Přeskočit navigaci

Struktura žáků se zdravotním postižením

Vzdělanostní a oborová struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání

Vzdělanostní a oborová struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního a vyššího odborného vzdělávání

Informace o vzdělanostní a oborové struktuře vycházejí z publikace „Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání“, která byla vydána v NÚOV v roce 2010. Uváděné údaje vycházejí z údajů Výkazu o střední škole a Výkazu o vyšší odborné škole k 30. 9. 2009 a popisují strukturu žáků se zdravotním postižením, kteří ve školním roce 2009/2010 vstoupili do 1. ročníku středních, resp. vyšších odborných škol, a to v podrobném členění podle kategorií vzdělání a skupiny oborů, případně i jednotlivých oborů. Pro interpretaci údajů je třeba vzít v úvahu skutečnost, že podle pokynů a vysvětlivek k vyplnění formuláře jsou ve výkazech uváděni pouze žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve speciálních třídách a dále pak žáci individuálně integrovaní, jejichž integrace si vyžádá zvýšené finanční prostředky. 

Vzdělanostní struktura žáků se zdravotním postižením

*    Vzdělanostní struktura žáků se zdravotním postižením je vzhledem ke skutečnosti, že nejpočetnější skupinu představují žáci s mentálním postižením, výrazně vychýlená směrem k nižším úrovním vzdělání.

*    Největší počet žáků se zdravotním postižením vstoupil ve šk. roce 2009/10 do 1. ročníků středního vzdělávání s výučním listem kategorie E, která umožňuje získat vzdělání pro výkon jednoduchých prací v dělnických povoláních (4464 žáků). Spolu s další kategorií středního vzdělávání s výučním listem – kategorie H (284 žáků) jsou tedy více než tři čtvrtiny žáků se zdravotním postižením (78,5 % žáků) vzdělávány v rámci 1. ročníků v učebních oborech.

*    Do středního vzdělávání (bez výučního listu a maturitní zkoušky) kategorie C a J, které je z hlediska celkové populace žáků téměř zanedbatelné, vstoupilo ve školním roce 2009/10 celkem 933 žáků se zdravotním postižením, z toho převážná většina (868 žáků) byla přijata ke vzdělávání v praktické škole. Podíl žáků vzdělávajících se v 1. ročnících na této úrovni vzdělávání je relativně vysoký – kolem 15 % všech žáků se zdravotním postižením.

*    Naopak nejmenší je podíl žáků se zdravotním postižením, kteří zahájili ve školním roce 2009/10 střední vzdělávání s maturitní zkouškou. Ke studiu gymnázia (K) bylo ve sledovaném roce přijato 71 žáků se zdravotním postižením, tj. jen 1,2 %, do oborů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (M) 264 žáků se zdravotním postižením (4,4 %) a do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (L0) pak 34 žáků, což činí jen 0,6 %.


Vzdělanostní struktura žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících středního vzdělávání (stav k 30. 9. 2009)

 Kategorie vzdělání

Počty žáků se zdravotním postižením

% ze žáků se zdravotním postižením

Střední vzdělávání bez MZ a výučního listu (C+J)

933

15,4%

Z toho:Kategorie vzdělávání C

868

14,3%

Kategorie vzdělávání J

65

1,1%

Střední vzdělávání s výučním listem (E+H)

4748

78,5%

Z toho:Střední vzdělávání s výučním listem (E)

4464

73,8%

Kategorie E0

4372

72,3%

Kategorie E5

92

1,5%

Střední vzdělávání s výučním listem (H)

284

4,7%

Kategorie H0

268

4,4%

Kategorie H5

16

0,3%

Gymnázium (K)

71

1,2%

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (M)

264

4,4%

Střední odborné vzdělávání s vyučením a maturitou (L0)

34

0,6%

Celkem – součet kategorií

6050

100,0%


 


*    Struktura žáků se zdravotním postižením vzdělávajících se v 1. ročnících – podle skupin oborů

*    Nejpočetnější skupinu žáků se zdravotním postižením tvoří žáci v oborech 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (1259 žáků v 1. ročníku šk. roku 2009, 21 % z celkového počtu žáků 1. ročníků se zdravotním postižením), z nichž je převážná část vzdělávána v učebních oborech.

*    Druhou nejpočetnější skupinu představují žáci vstupující do oboru 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (880 žáků, 14,5 %).

*    Třetí skupinu oborů z hlediska četnosti žáků se zdravotním postižením v 1. ročníku představuje skupina 78 Obecně odborná příprava (874 žáků, 14,3 % z celkového počtu žáků se zdravotním postižením v 1. ročnících), která spadá do kategorie středního vzdělávání bez výučního listu a maturity.

*    Dále pak následují skupiny oborů 41 Zemědělství a lesnictví (655 žáků, 10,7 %), 69 Osobní a provozní služby (523 žáků, 8,6 %), 29 Potravinářství a potravinářská chemie (412 žáků, 6,7 %) a 23 Strojírenství a strojírenská výroba (349 žáků, 5,7%).


*    Struktura žáků se zdravotním postižením vzdělávajících se v 1. ročnících – v rozdělení podle kategorií vzdělání i skupin oborů


*    Střední vzdělání bez výučního listu a maturity

*    V oborech středního vzdělávání bez výučního listu a maturity (C+J) se naprosto převažující podíl žáků prvních ročníků se zdravotním postižením v šk. roce 2009/10 vzdělával v oboru 78 Obecně odborná příprava (868 žáků v oborech Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, tj. 93 % z této úrovně vzdělávání). Okrajově vstoupili do 1. ročníku na této úrovni vzdělávání žáci se zdravotním postižením i do skupin oborů 63 Ekonomika a administrativa (především obor 6351J001 Obchodní škola).


*    Střední vzdělávání s výučním listem

*    65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (1224 žáků, tj. 26 % v této kategorii). V rámci této skupiny oborů zcela převažuje obor 6552E001 Kuchařské práce (1095 nově přijatých žáků). Podíl žáků, kteří vstoupili do dalších oborů v této skupině, je podstatně nižší. Odbornou přípravu zahájili žáci se zdravotním postižením např. v oboru 6551E01 Stravovací a ubytovací služby (39 žáků), 6551E501 Provoz společného stravování (39 žáků) nebo 6551H01 Kuchař – číšník (37).

*    36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (880 žáků, tj. 19 % v této kategorii). V této skupině oborů se žáci se zdravotním postižením vzdělávají především v oborech 3667E001 Zednické práce (450 žáků) a 3657E005 Malířské, lakýrnické a natěračské práce (205 žáků). Okrajové je pak zastoupeni v oborech 3667E002 Stavební práce (59 žáků) a 3664E002 Tesařské a truhlářské práce (52 žáků).

*    41 Zemědělství a lesnictví (654 žáků, tj. 14 % v této kategorii). V rámci této skupiny oborů jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni především v oborech 4155E002 Opravářské práce (238 žáků), 4152E008 Květinářské práce – květinářské a aranžérské práce (173), 4152E011 Zahradnické práce (136) a dále i v oboru 4151E006 Farmářské práce (38).

*    69 Osobní a provozní služby (489 žáků, tj. 10 % v této kategorii). V této skupině oborů převážná většina žáků se zdravotním postižením vstoupila do 1. ročníku oboru 6955E005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce (360 žáků). V ostatních oborech této skupiny jsou žáci se zdravotním postižením zastoupeni v podstatně nižším počtu, jedná se např. o obory  6953E001 Práce v autoservisu (32) a 6954E01 Provozní služby (26). 

*    29 Potravinářství a potravinářská chemie (412 žáků, tj. 9 %). V této skupině oborů žáci se zdravotním postižením vstupovali do prvních ročníků nejčastěji v oboru 2954E003 Cukrářské práce (259), dále pak 2953E0021 Pekařské práce 69 a 2956E002 Řeznické a uzenářské práce (39).

*    33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (265 žáků, tj. 6 %). V této skupině se jednalo převážně o obor 3356E001 Truhlářské práce (131 žáků a dále pak 3356E004 Tesařské a truhlářské práce – truhlářské práce ve stavebnictví (91 žáků).


*    Střední vzdělávání s maturitní zkouškou

*    Žáci se zdravotním postižením jsou na této úrovni vzdělávání ve srovnání s předchozími kategoriemi zastoupeni relativně méně, z hlediska oborového zastoupení je ale jejich rozložení podstatně rovnoměrnější. Nejvíc žáků se zdravotním postižením vstoupilo v roce 2009/10 do prvních ročníků maturitních oborů ve skupině 63 Ekonomika a administrativa (74 žáků, tj. 18 %), dále pak na gymnázium (71 žáků, 17 %) a 75 Pedagogika, učitelství a sociální práce (54 žáků, 13 %). V nižších počtech se vyskytují také v řadě dalších skupin maturitních oborů (viz následující tabulka).


*    Nástavbové studium (L5)

*    Umožňuje získání vyšší vzdělanostní úrovně vyučeným absolventům, kteří se v průběhu vyučení rozhodli pokračovat ve studiu. Zatímco v běžné populaci vstupuje do denního nástavbového studia přibližně třetina vyučených, počet žáků se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v denní formě v nástavbového studia, je velmi nízký – ve šk. roce 2009/10 vstoupilo do 1. ročníků tohoto typu vzdělávání jen 42 žáků se zdravotním postižením, což činí přibližně 1 % vyučených se zdravotním postižením. To je dáno skutečností, že většina žáků se ZP se vzdělává v učebních oborech kategorie E. Žáci vstupovali do nástavbových oborů 6441L524 Podnikání a 6541L504 Společné stravování.


*    Vyšší odborné vzdělávání

*    V kategorii vyššího vzdělávání jsou žáci se zdravotním postižením zastoupeni okrajově. Ve školním roce 2009/10 vstoupili do 1. ročníku vyššího odborného vzdělávání (N0) jen 4 žáci (skupiny oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů a 75 Pedagogika, učitelství a sociální práce) a do vyššího vzdělávání na konzervatoři (Nk) pak pouze 9 žáků.


V následujících tabulkách jsou uvedeny podrobné údaje.


Tabulka: Počty žáků se zdravotním postižením, kteří vstoupili ve školním roce 2009/10 do 1. ročníků středních a vyšších odborných škol – v rozdělení podle kategorií vzdělávání a skupin oborů.


Střední vzděl.

Střední vzděl. s VL

Střední vzděl. s MZ

Vyšší odborné vzděl.

Celkem

Skupina oboru

C+J

E

H

E+H

K+M

L0

K+M+L0

L5

N


16 Ekologie a ochr. ŽP

2


22

18 Informatické obory

15


1515

21 Hornictví, hutn. a slév.1

1


1

23 Strojírenství a stroj. výr.


295

43

338

7

4

11349

26 Elektr., telekom. a VT


28

17

45

27

4

3176

28 Tech. chemie a ch. sil.


30

4

34

2

36

29 Potravinářství a potr. ch.


385

27

412


412

31 Text. výr. a oděvnictví


120


120


120

32 Kožed. a obuv.-plast


8

3

11


11

33 Zprac. dřeva a hud. n.


236

29

265


265

34 Polygrafie a další


19

5

24


24

36 Stavebnictví, g. a k.


863

17

880

6


6886

37 Doprava a spoje

4


4

2


6

39 Spec. a interd. ob.


4

44

41 Zemědělství a lesn.


631

23

654

1


155

43 Veterinářství a v. p.53 Zdravotnictví

10


1010

61 Filozofie, teologie63 Ekonomika a adm.

51
74


74125

64 Podnikání v ob.
30


30

65 Gastron., hotel a tur.


1173

51

1224

19

6

25

10


1259

66 Obchod


213

37

250


4

4254

68 Právní a veřejn. činn.

7

0

77

69 Osobní a prov. sl.

12

463

26

489

11

11

22523

72 Public., knihov. a inf.

10


100

75 Pedag., učitel. a soc. p.

54


54


2

56

78 Obecně odborná př.

868
6


6874

79 Gymnázium

71


7171

82 Umění a užité umění

2


1

1

11

1

12


9

2

Celkový součet

933

4464

284

4748

335

34

369

42

13

6105


Tabulka: Procenta žáků se zdravotním postižením, kteří vstoupili ve školním roce 2009/10 do 1. ročníků středních a vyšších odborných škol – v rozdělení podle kategorií vzdělávání a skupin oborů.


Střední vzděl.

Střední vzděl. s VL

Střední vzděl. s MZ

Vyšší odborné vzděl.

Celkem

Skupina oboru

C+J

E

H

E+H

K+M

L0

K+M+L0

L5

N


16 Ekologie a ochr. ŽP

0,6%


0,5%
18 Informatické obory

4,5%


4,1%0,2%

21 Hornictví, hutn. a slév.0,4%


0,0%


0,0%
23 Strojírenství a stroj. výr.


6,6%

15,1%

7,1%

2,1%

11,8%

3,0%5,7%

26 Elektr., telekom. a VT


0,6%

6,0%

0,9%

8,1%

11,8%

8,4%1,2%

28 Tech. chemie a ch. sil.


0,7%

1,4%

0,7%

15,4%

0,6%

29 Potravinářství a potr. ch.


8,6%

9,5%

8,7%


6,7%

31 Text. výr. a oděvnictví


2,7%

0,0%

2,5%


2,0%

32 Kožed. a obuv.-plast


0,2%

1,1%

0,2%


0,2%

33 Zprac. dřeva a hud. n.


5,3%

10,2%

5,6%


4,3%

34 Polygrafie a další


0,4%

1,8%

0,5%


0,4%

36 Stavebnictví, g. a k.


19,3%

6,0%

18,5%

1,8%


1,6%14,5%

37 Doprava a spoje

1,2%


1,1%

4,8%


0,1%

39 Spec. a interd. ob.


11,8%

1,1%0,1%

41 Zemědělství a les.


14,1%

8,1%

13,8%

0,3


0,3%10,7%

43 Veterinářství a v. p.53 Zdravotnictví

3,0%


2,7%0,2%

61 Filozofie, teologie63 Ekonomika a adm.

5,5%
22,1%


20,1%2,0%

64 Podnikání v ob.
71,4%


0,5%

65 Gastron., hotel a tur.


26,3%

18,0%

25,8%

5,7%

17,6%

6,8%

23,8%


20,6%

66 Obchod


4,8%

13,0%

5,3%


11,8%

1,1%4,2%

68 Právní a veřejn. činn.

2,1%


1,9%0,1%

69 Osobní a prov. sl.

1,3%

10,4%

9,2%

10,3%

3,3%

32,4%

6,0%8,6%

72 Public., knihov. a inf.

3,0%


2,7%0,2%

75 Pedag., učitel. a soc. p.

16,1%


14,6%


15,4%

0,9%

78 Obecně odborná př.

93,0%
1,8%


1,6%14,3%

79 Gymnázium

21,2%


19,2%1,2%

82 Umění a užité umění

0,2%


0,4%


3,3%

2,9%

3,3%


69,2%

0,4%

Celkový součet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%Zpět