboru,

4. (případně) potenciální třídní učitel budoucí třídy.

Uvedené složení komise je voleno se zřetelem k osobnostem žáků, kteří se ucházejí o studium na naší škole. Tak již od okamžiku přijímacího pohovoru vedení školy, výchovný poradce i zainteresovaní pedagogové vědí, jací žáci do školy přicházejí, s jakými výsledky absolvovali základní školu, jaké důvody je vedly k tomu, že si zvolili právě naši školu a zda mají předpoklady obor úspěšně vystudovat a uplatnit se v něm.

K přijímacímu řízení jsou povinni se dostavit i zákonní zástupci žáků. Před zahájením ústních přijímacích pohovorů s jednotlivými žáky jsou zákonní zástupci vedením školy informováni nejen o průběhu přijímacího řízení, ale především o způsobu organizace studia daného oboru.

*    Cílem pohovorů je zjistit:

*    Potenciální problémy žáků

Pedagogičtí pracovníci, kteří budou se žáky v každodenním kontaktu, se seznamují s těmito žáky, aby se dozvěděli, proč na naši školu přicházejí, jaké problémy si s sebou přinášejí a jaké problémy se tedy u nich mohou znovu opakovat. Nejčastěji se vyskytujícími problémy jsou: špatný prospěch celkově, špatný prospěch v určitých předmětech, specifické poruchy učení, integrace žáka na základní škole na základě individuálního vzdělávacího plánu, vysoká absence, neomluvené zameškané hodiny, zdravotní problémy, rodinné problémy.

*    Pozitivní motivaci a zájmy žáků, které je vhodné podpořit

U přijímacího řízení zjišťujeme na druhé straně i pozitivní skutečnosti – zájem o obor již od dětství, výkon stejného povolání u rodičů nebo příbuzných (např. maminka i babička jsou kadeřnice a já chci být taky), zájem o určitě předměty a dobré výsledky v nich, volnočasové činnosti – sport, hudba, tanec, výtvarná tvorba, ochota soutěžit aj. Tyto aktivity našich budoucích žáků zjišťujeme se záměrem v nich žáky podporovat, umožnit jim účastnit se soutěží, prezentovat jejich dovednosti na akcích školy, dát jim zažít pocit úspěchu z toho, že něco umějí a jsou v tom dobří. Našim žákům vštěpujeme to, že jen ti, kteří budou na sobě pracovat a budou usilovat o odvádění dobrých výsledků, se mohou na trhu práce i v životě dlouhodobě dobře uplatnit.

*    Sociální a rodinné prostředí

U přijímacího řízení si všímáme i toho, z jakého sociálního prostředí náš budoucí žák pochází, zda je rodina materiálně zabezpečena, zda je zde předpoklad, že za žáka budou zákonní zástupci schopni hradit školné, či zda žák třeba nebude nucen z finančních důvodů školu opustit. Vzhledem k tomu, že po přijetí žáka následuje podpis smlouvy o poskytování vzdělávání za úplatu a tuto smlouvu podepisují zákonní zástupci žáka, sledujeme, který ze zákonných zástupců žáka se dostavil společně s žákem k pohovorům, zda jsou to oba rodiče, jeden z rodičů, prarodič atd., či zda se třeba žák nachází v pěstounské péči nebo je chovancem dětského domova.

V uplynulých letech bylo výhodou výstupní hodnocení žáka z posledního ročníku základní školy, které vypracovával třídní učitel. I když bylo nutné k němu přistupovat s jistým nadhledem, mohlo se stát určitým vodítkem pro seznámení se s budoucím žákem školy. Tato výstupní hodnocení jsou však již zrušena.

*    Výsledky

Při zahájení školního roku jsme tímto způsobem vždy alespoň v hrubých rysech seznámeni s tím, jací žáci na obory vyučované na naší škole nastupují, jaký potenciál si s sebou přinášejí a s jakými problémy se u nich pravděpodobně budeme potýkat a budeme je muset řešit. Jsou to samozřejmě mladí lidé, kteří se vyvíjejí, a tak je naprosto běžné, že například žáci, kteří ukončili základní školu s výrazně podprůměrným prospěchem, se ztotožní se studovaným oborem a stávají se premianty reprezentujícími školu. Na druhé straně se naopak žáci se slušnými výsledky ze základní školy mohou dostat v důsledku různých okolností tzv. na šikmou plochu a je pak nutné napnout všechny síly, aby byl takový žák doveden ke zdárnému ukončení střední školy.

Přestože jsme tedy s problémy našich žáků obeznámeni, víme, že mnohdy není v možnostech školy a pedagogických pracovníků tyto problémy řešit (vážné zdravotní problémy žáků, rodinné problémy, rozvod rodičů a rozpad rodiny, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání rodičů, finanční problémy, neschopnost splácet školné, těhotenství a mateřství u dívek, nezájem o obor a nechuť studovat zvolený obor atd.)

Co však je v našich silách a možnostech (a co nás někdy stojí skutečně mnoho energie a času), je dlouhodobě a systematicky na žáky působit. Snažit se je nadchnout pro obor a ukazovat jim pozitivní příklady. Zdůrazňovat jim, že na jejich dobré studijní výsledky budou hrdí nejen jejich rozvádějící se rodiče, ale především oni sami, případně i jejich lásky nebo budoucí životní partneři. A že se jednou nebudou muset stydět ukázat svá vysvědčení svým vlastním dětem. Že pokud to alespoň trochu jde, nemá smysl odcházet od rozdělané práce, ale má smysl ji dokončit. A jak nesmírně moudrá slova pronesl Thomas Alva Edison, když řekl: „Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.“ A k tomuto poznání vedeme i naše žáky už od prvních dní na naší škole. Je to usilovný každodenní boj, ale většinou se vyplácí.


Zpět