Přeskočit navigaci

Mentoring - IQ Roma servis, o. s.

Projekt Gendalos - podpora získání středního vzdělání romské mládeže

*    Instituce: IQ Roma servis, o. s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno

*    Autor: Klára Hamplová (doplněno na základě informací z webových stránek IQ Roma servis)

*    http://www.iqrs.cz/

*    Klíčová slova: mentoring, kompetence klienta, doučování, nezisková organizace, zakázka klienta, odborné vzdělání

Mladí Romové jsou výrazně méně úspěšní při ukončování základního vzdělání a při vstupu a průchodu středoškolským studiem, než jejich vrstevníci z majoritní společnosti. Proto je potřeba je motivovat, aby nevzdávali investice do své vlastní budoucnosti, a aktivizovat jejich přirozené schopnosti prostřednictvím kontinuální individuální podpory. Důležitým nástrojem podpory je adresná individuální podpora formou mentoringu.

*    Kontext

*    IQ Roma servis, o. s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na oblast sociální práce, sociálního poradenství a sociálního začleňování. Cílovou skupinou naší přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit. V případě potřeby a volné kapacity nabízíme naše služby také dalším osobám potýkajícím se s uvedenými jevy bez ohledu na etnickou příslušnost. Služby přímé práce primárně realizujeme v rámci jihomoravského regionu. Koncepční práci, vzdělávání a vybrané kampaně realizujeme v rámci celé ČR. Ročně pomáháme zhruba 2000 potřebným lidem v Brně, Břeclavi, Vyškově a terénně v dalších obcích Jihomoravského kraje.

IQ Roma servis realizuje celou řadu projektů zaměřených na podporu vzdělávání romské mládeže, např.:

Gendalos – krok k úspěšnému studiu (realizace: 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016)

Projekt reaguje na nízkou míru vzdělanosti mezi romskou komunitou, kdy 70 % Romů má jen ZŠ. Jeho cílem je zvýšit počet Romů, kteří úspěšně absolvují SŠ. Pilířem aktivit je adresná individuální podpora formou mentoringu, cílené motivační aktivity žáků ukončujících ZŠ a studentů SŠ, rozvojové a osobnostní workshopy a koordinované vtažení všech partnerů klíčových pro úspěšný průchod studiem. Zapojené SŠ budou podpořeny v procesech inkluzivního vzdělávání. Projekt také počítá s oslovováním a zapojováním dobrovolníků a jejich rozvojem jako významným zdrojem udržitelnosti a kapacity.

Gendalos – vzdělávací a stipendijní program (realizace: 1. 5. 2014 – 1. 5. 2015),

Prostřednictvím programu Gendalos jsou podporovaní studenti středních a vysokých škol ve věku od 15 do 26 let ze sociálně slabých rodin, především Romové, pro které jsou náklady spojené se studiem náročnou položkou v rodinném rozpočtu. Projektový grant přináší adresnou podporu motivovaným romským studentům v rámci stipendijního fondu Gendalos. Podpora je zaměřena na čtyři hlavní oblasti: (1) nákup hmotných pomůcek potřebných pro studium, (2) zajištění doplňujícího vzdělání, (3) nákup zvýhodněné městské hromadné dopravy a (4) podpora pro studenty soukromých škol.

Gendalos: otevřená cesta ke vzdělání (realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)

Projekt reaguje primárně na dva klíčové problémy: (1) nízkou úroveň vzdělání a vysokou míru nedokončování středních škol mladé romské generace a (2) omezené možnosti podpory rodiny a ekonomické překážky ve studium. Aktivity představují ucelený soubor systematické podpory primárně zaměřené na romské středoškolské studenty, s přesahem na jejich širší rodinné zázemí. Prioritu tvoří programy pro mládež orientované na úspěšné dokončování sekundárního vzdělávacího cyklu a budování podpůrného domácího prostředí. Projekt zprostředkovává studentům individuální podporu v podobě poradenství a doučování, program je doplněn o skupinové motivační a preventivní aktivity.


*    Co je to mentoring?

Proč mentoring? Mentoring vznikl pro zefektivnění práce s klienty v rámci programu Gendalos. Postupem času se ukázalo, že pracovník dokáže dobře pomoci klientovi v problémech se studiem, koordinovat spolupráci se školou i s rodinou, ale ať už z nedostatku času či znalostí nemůže efektivně doučovat klienty v jednotlivých předmětech. Zvlášť u středoškolských klientů, na které je program zaměřen, není v silách pracovníka mít odborné znalosti ze všech předmětů, které potřebují. V matematice či angličtině se to dá řešit pomocí doučovacích skupinek, protože zájemců je více, ale co v případě odborných předmětů? Například účetnictví, technologie potravin, právo nebo sociální péče. Poptávka je široká a nebylo v silách naší organizace zorganizovat tolik doučovacích skupinek, zvlášť pokud by na každou chodil třeba jeden člověk.

Samotné doučování navíc nestačí. Dokonce může být pro klienta kontraproduktivní. V některých případech může vést k pouhému konzumování, zjednodušení. Klient může získat dojem, že ve škole, kde je náročnější dávat pozor a nemá tak individuální přístup jako při individuálním doučování nebo doučování v malých skupinkách, nebude učení věnovat tolik pozornosti, protože mu to pak někdo znovu vysvětlí. Může ztrácet vlastní iniciativu. A to rozhodně není naším cílem. V rámci programu chceme podporovat vlastní kompetence klienta, aby postupem času zvládal přípravu do školy a později zvyšování své kvalifikace sám a nepotřeboval naši pomoc.

A nakonec, jak je známo, znalosti a dovednosti získané ve škole jsou pouze minimem, které člověk musí znát ve své profesi. Pro získání dobrého zaměstnání se požaduje mnohem více. A jednou z cest, jak získat další potřebné znalosti a dovednosti, je mít u sebe člověka, který dokáže nasměrovat, inspirovat a provázet procesem vzdělávání. Tedy mentora.

Mentoring naplňuje poslání organizace IQ Roma servis. "CHCEME SVĚT, VE KTERÉM BUDOU EXISTOVAT ŽIVÉ A PŘÁTELSKÉ VZTAHY MEZI ROMY A MAJORITNÍMI OBYVATELI - SVĚT, VE KTERÉM BUDOU ROMOVÉ PŘIROZENĚ ZASTÁVAT DŮSTOJNÉ SPOLEČENSKÉ ROLE S RESPEKTEM KE SVÉ KULTUŘE A NÁRODNOSTI."

*    Mentorský program – s kým pracujeme?

Cílovou skupinu, se kterou pracujeme, tvoří zejména sociálním vyloučením ohrožení obyvatelé Jihomoravského kraje, především Romové, kteří žijí v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit a jejich poptávka spadá do kompetence organizace. Proto i v rámci mentorského programu se snažíme pomoci především romské mládeži ve věku 15 – 26 let, která se vzdělává v rámci sekundárního a terciárního vzdělávacího cyklu, chce získat dobré vzdělání a na vzdělávacím procesu se aktivně podílet.

Vzdělávací úspěch však může být u této skupiny ohrožen některými z nepříznivých vlivů, se kterým se potýkají. Jsou to zejména nestabilní ekonomická situace rodiny, častý neúspěch rodičů a nedostatek podnětných vzorů, nedostatečná podpora ze strany rodiny (rodiče často mají pouze základní vzdělání), potýkají se s nedůvěrou až odmítáním ze strany pedagogů či. S tím je také propojena často „atraktivní“ zkušenost mladých z této cílové skupiny s neexistencí povinností v období adolescence, se kterou se často setkávají ve svém okolí. Pokud se tedy oba aspekty propojí, může to ohrozit úspěšnost vzdělávacího procesu těchto studentů.

*    Kdo je to mentor?

Mentorem se může stát kdokoliv z řad majoritního obyvatelstva, který je starší 20 let, má dokončené středoškolské vzdělání a je ochotný věnovat alespoň po dobu půl roku 2 hodiny týdně některému z našich klientů. Aby se mohl stát mentorem, musí absolvovat pohovor s koordinátorem dobrovolníků. Od nového školního roku také odstartuje skupinové vzdělávání mentorů, kde se mohou seznámit s problematikou sociálního vyloučení, specifikou práce s romským klientem, naučí se základy individuálního plánování a seznámí se s některými formami efektivní komunikace. Cílem tohoto školení bude také pomoci budoucímu mentorovi kvalitně pracovat se zakázkou klienta a umět reflektovat naplňování klientových cílů.

*    Cíle mentoringu

V předchozím textu byla popsána východiska, proč vznikl mentorský program. K čemu tedy má směřovat?

Ambicí mentorského programu je podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Oblast vzdělávání je úzce propojena i s dalšími rovinami (osobnostní, volnočasovou, sociální…), každopádně vzdělávací cíle jsou hlavní a výchozí ukazatele.

Cíle mentoringu jsou rozděleny do pěti oblastí. V první řadě je to vzdělávání. Mentor má klientovi pomoci stabilizovat a zlepšit známky ve škole. Pomoci mu s organizací učení a naučit ho, jak zvládat učení a přípravu do školy sám. Mentorský program má ale i další ambice. Setkávání se starším a zkušenějším mentorem má klientovi pomoci v osobnostním rozvoji, může získat užitečnou zpětnou vazbu. Mentor také může klientovi ukázat nové možnosti trávení volného času.

*    Jak mentoring probíhá?

Mentora může získat klient, který už nějakou dobu (zpravidla alespoň měsíc) spolupracuje s IQ Roma servis v rámci programu Gendalos. Za tuto dobu prokáže, že je opravdu odhodlaný pracovat na svém vzdělávání a má i možnost se svým klíčovým pracovníkem dobře zmapovat své potřeby - je tedy možné vytvořit zakázku na mentora co nejkonkrétněji. Zkušenost ukázala, že právě jasná definice zakázky do mentorství (např. „chci zlepšit známku z angličtiny a konečně se alespoň trochu domluvit“) je dobrým základem při vznikajícím vztahu mezi klientem a mentorem, který dovolí vytvořit důvěru plynoucí ze zkušenosti, že mentor může klientovi opravdu pomoci.

Poté klíčový pracovník na základě klientových požadavků a specifik (např. obor, který klient studuje) společně s koordinátorem dobrovolníků vybere vhodného mentora. Pracovník s mentorem probere obsah klientovy počáteční zakázky a důležité informace, které je možné mentorovi sdělit. Pracovník také koordinuje schůzku mentora s klientem, kde společně nastaví jasná pravidla spolupráce. Pokud je to možné, ukázalo se jako vhodné seznámit mentora také s rodiči klienta a i s nimi nastavit spolupráci tak, aby věděli, jak nejlépe můžou své dítě v setkávání s mentorem podpořit.

Dále už jsou schůzky plně na klientovi a mentorovi. Pracovník průběžně s mentorem i klientem reflektuje jejich spolupráci a naplňování zakázky, která byla pro mentoring stanovena.

*    Zhodnocení dosavadního průběhu mentoringu

Do programu mentoring byli zapojeni v jeho pilotním roce 4 klienti. U třech klientů byla spolupráce s mentorem velmi úspěšná. Objektivně si zlepšili známky a podle jejich subjektivního hodnocení začali mít větší zájem o studium; ve škole je to více baví. U dvou klientů se původní zakázka na pomoc s učením rozšířila i na návazné aktivity. Zpočátku se klienti stavěli v mentoringu poněkud zdrženlivě. Možná neměli důvěru, snad se obávali, že je mentor bude nutit do učení, mluvit jim do života. V současné době, díky sdílené osobní zkušenosti klientů, kteří nabídku mentoringu využili, zájem o mentoring roste.

Informační zdroje: http://iqrs.cz/cs/projekty/
Zpět