Přeskočit navigaci

Struktura žáků podle druhu postižení

Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení

Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení

Informace o vzdělanostní a oborové struktuře vycházejí z publikace „Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání“, která byla vydána v NÚOV v roce 2010. Uváděné údaje vycházejí z údajů Výkazu o střední škole a Výkazu o vyšší odborné škole k 30. 9. 2009 a popisují strukturu žáků se zdravotním postižením, kteří ve školním roce 2009/2010 vstoupili do 1. ročníku středních, resp. vyšších odborných škol, a to v podrobném členění podle kategorií vzdělání a skupiny oborů, případně i jednotlivých oborů. Pro interpretaci údajů je třeba vzít v úvahu skutečnost, že podle pokynů a vysvětlivek k vyplnění formuláře jsou ve výkazech uváděni pouze žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve speciálních třídách a dále pak žáci individuálně integrovaní, jejichž integrace si vyžádá zvýšené finanční prostředky. 


*    Struktura žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků – podle druhu postižení – celkový pohled


*    Z hlediska struktury žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání převažují žáci s mentálním postižením, kteří tvoří téměř tři čtvrtiny (72,8 %).

*    Druhou nejpočetnější skupinu tvoří žáci s vývojovými poruchami a dále žáci souběžně postižení více vadami (8,0 %). Žáci s tělesným postižením představují z hlediska celkové struktury žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků 3,4 %, sluchově postižení 2,1 % a zrakově postižení 1,1 %. Velmi nízké je procentuální zastoupení žáků s vadami řeči (0,1 %) a žáků postižených autismem (0,7 %).


Obrázek: Struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního vzdělávání – podle druhu postižení – v % (stav k 30. 9. 2009)


*    Struktura žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků – podle druhu postižení a kategorie vzdělávání


*    Žáci s mentálním postižením, kteří tvoří jednoznačně nejpočetnější skupinu, se vzdělávají nejčastěji v 1. ročnících středního vzdělávání s výučním listem – kategorie E (84,8 % žáků s mentálním postižením) a dále pak v kategorii středního vzdělávání bez MZ a VL – kategorie C (14,0 %).

*    Žáci se sluchovým postižením se vzdělávají nejčastěji v kategorii středního vzdělávání s výučním listem – kategorie H (36,8 %) a středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou kategorie M (39,2 %) a dále pak v nižším procentu i na gymnáziích (6,4 %).

*    Žáci se zrakovým postižením vstupovali do 1. ročníků nejčastěji do oborů v kategorii středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (36,1 %), dále pak středního vzdělávání s výučním listem – kategorie H (16,7 %) a E (9,7 %) a gymnázií (12,5 %).

*    Žáci s vadami řeči jsou zastoupeni jen minimálně, v roce 2009/10 vstupovali nejčastěji do 1. ročníků učebních oborů kategorie E i H.

*    Žáci s tělesným postižením byli ve sledovaném školním roce přijímáni nejčastěji do oborů kategorie středního vzdělávání s maturitní zkouškou – M (40,7 %), dále pak středního vzdělávání (J) – kolem 20 % z nich. Relativně rovnoměrně jsou ale zastoupeni i v dalších kategoriích. Z celkového počtu žáků s tělesným postižením v 1. ročnících se v učebních oborech kategorie E vzdělávalo asi 9,6 %, v učebních oborech kategorie H kolem 12,9 % žáků s tělesným postižením a na gymnáziích asi 10,5 %.

*    Žáci s vývojovými poruchami, jejichž integrace vyžaduje zvýšené finanční prostředky, vstupovali nejčastěji do oborů kategorie E (61 %).

*    Žáci souběžně postižení více vadami byli ve šk. roce 2009/10 přijímání nejčastěji do 1. ročníků středního vzdělávání – kategorie C (43,1 %) a středního vzdělávání s výučním listem – kategorie E (43,3 %).


Tabulka: Žáci se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení a kategorie vzdělávání – v % (stav k 30. 9. 2009)Střední

vzděl.

(C)

Střední

vzděl.

(J)

Střední

vzděl.

s VL

(E)

Střední

vzděl.

s VL

(H)

Gym.

(K)

Střední

vzděl.

s MZ

(M)

Střední

vzděl.

s MZ a OV

(L0)

Nást.

(L5)

Vyšší

odborné

vzděl.

(N)

Celk.

Mentálně postižení

14,0%

0,1%

84,8%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Sluchově postižení

0,8%

0,0%

6,4%

36,8%

6,4%

39,2%

3,2%

7,2%

0,0%

100%

Zrakově postižení

2,8%

6,9%

9,7%

16,7%

12,5%

36,1%

1,4%

5,6%

8,3%

100%

 Vady řeči

0,0%

11,1%

33,3%

33,3%

0,0%

11,1%

11,1%

0,0%

0,0%

100%

Tělesné postižení

2,4%

20,1%

9,6%

12,9%

10,5%

40,7%

1,9%

1,0%

1,0%

100%

Vývojové poruchy

1,1%

0,4%

61,0%

15,7%

3,3%

11,5%

3,0%

3,5%

0,4%

100%

Souběžné postižení

 více vadami

43,1%

1,6%

43,3%

6,8%

0,4%

3,7%

0,2%

0,4%

0,4%

100%

 Autismus

46,7%

2,2%

24,4%

8,9%

13,3%

4,4%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

Celkem-bez

rozlišení druhu postižení

14,2%

1,1%

73,1%

4,7%

1,2%

4,3%

0,6%

0,7%

0,2%

100%


*    Struktura žáků se zdravotním postižením vstupujících do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání – podle druhu postižení a skupin oborů


*    Žáci s mentálním postižením, kteří tvoří nejpočetnější skupinu z kategorie žáků se zdravotním postižením. Kromě praktické školy se vzdělávají především v učebních oborech kategorie E. V 1. ročnících středního vzdělávání jsou nejvíce zastoupeni v následujících skupinách oborů a oborech:

*    65 Gastronomie, hotelnictví a turismus. V této skupině se žáci se zdravotním postižením v 1. ročnících nacházejí výrazně nejčastěji, celkem je zde vzděláváno 1043 žáků s mentálním postižením, z toho převážná většina v oboru 6552E001 Kuchařské práce (972).

*    36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, kde ve šk. r. 2009/10 vstoupilo do 1. ročníků celkem 726 žáků s mentálním postižením. V rámci této skupiny je nejvíce zastoupen obor 3667E001 Zednické práce (378 žáků) a 3657E005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce (185 žáků).

*    78 Obecně odborná příprava (621 žáků).

*    41 Zemědělství a lesnictví (526 žáků). V této skupině oborů jsou žáci s mentálním postižením vzděláváni nejčastěji v oborech 4155E002 Opravářské práce (195) a 4152E008 Květinářské práce (138).

*    29 Potravinářství a potravinářská chemie (343 žáků), kde jsou žáci s tímto druhem postižení zastoupeni nejvýznamněji v oboru 2954E003 Cukrářské práce (231).


Ke skupinám oborů s relativně méně početným, přesto ale významným zastoupením žáků s mentálním postižením patří:


*    33 Zpracování dřeva a hudebních nástrojů (210 žáků).

*    23 Strojírenství a strojírenská výroba (254 žáků), především obor 2351E004 Zámečnické práce a údržba (109 žáků).

*    66 Obchod (183 žáků).

*    Žáci se sluchovým postižením tvoří relativně málo početnou skupinu. Jejich zastoupení v jednotlivých oborech je přitom ve srovnání s předchozí skupinou rovnoměrnější, do 1. ročníků nastupovali nejčastěji ve skupině oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (26 žáků), dále pak 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (18 žáků) a 29 Potravinářství a potravinářská chemie (18 žáků).

*    Žáci se zrakovým postižením představují početně ještě menší skupinu. Ve šk. roce 2009/10 vstupovali do 1. ročníku nejčastěji ve skupinách oborů 63 Ekonomika a administrativa (12 žáků), z toho konkrétně např. do oboru 6341M02 Obchodní akademie (8 žáků), dále 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (10 žáků). V této skupině jsou zastoupeni například v oboru 6541L50469 Společné stravování (4 žáků). Rovněž studují v 1. ročníku ve skupině oborů 69 Osobní a provozní služby (14 žáků) a na úrovni učebních oborů zejména v oboru Rekondiční a sportovní masér.

*    Žáci s vadami řeči tvoří velmi malou skupinu a zároveň se vzdělávají v různých oborech, z tohoto hlediska je obtížné vymezit obory studia typické pro tento druh postižení.

*    Žáci s tělesným postižením tvoří naopak relativně početnější skupinu. Nejčastěji vstupovali nově do 1. ročníků v těchto skupinách oborů:

*    63 Ekonomika a administrativa (83 žáků), z toho nejvíce 6341M02 Obchodní akademie (33) a 6351J001 Obchodní škola (41).

*    75 Pedagogika, učitelství a sociální práce (22 žáků), zejména 7541M004 Sociální péče – sociálně-správní činnost (12 žáků).

*    79 Gymnázium (22 žáků).

*    Žáci s vývojovými poruchami byli ve šk. r. 2009/10 nově přijímáni do 1. ročníků středních škol nejčastěji ve skupinách oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (104 žáků), 23 Strojírenství a strojírenská výroba (83 žáků), 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (146 žáků).

*    Žáci se souběžným postižením více vadami zahájili v tomto roce vzdělávání především v následujících skupinách oborů: 78 Obecně odborná příprava (211 žáků) dále pak 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (51 žáků), konkrétně z této skupiny např. 3667E001 Zednické práce (17 žáků). Méně početně jsou zastoupeni i ve skupině 41 Zemědělství a lesnictví (35 žáků), zejména v oboru 4152E011 Zahradnické práce (13 žáků). K dalším skupinám oborů, ve kterých v 1. ročnících studují žáci postižení více vadami, patří 69 Osobní a provozní služby (37 žáků) a 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (26 žáků).Zpět