Přeskočit navigaci

Barevný svět dětí, o. s. - Projekt „Kámoš“

Barevný svět dětí, o. s. - Projekt „Kámoš“ – doučování dětí pomocí dobrovolníků

Projekt „Kámoš“ je realizován neziskovou organizací Barevný svět dětí, o.s. Cílem projektu je jednak celková podpora rodiny prostřednictvím odborných služeb, jednak podpora dětí formou doučování a dále rozvoj jejich talentu a zájmů. Všechny služby jsou rodinám poskytovány zdarma. Podmínkou je docházení dětí na doučování a spolupráce rodičů.

*    Kontext

Nezisková organizace Barevný svět dětí, z. s. nabízí pomocnou ruku rodinám již od roku 2004. V současné době realizuje 3 hlavní aktivity: projekt "Kámoš", projekt "Služby pro pěstouny" a projekt "Služby pro odborníky a veřejnost".

*    Projekt „Kámoš“

*    Projekt „Kámoš“ byl zahájen v roce 2004. Cíle projektu jsou:

*    celková podpora rodiny prostřednictvím odborných služeb

*    podpora dětí formou doučování

*    podpora zdravého rozvoje dětí, jejich talentu a zájmů

*    Aktivity projektu zahrnují dvě oblasti:

*    Služby pro děti - osobní asistent/velký „Kámoš“ pomáhá s přípravou žáka do školy, podporuje účast na hromadných i individuálních volnočasových aktivitách.

*    Podpůrné služby pro rodinu (sociální pracovník, rodinný konzultant, rodinný terapeut, dětský psycholog, právní poradce).

Do projektu se každým rokem zapojí asi 50 rodin, a to na základě doporučení pracovníků OSPOD. V průběhu školního roku pak probíhá úzká spolupráce jak s rodinou, tak i se sociálními pracovníky, kurátory, třídními učiteli a dalšími pracovníky systému sociálně-právní ochrany dětí.

*    Klienti projektu:

Klienty projektu „Kámoš“ jsou rodiče a jejich děti, kteří potřebují pomoc a podporu v některých oblastech. Jedná se zejména o tyto situace:

*    sociálně znevýhodněné prostředí rodiny

*    nepříznivá ekonomická situace, hmotná nouze

*    děti, které se potýkají s poruchami učení nebo chování, děti s diagnózou ADHD a poruchou pozornosti

*    ohrožení sociální exkluzí

*    osamělost dítěte, izolace

*    nejisté bydlení, dluhy

*    vážné problémy a nedostatky dítěte ve škole


Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních nabízených služeb pro děti je možnost doučování, je důležitou podmínkou vstupu dítěte do programu, aby dítě plnilo povinnou školní docházku. Projekt je přednostně určen dětem ve věku od 6 do cca 16 let.

*    Způsob zapojení do projektu

Spolupráci lze navázat prostřednictvím OSPOD. Koordinátora projektu kontaktuje sociální pracovnice nebo kurátor a se souhlasem zákonného zástupce domluví osobní schůzku na úřadě. Noví klienti jsou přijímání zpravidla na začátku školního roku, tj. v období září – listopad. Pokud má rodina zájem o spolupráci mimo tento termín, koordinátor ji zapíše do pořadníku.

*    Podmínky navázání spolupráce:

*    sociální potřebnost rodiny

*    kumulace obtíží, se kterými je třeba pomoci

*    osobní schůzka koordinátora, rodiče a dítěte na úřadě

*    účast zákonného zástupce na úvodní rodinné konzultaci

*    dítě je schopno na doučování docházet samo, nebo ho doprovází rodič

*    Realizace

*    Navázání spolupráce v projektu „Kámoš“:

*    OSPOD osloví koordinátora projektu s žádostí o zařazení rodiny do projektu,

*    zástupce OSPOD navrhne termín úvodní informační schůzky,

*    schůzky se účastní: sociální pracovnice nebo kurátor, rodič, dítě a koordinátor,

*    koordinátor rodině představí projekt, pokud rodina s účastí souhlasí, je podepsána Smlouva o spolupráci,

*    koordinátor s rodičem domluví termín schůzky rodinné konzultace a zjistí časové možnosti dítěte,

*    do měsíce se může dítě poprvé sejít s velkým Kámošem,

*    asistent průběžně absolvuje vzdělávací program, sejde se s třídním učitelem a vypracuje pro dítě individuální vzdělávací plán,

*    rodič přijde na rodinnou konzultaci, kde se s odborníkem domluví na další spolupráci.

*    Asistent – velký „Kámoš“ – jeho rolí je být pro děti pomocníkem, důvěrníkem, kamarádem i vrbou. Úkolem asistentů je dětem pomáhat hlavně ve dvou oblastech:

*    s přípravou do školy na doučování

*    objevovat, co „malého Kámoše“ baví a rozvíjet jeho zájmy v rámci volnočasových aktivit

Dvojice se pravidelně schází dvakrát týdně na doučování a minimálně jednou za měsíc se společně účastní různých volnočasových aktivit.


*    Nábor asistentů

Asistenty jsou převážně studenti různých oborů vysokých škol, například oborů sociální práce, speciální pedagogiky, ale i medicíny, pedagogiky nebo práv. Nový asistenti jsou vybíráni vždy na začátku školního roku v tříkolovém výběrovém řízení. Zavazují se ke spolupráci minimálně na jeden školní rok, i když je samozřejmě přínosem, pokud mohou s dětmi pracovat i v dalších letech. Asistenti nejsou dobrovolníci, ale procházejí rozsáhlým vzdělávacím programem, v němž získají pověření k sociálně-právní ochraně dětí.

 

*    Způsob doučování

Doučování žáků probíhá vždy dvakrát týdně na 60 minut. Harmonogram doučování vytváří koordinátor projektu. Asistent „velký Kámoš“ pomáhá dítěti s tím, co v dané chvíli nejvíce potřebuje a na základě toho, jak se dvojice předem domluví. Důležitou podmínkou úspěchu je, že dítě nechodí na doučování „za trest“. Snahou je dítěti učení naopak co nejvíce přiblížit, proto se učení často prokládá různými formami her a odpočinkovými aktivitami. Dvojice se scházejí buď přímo v prostorách organizace, nebo v jiných domluvených prostorách v blízkém okolí. V každém pololetí si asistent domluví osobní schůzku s třídním učitelem  a projedná s ním individuální vzdělávací plán, podle kterého s malým klientem pracuje.

*    Oblasti spolupráce „Kámošů“:

Role asistentů je především podpůrná. Asistent pomáhá dítěti s doučováním toho, co nejvíce potřebuje, velký prostor je ale věnován i různým hrám. Doučování probíhá vždy dvakrát týdně na 60 minut a harmonogram doučování dává dohromady koordinátor projektu. V některých případech se práce asistenta soustředí spíše na rozvoj sociálních dovedností. Hlavními oblastmi spolupráce jsou:

*    domácí úkoly,

*    vysvětlení aktuálně probíraného učiva,

*    nedostatky z minulých ročníků,

*    opakování základů,

*    nácvik orientace ve městě a používání MHD,

*    pomoc s výběrem střední školy a s přípravou na přijímací řízení.

*    Volnočasové aktivity

Kámoši nepracují jen na zlepšení prospěchu, ale tráví čas společně i při volnočasových aktivitách. Cílem je objevovat zájmy a oblasti, které by klienta zajímaly, a kterým by se mohl dlouhodobě věnovat.

Nabídka volnočasových aktivit pro klienty se neustále rozšiřuje, často i na základě tipů od Kámošů – asistentů. Mění se podle nabídky, která závisí na podporovatelích a sponzorech, kteří klientům umožní bezplatnou účast na aktivitě. Seznam aktivit, ze kterých je možno vybírat, je vyvěšen v organizaci. Klienti se mohou zúčastnit:

*    individuálních akcí

*    hromadných akcí (většinou se jedná o různé sportovní akce a turnaje, ale např. i beauty workshop nebo vánoční večírek)

*    akčních odpolední a víkendů

*    tábora

*    Rodinné konzultace

Rodinné konzultace jsou podmínkou účasti rodiny v projektu; rodič se musí konzultace účastnit alespoň jednou. Na termínu první schůzky se rodič s koordinátorem domluví na úvodní informační schůzce. Cílem schůzky s odborníkem je v klidném prostředí probrat:

*    s jakými problémy se rodina potýká

*    co naopak funguje

Rodiče mají možnost poradit se o aktuálních obtížích a rozmyslet si, se kterými problémy by potřebovali poradit. Pokud rodič narazí na problém, který je třeba řešit, jsou mu nabídnuty dvě varianty:

*    další schůzka s konzultantkou a pokračování konzultací

*    využití dalších služeb projektu podle oblasti řešeného problému


*    Dětský psycholog a rodinný terapeut

Pokud se na úvodní konzultaci narazí na téma, kterému je třeba se více věnovat, je jednou z nabízených možností schůzka s psychologem / terapeutem. Někdy stačí „jen“ si o svých pocitech popovídat s někým, kdo do situace není přímo zapojený a je schopný podívat se na situaci s odstupem. V některých případech je však třeba dlouhodobá spolupráce a opakovaná setkání.

Terapeut je nestranný a nezaujatý. Nabízí rodině pomoc a podporu v řešení obtížné situace.


*    Doprovázení rodičů

Jestliže se rodiče nachází v obtížné životní situaci, se kterou si sami nevědí rady, mohou využít službu doprovázení a podporu terénního pracovníka. Tato služba zahrnuje:

*    sociální poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání

*    podporu při vyřizování dokumentů

*    pomoc s vyplněním různých formulářů a dokumentů

*    podporu při jednání s úřady

*    po dohodě doprovod na jednání s úřady, k soudu a do dalších institucí

*    pomoc při hledání zaměstnání

*    pomoc s organizováním každodenních záležitostí


*    Právní poradenství

Kromě psychologické podpory všech členů rodiny organizace nabízí také pomoc v právnické oblasti, v případech, kdy rodiče potřebují právní konzultaci, která se týká přímo dítěte (jiné právní poradenství organizace rodinám neposkytuje).

*    Finanční poradenství

Vzhledem k tomu, že rodiny se často ocitají v ohrožení z důvodu finanční nouze nebo velké dluhové zátěže, nabízí organizace rodičům rovněž i možnost konzultace s finančním specialistou.

*    Zdroje:

http://www.barevnysvetdeti.cz/Zpět