Přeskočit navigaci

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Strádal, Jiří a kol.

Praha: NÚV, 2013. 40 stran.

Předložený materiál navrhuje koncepci Integrovaného systému kariérového poradenství (ISKP) pro vymezené cílové skupiny. Hlavními východisky jsou rozbor českých i zahraničních publikací o kariérovém poradenství, šetření potřeb a zkušeností poradců i klientů a série diskusí se zástupci různých typů poradenských institucí.

Návrh definuje ISKP jako komplex navzájem se doplňujících a na sebe navazujících služeb kariérového poradenství poskytovaných různými subjekty. Definuje minimum služeb poskytovaných těmito subjekty a jejich vzájemnou návaznost, přičemž za primární považuje kariérové poradenství ve škole, a proto se mu věnuje zvlášť podrobně. Detailně se zabývá i další rolí školy v této oblasti, a to vzděláváním žáků pro kariérové rozhodování a pro přechod na trh práce.

Následuje návrh modelu centrální podpory kariérového poradenství, jak z hlediska obsahu této podpory, tak z hlediska její koordinace a organizačního ukotvení. Z důvodu obtížné předvídatelnosti budoucího vývoje ve státní správě jsou zde charakterizovány čtyři různé scénáře vývoje ISKP, včetně návrhu, na co by měla být soustředěná pozornost v případě jednotlivých scénářů.  

V závěru jsou hlavní myšlenky návrhu ISKP shrnuty do tzv. "desatera" ISKP.

pdf F-9.0.78_Navrh_koncepce_Integrovaneho_systemu_karieroveho_poradenstvi.pdf

Kliknutím na tuto ikonu si můžete publikaci ve formátu PDF buď otevřít nebo uložit. Pokud nemáte Acrobat Reader, lze jej získat zde.


Zpět