Přeskočit navigaci

Telefonní linka pro žáky a rodiče

Telefonní linka pro žáky a rodiče – nástroj řešení problémů žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

Anotace: Speciální telefonní linka pro rodiče funguje na celostátní úrovni, může být ale vytvořena i na úrovni samotných škol, kde se může stát důležitým podpůrným prostředkem komunikace rodičů, případně i žáků se školou a podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. V následujícím textu uvádíme zkušenosti se školní linkou na základní škole, vycházíme z textu Mgr. Kláry Štrachové Školní telefonní linka pro děti a rodiče uveřejněného v příručce „Mají na to“, která je dostupná na www.majinato.cz


Celostátní rodičovská linka

*    Rodičovská linka Sdružení Linka bezpečí nabízí své služby od roku 2001. Důvodem jejího vzniku byl rostoucí počet volání rodičů a dospělých jednajících v zájmu dětí na Linku bezpečí, která slouží pouze dětem a dospívajícím.

*    Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství po telefonu pro celou ČR, slouží především rodičům a ostatním členům rodiny.  

*    Důležité je, že nabízí služby i pedagogům mateřských, základních a středních škol.

*    Výhodou Rodičovské linky je, že v případě potřeby řešit problémy se nabízí téměř okamžitá pomoc. Může sloužit i řešení problémů žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Základní témata, která jsou pomocí celostátní rodičovské linky řešena:

*    Rodina – např. rozvod rodičů, zejména pokud negativně ovlivňuje chování nebo školní prospěch dítěte, úmrtí člena rodiny, porozvodové uspořádání,…

*    Výchovné problémy dítěte – např. nedodržování a nerespektování pravidel, drzé chování, pozdní návraty domů, alkohol. Objevují se i případy mladých dospělých, kteří si na sebe berou půjčky, nepracují a podobně.

*    Týrané dítě - tématem, se kterým se na linku klienti obracejí, je podezření na týrání, zneužívaní a zanedbávání dítěte v rodině či v okolí.

*    Školní problémy – mezi specifická témata Rodičovské linky patří problémy spjaté se školní docházkou. Zde řeší volající především záškoláctví, potíže s prospěchem, vztahy děti s učiteli, šikanu ve škole a stále vice se objevující kyberšikanu. V rámci těchto témat se na nás kromě rodičů obracejí též pedagogové.

*    Ohrožený psychický vývoj, např. v důsledku závislosti na alkoholu, drogách, apod…

Speciální školní telefonní linka

Může být zajímavým podpůrným prostředkem pro navázání těsnější spolupráce mezi žáky, rodiči a školou. Tato linka (mobilní telefon) umožňuje být neustále k dispozici žákům školy a rodičům, kteří tuto formu podpory potřebují, slouží k rychlému zjištění i předávání informací.

*    Účel a možnosti školní telefonní linky

*    Poskytnutí konzultace žákům

Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí často nemají doma vhodné podmínky pro učení a vypracovávání úkolů. Školní informační linka jim v tomto může pomoci jako určitý druh podpory a možnosti konzultace s učitelem, např. při nejasnostech v pochopení domácího úkolu, poskytnutí rady ohledně pomůcek, které si mají přinést a podobně, protože na rozdíl od většinové populace jsou tito žáci na řešení problémů s přípravou do školy často sami.

*    Komunikace rodičů se školou

Rodičům je linka určena především pro rychlé a okamžité omluvení dětí v případě jakékoli nepřítomnosti ve škole, a tím snižuje neomluvené absence, dále k tomu, aby si domluvili úkoly pro nemocné děti nebo osobní konzultaci s třídním učitelem, speciálním pedagogem či školním psychologem.

*    Rychlý informační kanál pro školu

Škole linka slouží také jako informační kanál při potřebě školy neodkladně kontaktovat rodiče a může být rovněž využita při řešení vážných krizových situací, např. zjištění šikany, apod.

*    Průběžná komunikace a zlepšování vztahů se školou

Učitelé si rovněž mohou tímto způsobem např. dohodnout konzultaci, připomenout školní akci, dotázat se na přítomnost dítěte ve škole, apod.

*    Postup zřízení školní telefonní linky pro rodiče a žáky

*    Ve škole byl zřízen mobilní telefon s výhodným tarifem, který byl přidělen zaměstnanci, jenž se dětem se sociálním znevýhodněním ve škole věnoval. Může jít např. o speciálního pedagoga.

*    Učitelé byli informováni o této nově zřízené službě a o způsobu jakým bude linka provozována.

*    Byly vytvořeny podmínky, aby pracovník, který má linku na starost, měl přístup k aktuálním informacím.

*    Zřízení linky předcházel průzkum, zda o ni rodiče a žáci stojí, a před jejím spuštěním byli rodiče i žáci seznámeni s účelem této služby a pravidly, jak se bude společně využívat.

*    Všichni klienti byli požádáni, aby poskytli telefonní číslo s tím, že v případě potřeby mohou klienti linku pouze prozvonit a bude jim zatelefonováno zpět, protože v některých případech nemají finance na telefon. Všichni dostali vizitky s číslem, jménem, dobou, kdy mohou volat, a rovněž v jakých případech.

*    Byl stanoven časový rozvrh pro poskytování služeb.

*    Problémy a zkušenosti

*    Přestože byli klienti všichni podrobně informováni o čase a tématech k řešení, docházelo na začátku k nedorozuměním, kdy rodiče, děti a jejich příbuzní volali v jakoukoli hodinu, a v podstatě si tak ověřovali existenci služby. Rovněž dotazy se často nevztahovaly přímo ke škole, ale byly z nejrůznějších oblastí – např. na práci, bydlení, péči o děti, také bylo zaznamenáno několik dotazů na okamžitou pomoc v krizové situaci.

*    Bylo třeba tedy klientům trpělivě vysvětlit účel a zaměření linky a naučit je linku správně využívat.

*    Oboustranná komunikace vyžadovala znalost rodičů a rozpoznání hlasu. Stávalo se, že telefon využívalo více členů rodiny nebo i někdo cizí.

*    Postupně se využívání linky ustálilo zejména pro omlouvání dětí v době nemoci a ověřování důvodů nepřítomnosti, což je podstatné proto, aby se žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí nehromadily neomluvené hodiny i pro ověření nepřítomnosti žáka ve škole, a přípravu úkolů. Někteří rodiče zasílali SMS zdarma, kterou žádali o zpětné zavolání. Učitelé linku využívali především pro ověření informací nebo v případě, že rodiče nereagovali na písemné vzkazy.

*    Využití linky pro podporu spolupráce rodičů se školou

*    Telefonní linka fungovala i v době hlavních školních prázdnin a byla využívána jako motivační prostředek. S rodiči sociálně znevýhodněných dětí tak byl i o prázdninách udržován kontakt, aby se nepřerušila vazba se školou. S dětmi a rodinami o prázdninách prostřednictvím linky probíhala komunikace o tom, jak se jim daří, jak se připravují na zahájení nového školního roku, jaké mají zakoupit pomůcky, co vše bude do nového školního roku potřeba, kolik financí si mají postupně naspořit apod.

*    Problémy a rizika

*    časová a psychická zátěž pro pracovníka obsluhujícího linku

*    potřeba zvládat citlivě náročnou komunikaci a jasně limitovat délku hovoru

*    poměrně vysoké náklady za hovory, protože s rodiči probíhá rozhovor často poměrně dlouho

*    někdy službu klienti chtějí, ale nemají žádný funkční mobil ani pevnou linku

*    někdy klienti volají v jakoukoliv denní i noční hodinu i v době víkendu a dovolených – je nutné zafixovat dohodnutá pravidla

*    často volají další členové rodiny a dožadují se pomoci v jiných oblastech

*    Pracovník na lince musí striktně dodržovat pravidla, aby si rodiče nezvykli, že je vše možné vyřídit po telefonu na poslední chvíli a nemusí se proto dostavit na třídní schůzku a podobně.

*    Vyhodnocení

*    Zřízení linky může výrazně pomoci překonat komunikační bariéry s rodiči sociálně znevýhodněných dětí a utužit jejich důvěru ve školu. Rodičům pomohla linka k tomu, aby své děti řádně a včas omluvili a nehromadily se jim neomluvené hodiny.

*    Pokud není pracovník na lince k rodičům příliš benevolentní, ale trvá na dodržování pravidel, má linka pozitivní dopad na přístup rodičů ke škole a plnění jejich rodičovských povinností (omlouvání dětí, přítomnost na třídních schůzkách apod.).

*    Literatura a zdroje

Štrachová, K.: Školní telefonní linka pro děti a rodiče. Mají na to! Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2013. Dostupné z www.majinato.cz

http://www.rodicovskalinka.cz/

http://www.eduin.cz/clanky/co-radi-rodicovska-linka-v-dobe-skolnich-vysvedceni/

http://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1370963166-majinato_web.pdf
Zpět