Přeskočit navigaci

Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku – nástroj individuální podpory žáka ve škole

Profil na jednu stránku představuje souhrn důležitých informací o žákovi, studentovi, klientovi sociálního ústavu a podobně a způsobech jak je nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků se sociálním znevýhodněním. Profil na jednu stranu dává možnost žákům vyjádřit své silné stránky a ujasnit, jakou podporu ve škole potřebují. Vytváření a využívání profilu na jednu stránku vyžaduje značnou zkušenost a je proto vhodné, aby pedagogický pracovník, který chce tento nástroj používat, prošel školením a seznámil se s metodickou příručkou.


*    Z jaké koncepce vychází profil na jednu stránku?

*    Profil na jednu stránku vychází z koncepce plánování zaměřené na člověka, která byla definována v devadesátých letech minulého století, jako soubor principů, na nichž byly postaveny techniky individuálního plánování vytvořené ve vazbě na tzv. normalizaci a valorizaci sociálních rolí. Klíčovými principy plánování zaměřeného na člověka je hledání silných stránek, nadání a dovedností člověka v kontextu komunity, mapování osobní historie, hodnocení současného stavu a definování potřebných změn v budoucnu.

*    Co je profil na jednu stránku?

*    Profil na jednu stránku je relativně snadná metoda, která může pomoci zásadním způsobem změnit náhled na žáka. Představuje jeho silné stránky a jeho rozvoj staví právě na nich. V profilu na jednu stránku je žák pozitivně představen a zároveň jsou také uvedeny nejdůležitější věci, osoby, předměty, okolnosti i zvyky, které jsou pro žáka z jeho pohledu důležité, a neměly by být ve škole přehlíženy. Další částí profilu je soubor konkrétních návodů, jak dítě ve škole co nejlépe podpořit.

*    Profil na jednu stránku vzniká na základě spolupráce žáka, jeho rodičů, resp. opatrovníků, učitelů, asistentů atd. Touto spoluprací vzniká ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní perspektivu, a zároveň dává prostor ostatním zúčastněným navrhovat opatření a nad žákem a jeho možnostmi se zamyslet.

*    Profil na jednu stránku shrnuje jednoduše vše potřebné, co by pedagogičtí pracovníci měli o konkrétním žákovi (případně klientovi, atd.) vědět.


*    Profil na jednu stránku zahrnuje 3 oblasti:

*    Využití profilu na jednu stránku pro začlenění žáků se sociálním znevýhodněním

*    Vyhotovení profilu žákům ve třídě může ukázat, že každý je v něčem dobrý, každý považuje ve svém životě za důležité něco jiného a preferuje jiný způsob podpory. Poznání a respekt k tomu, co je pro jednotlivé žáky důležité může ulehčit situaci s jejich zapojením do práce třídy.

*    Profil na jednu stránku umožňuje učitelům lépe poznat žáka, uvědomit si jeho silné stránky i oblasti, ve kterých potřebuje podpořit a přizpůsobit vyučování potřebám jednotlivého žáka.

*    Profil na jednu stránku je možno použít jako vodítko pro stanovení konkrétních – efektivních metod práce se žákem, podklad při plánování činností a stanovení cílů tak, aby odpovídaly tomu, co je pro konkrétního žáka podstatné.

*    Učitel může profil použít i jako pomůcku při sestavování individuálního vzdělávacího plá­nu.

*    Profil na jednu stránku dává příležitost rodičům nabídnout učitelům nebo dalším pedagogickým či poradenským pracovníkům zkušenosti a poznatky, jak nejlépe podpořit jejich dítě. Tento přístup může fungovat i jako podpora spolupráce s rodiči.

*    Profil na jednu stránku slouží jako prostředek výměny informací mezi učiteli v rámci školy i při přechodu žáka mezi ročníky. Nový učitel může navázat na již vyzkoušené efektivní strategie působení na žáka. Důležitá je i případná spolupráce s profesionálními pracovníky (logoped, fyzioterapeut, výchovný poradce, pracovnice SPC aj.). Tato spolupráce je jedním ze základních principů tvorby profilu. Učitel tak může získat řadu informací o žákovi z různých zdrojů.

*    Profil na jednu stránku se může během školního roku doplňovat, rozvíjet a aktualizovat.

*    Jak vytvořit profil na jednu stránku?

*    Podmínkou využívání profilu na jednu stránku je nutné, aby pracovník prošel zaškolením a seznámil se s metodikou.

*    Metodický průvodce profil na jednu stránku vydalo občanské sdružení Rytmus. Metodický průvodce jednoduše a stručně vysvětluje, co je profil na jednu stránku, pro koho je určen, co obsahuje, jak se sestavuje a jak se s ním během školního roku může pracovat. Dále poskytuje pracovní listy, které vedou pedagoga při sběru informací pro profil.

Příklad:

Co je pro mě důležité:

-    Pochvala a odměna

-    Pravidelný rozvrh

-    Vysvětlení, proč se po mě něco chce

-    Kamarádi

-    Atd.

Kladné stránky:

-    Jsem přátelský a kamarádský

-    Nejsem zákeřný

-    Uznávám autority

-    Atd.

Možnosti podpory – pomůžeš mi, když:

-    Máš ve mně důvěru

-    Mluvíš pomalu a zřetelně

-    Vysvětlíš mi názorně, co se ode mě požaduje


*    Použitá literatura a odkazy:

www.majinato.cz

www.kvalitavpraxi.cz

www.rytmus.org

www.rytmus.org/vzdelanim_pro_zmenu

www.inkluze.czZpět