Přeskočit navigaci

Projekt „Řešení vrstevnických vztahů -CHIPS“

Projekt „Řešení vrstevnických vztahů – CHIPS“ na ZŠ Matice

Anotace: Využití podpory vrstevnických skupin může být jedním z vhodných nástrojů řešení problémů žáků, včetně žáků se sociálním znevýhodněním, kdy může představovat zejména motivační podporu žáka a přispívat k zapojení do sociálních vztahů. Projekt CHIPS je zaměřen na primární prevenci, je převzat z Velké Británie. CHIPS je složenina z názvu ChildLine in Parnership with School, tedy dítě zaměřené na spolupráci se školou. Základní filozofií projektu, který je ve Velké Británii využíván běžně, je pojmenovat a podchytit problémy, které děti trápí, a to nejen ve škole. Nejde o to problém vždy vyřešit, ale vyslechnout, poradit a odkázat na příslušné odborníky. V příspěvku jsou jako možná inspirace uvedeny informace o projektu „Řešení vrstevnických vztahů“ realizovaném na ZŠ Matice, Matice školské 3, České Budějovice


*    O projektu „CHIPS“

*    CHIPS je složenina z názvu ChildLine in Parnership with School, tedy dítě zaměřené na spolupráci se školou.

*    Se souhlasem anglické strany byla úspěšná metoda v letech 2006–2008 otevřena v České republice v projektu CHIPS na vybraných základních školách. Praktické ověření úspěšnosti vedlo k předložení dalšího projektu, umožňujícího rozšíření této metody pro větší cílovou skupinu. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky na období březen 2010 – únor 2013.

*    Základní filozofií projektu, je pojmenovat a podchytit problémy, které děti trápí, a to nejen ve škole. Nejde o to problém vždy vyřešit, ale vyslechnout, poradit a odkázat na příslušné odborníky.

*    Do projektu jsou zahrnováni mladší žáci, starší žáci a učitelé jako supervizoři. Originálním prvkem je skutečnost, že vychází z předpokladu, že každá škola má odlišné, specifické problémy a program se tedy šije škole „na míru“.

*    Vybraní žáci projdou školením a stanou se z nich tzv. podporovatelé, jejichž úkolem je pomoci a poradit vrstevníkům. Školení zahrnuje právní minimum, komunikační dovednosti, rady, na jakého odborníka se obrátit a zahrnovalo i řešení modelových situací.

*    Na začátku projektu žáci obdrží dotazníky ve škole, kde mají vyplnit, jaké problémy se na škole vyskytují.

*    Žáci – podporovatelé jsou vybíráni na základě jejich zájmu. Nejsou vybíráni podle prospěchu, často se jedná o přirozené vůdce, ale i žáky, kteří se sami s nějakými problémy (např. v rodině) setkali.


*    Projekt CHIPS na ZŠ Matice

*    Od ledna 2011 probíhal na ZŠ škole dvouletý projekt pod záštitou Vzdělávacího institutu ochrany dětí s názvem "Řešení vrstevnických vztahů".

*     Popis projektu

*    Projekt zavádí na školách systém vrstevnické podpory zaměřený na vzájemnou pomoc a podporu. Zvyšuje povědomí o problémech, kterým žáci na škole musí čelit a pomáhá školám s prevencí nežádoucích jevů.

*    Projekt je založen na práci "podporovatelů“, kterými jsou spolužáci - vrstevníci.

*    Program vrstevnické podpory pomáhá bojovat proti šikaně, řešit konflikty, snaží se poskytovat dětem pocit bezpečí a pokouší se měnit prostředí ve škole nebo skupině. Může působit jako faktor zapojení do sociálních vztahů a podpora motivace i pro žáky se sociálním znevýhodněním.

*    Projekt využívá a aplikuje metodu monitorování a řešení negativních společenských jevů, vyskytujících se mezi žáky základních škol a učiteli včetně problémů mezi žáky, školou a zákonnými zástupci.        

*    Zapojení školy do projektu

Škola se do projektu přihlásila na jaře roku 2010. Na začátku školního roku 2010/2011 byla uzavřena smlouva o spolupráci na projektu se zástupci Vzdělávacího institutu ochrany dětí o.p.s., který byl příjemcem dotace.

*    Realizace

*    Byl vytvořen dotazník, který byl rozdán všem žákům počínaje 4. třídou výše. Na základě názorů dětí, třídních učitelů a metodika prevence byla vybrána první skupina podporovatelů. Po proškolení začali pracovat v "terénu" pod názvem BRAMBŮRKY.

*    V průběhu projektu proběhla řada setkání a školení. První školení bylo v únoru 2011 a bylo zaměřeno na vymezení pravidel pro podporovatele, právní aspekty, dále byly vymezeny potřebné vlastnosti a schopnosti podporovatelů. Následující školení probíhající v březnu a dubnu byla zaměřena na tréning schopnosti komunikace a týmové práce pomocí hraní scének.

*    Následovalo školení zaměřené na rozvoj komunikace s využitím her, při kterých byla procvičována slovní zásoba. Podporovatelé si rovněž vyzkoušeli roli řečníka. Pozornost byla věnována i problému šikany, rozboru toho, co je třeba v takové situaci dělat a jak ji nejlépe řešit. Jako úkol řešitelé dostávali i zpracovat náměty, jak řešit některé problémy na škole. Celkem bylo zrealizováno 8 školení a na závěr obdrželi podporovatelé certifikát.

*    Oficiálně byla činnost zahájena v září tzv. „Bramboriádou“. Byl pro celou školu připraven den plný soutěží a her a při tom byly dětem vysvětleny cíle a záměry a co mohou od podporovatelů očekávat.

*    Podporovatelé obdrželi červená trička s logem „brambůrky“, byla vytvořena kancelář, kam mohli žáci zajít řešit své problémy a „bramborový košík“, do kterého žáci mohli psát své problémy a žádosti o pomoc. V případě, že žák uvedl svůj problém a vhodil do košíku, podporovatelé ho sami vyhledali s nabídkou pomoci. Dále měli žáci možnost podporovatele označené tričkem s logem vyhledat během přestávek na chodbách školy, kde měli přidělené služby.

*    Zkušenosti:

Při výběru podporovatelů je důležitá spolupráce s učiteli, někteří podporovatelé neprojdou celým školením a svoji funkci vzdají. Podstatné jsou finanční prostředky na lektory a možnost ocenění pedagogů, kteří se do projektu zapojí.

Projekt má pozitivní vliv na aktivní přístup žáků, klima školy, podporu studijních návyků, zvyšování kompetencí a podobně.


*    Použité zdroje:

Rychlíková, J.: Pohled do života jedné školy. Řízení školy. 2014, č. 9/2014. Dostupné na: http://www.zsmatice.cz/index_soubory/Stranky_%20z_%20RS_09_14_zlom.pdf

Doubrava, L.: Když si děti pomáhají sami. Učitelské noviny. 2009. č.28/2009. ISSN:

0139-5718. Dostupné na: http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=1961

Informace o projektu „Řešení vrstevnických vztahů" dostupné na http://www.zsmatice.cz/reseni_vrstevnickych_vztahu.htm

http://www.zsmatice.cz/reseni_vrstevnickych_vztahu_soubory/info_dokument.pdf

http://www.szsamsteplice.cz/projekty-a-granty/probihajici-projekty/ucime-se-naslouchat/Zpět